Het zoveelste slecht rapport voor Zele en opnamestop in woonzorgcentrum

Opmerkelijk. Vorige gemeenteraad stond er voor elk raadslid een paaschocolaatje klaar. Deze keer is het een plantje. Maar niet voor de schepenen. Misschien is dat een zoenoffer voor de gekapte bomen. Ik heb geen uitleg gehoord.

Filip De Wilde als bliksemafleider

In de varia van de OCMW raad, vraagt Filip De Wilde het woord. Hij heeft gehoord dat er een gezin op straat is gezet. Dat ligt niet in de lijn van het beleid waar hij voor staat. Schepen Anthuenis bevestigt dat dit zo is, maar vindt dat het hele verhaal eigenlijk in geheime zitting moet worden behandeld.

Wat lijkt op een kritische vraag van Filip, is overduidelijk een afgesproken scenario om eventuele vragen van de oppositie vooraf te counteren. Overigens compleet overbodig. Het geval werd in de aandacht gebracht door een sloganeske partij die een eenzijdig verhaal gebruikt om wat sensatie te zoeken. Ik denk niet dat de oppositie dit verhaal te berde zou brengen.

Bouwproject Lange Akker

Dirk De Mey vraagt naar de stand van zaken van de assistentiewoningen Lange Akker. Deze zouden eind 2025 moeten klaar zijn. Hij wil ook weten hoeveel wooneenheden van het Lindenhof er nog bewoond zijn, en waarom de bewoners een brief kregen rond hun keuze voor nieuwe woongelegenheid. Brief die deze week ondertussen terug werd opgehaald.

Schepen Anthuenis antwoordt dat de bouw in de Lange Akker juist voor of na het bouwverlof zal opstarten. Er zijn nog 16 wooneenheden bezet, en er is een nog één toegewezen aan het slachtoffer van een woningbrand in Huivelde.

Wat betreft de brief gaat het volgens hem om een schabouwelijk document dat is opgelegd door Vlaanderen om de toestand te actualiseren. Dat is niet teruggeroepen, de mensen van de Bron zijn uitgestuurd om de mensen te helpen om het document in te vullen.

We leren ook nog bij dat de te bouwen wooneenheden in de Lange Akker geen assistentiewoningen zijn, maar een soort sociale serviceflats met ondersteuning vanuit De Vliet die ongeveer hetzelfde bieden als assistentiewoningen. Blijkbaar een nieuwigheid in het Vlaamse zorglandschap. Minister Crevits zal content zijn.

Achterstallige informatie

Geert Roosenboom informeert of er al een antwoord is op zijn vraag van vorige maand rond het aantal Zeelse dossiers bij de Thuisbouwer betreffende de eigendommen in het buitenland van bewoners van sociale woningen. De schepen antwoordt dat er een medewerker bezig is met het maken van een overzicht. Er zit trouwens ook nog een dossier bij van iemand die een sociale woning gekocht heeft.

Zijn volgende vraag gaat over de cijfers die hij reeds 2 maand geleden stelde om cijfers te krijgen over het personeel van het OCMW. Ziekteverzuim, anciënniteit, bezetting e.d. Hij stelt vast dat hij 38 minuten voor de aanvang van deze vergadering een mail heeft gekregen met allerlei zaken, behalve de gevraagde cijfers. Hij zou graag de beloofde cijfers ontvangen.

Van Ambetante Geert naar Onbeschofte Geert

Schepen Anthuenis antwoordt dat hij geantwoord heeft op de vraag naar het retentiebeleid in het OCMW. Hij vindt het onbeschoft dat Geert wijst op de laattijdigheid van zijn antwoord, wetende dat hij een tijd uit roulatie is geweest wegens ziekte.

Het is misschien een goed idee om geregeld een gezondheidsbulletin over de schepenen te publiceren, want Geert was niet op de hoogte van de ziekte van de schepen. Vandaar de onbeschoftheid van zijn vraagstelling. Dat moeten we vermijden.

Opnamestop

Maar Geert volhardt in de boosheid, en vraagt of het klopt dat er een opnamestop is in het woonzorgcentrum.

Nee, zegt schepen Anthuenis, wij temporiseren met de opnames, en bekijken op basis van de werkvolumemeter wat mogelijk is.

Dus geen opnamestop, maar temporiseren met opnames. Dat zal een opluchting zijn voor de kandidaat bewoners. Alhoewel het voor hen natuurlijk geen verschil uitmaakt.

Dat zoudt ge moeten weten

Kim Van Cauteren heeft dan de euvele moed te vragen waar precies het probleem zit. Een perfect normale vraag, maar het levert haar de opmerking op dat ze dat zou moeten weten. Foei Kim. Blijkbaar verwijst de schepen naar het VRT journaal waar nog recent een item was over langdurig zieken in de zorg. Het is geen Zeels probleem stelt hij. En daar kan ze het mee doen.

Over naar de gemeenteraad.

Het BNIP voor Roparun moet worden goedgekeurd. Schepen Withofs krijgt de opdracht een schets te geven van het gebeuren. Wanneer hij in zijn ijver ook uitweidt en aanstalten maakt om een vraag van een raadslid te beantwoorden, wordt hij prompt teruggefloten door de voorzitter. Hou u bij uw opdracht en beschrijf wat er gaat gebeuren. De voorzitter lijkt trouwens al heel de zitting niet op zijn gemak, wat verder zou uitmonden in een stuk arrogantie. Misschien last van zure oprispingen.

Horecatoestanden

Dus brave Jos beperkt zich tot een beschrijving. Wanneer er daarna dan toch een vraag mag worden gesteld, vindt Timothy Debeir het nogal denigrerend dat de schepen het heeft over “horecatoestanden” op de Zandberg en uitgebreid ingaat op het aanbod op het Fonteinplein. Dit terwijl alle horecazaken op de Zandberg hun eigen zaak zullen sluiten om deel te nemen aan een uitgebreid aanbod van activiteiten. Het hart van onze Jos ligt blijkbaar niet op de Zandberg.

Het BNIP wordt overigens goedgekeurd.

Rapportage 2023 Lokaal Energie en Klimaat Pakt (LEKP): weer eens gebuisd

Eens te meer krijgt Zele een minder gunstig, zelfs ronduit slecht rapport. Pijnlijk eens te meer voor een bestuur dat toch ijvert voor het ondertekenen van dit soort projecten, maar blijkbaar bij de uitvoering ervan zwaar in gebreke blijkt.

Dat is ook de mening van Filip De Wilde, die zich hierover zorgen maakt. Maar eigenlijk is zijn tussenkomst bedoeld om op een veilige manier schepen Bauwens een toelichting te laten geven.

De monologen van Thomas Bauwens

De Voorzitter gaat daar gretig op in en vraagt Schepen Bauwens om een korte toelichting. “Kort”, dat betekent voor onze schepen een warrige uiteenzetting van 15 minuten. Het is een aaneenrijging van excuses, “we zijn er mee bezig” en “sommige cijfers zijn goed”. Een slaapverwekkende vertoning. Voor hemzelf niet, want gaandeweg gaat hij van blozen naar rood. Maar ik weet niet wat dat betekent. De voorzitter kan het echter wel smaken, want hij geeft nog eens het woord aan schepen Pieter over de fietspaden. Dat we daar slecht scoren is de schuld van Vlaanderen stelt hij.

De cijfers kloppen van geen kanten

Dirk De Mey heeft toch nog vragen. Waarom is er zo een groot verschil tussen het aantal geplante bomen in dit rapport en de cijfers op de gemeentelijke bomenteller? Specifiek de bomen die geplant zijn door burgers. In het rapport slechts 16, op de gemeentelijke bomenteller kom je al gauw aan 500.

Volgens de schepen is dit doordat de burgers dat zelf moeten registreren, en de gegevensbanken niet aan elkaar gekoppeld zijn. De cijfers zijn dus niet betrouwbaar.

Klimaattafels: al nul van de 470 uitnodigingen verstuurd

Dirk gaat verder over de klimaattafels. Het bestuur heeft er zich toe verbonden tegen eind 2024 minimaal 470 uitnodigingen te versturen om mensen samen te brengen over collectieve energiebesparingen. Er is nog geen enkele uitnodiging verstuurd, terwijl gemiddeld over Vlaanderen het doel reeds voor meer dan 100% is bereikt.

Schepen Bauwens antwoordt dat dit nogal een technische materie waarvoor binnen de gemeente niet de nodige expertise is. Dit werd dan ook onlangs uitbesteed aan DDS, en hij heeft er vertrouwen in dat nog dit jaar de uitnodigingen volgen.

Dirk merkt op dat de cijfers over ontharding ook intrigeren. Er staat 5.000 m² ontharding op de site van de Wiek. Daar lag toch niet veel beton? Nee, zegt de schepen. De omgevingsaanleg en de aanleg van plantbakken telt wel mee.

Timothy Debeir vindt het overzicht van de bomen in de bomenteller onoverzichtelijk, en zou daar graag duidelijke cijfers over krijgen. Met name wie de bomen heeft aangeplant (burger of gemeente) roept nogal wat vragen op.

Wat betreft de klimaattafels vindt hij het wat kort door de bocht om dit te omschrijven als een technische kwestie. Het gaat om veel meer, en het is dan ook zwak de DDS paraplu open te trekken.

Deelwagens of bedrijfswagens?

Hij zou ook graag gegevens krijgen over het gebruik van de deelwagens. Schepen Bauwens zou die ook graag hebben, maar kan ze niet krijgen van de firma. Hun software laat dit niet toe. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de Blue Bikes aan het station. Timothy heeft dat opgezocht, en op 3 jaar blijken er 34 gebruikers te zijn geweest. Een pover resultaat.

Schepen Bauwens zegt dat het hier gaat om een shift in de manier waarop ge u verplaatst. Dat gaat nu eenmaal niet zo snel.

Dirk De Mey is verwonderd dat de schepen aan geen gegevens raakt over de deelwagens. Hij heeft gewoon contact opgenomen met onze ambtenaren en heeft cijfermateriaal gekregen. Dat kan zegt de schepen, maar de firma kan ze niet geven. Waarop Geert Roosenboom meldt dat hij zojuist een bericht kreeg van een online kijker dat de schepen eens in zijn wijde omgeving moet kijken, en dan voldoende weet.

Het is een algemene tendens dat dit bestuur moeite heeft om cijfermateriaal te geven. Er moesten normaal 40 deelwagens komen. Maar het heeft er de schijn van dat de 2 bestaande louter gebruikt worden als goedkope bedrijfswagens die bovendien een vaste parkeerplaats hebben aan het gemeentehuis. Afwachten met welke cijfers onze schepen op de proppen zal komen.

E17/N47

Kim Van Cauteren brengt het op- en afrittencomplex N47/E17 te berde. Samen met NV-A Lokeren heeft zij een aantal punten samengesteld om de files te verminderen en de veiligheid te verhogen. De vraag is om contact met de stad Lokeren op te nemen en de krachten te bundelen om dit bij hogerhand. Het bestuur gaat hiermee akkoord.

Knip en knop

Pittig détail: tijdens haar betoog versprak Kim zich. Ze had het over de knop in de Zevensterrestraat, waar ze natuurlijk “knip” bedoelde. Te vergeven, want knop en knip is eigenlijk hetzelfde in Zele. Maar de burgemeester kon niet nalaten zijn antwoord te besluiten met “Kim, waar het hart van vol is…”. Waarop Kim beleefd antwoordde “Dat laat ik voor uw rekening”, maar ze bedoelde eigenlijk “In your dreams…”

De bomen

In de varia was het voorspelbaar dat de gerooide bomen op de markt ter sprake zouden komen. Francis De Donder zou er nog begrip kunnen voor opbrengen indien het om zieke bomen ging, maar deze waren perfect gezond. Ze konden worden verplaatst, of zelfs weggeschonken aan geïnteresseerden. De nieuwe bomen zullen jaren nodig hebben om hetzelfde milieueffect te halen.

Marc Verberckmoes vult hierbij aan. U zegt dat u afgaat op het advies van deskundigen. Dat gebeurde ook 30 jaar geleden bij de aanplant. Blijkbaar heeft u een ander soort deskundigen aangesproken. Ik vraag mij af of er wel degelijk grondig is nagedacht over uw beslissing.

De burgemeester weerlegt alle kritiek met het ondertussen gekende riedeltje. De bomen zijn niet geschikt om daar te staan, verplaatsen is niet mogelijk door het kostenplaatje, wij willen zo weinig mogelijk tijd verliezen in het belang van de handelaars, wij gaan het mooiste plein in de wijde omtrek hebben.

Wanneer Timothy Debeir dan toch nog zijn ongenoegen uit op een nogal lyrische manier (hij is er echt het hart van in) krijgt hij een sneer van de voorzitter dat anderen informatieve vragen stellen, terwijl Timo er een karikatuur en drama van maakt. Maar dat is voor zijn eigen rekening zegt hij.

Kim Van Cauteren is het er niet mee akkoord dat op Facebook bij monde van schepen Withofs wordt gesteld dat de gemeente wel een vergunning heeft. Zij wil dat dit wordt gecorrigeerd of verwijderd, want de schepen verkondigt daar een pertinent leugen.

Schepen Jos erkent dat er geen vergunning is, maar er was er wel eentje, die echter is opgeschort door een klacht bij de hogere overheid. Hij wil weg van de negatieve sfeerschepping. Hij geeft Kim 100% gelijk dat er door de bezwaren nu geen vergunning is. Jos laat zich in zijn communicatie nogal leiden door zijn emoties, dat weten we al langer.

De burgemeester springt zijn schepen bij. Er zijn verschillende soorten communicatie zegt hij. De juridisch correcte en de publiekscommunicatie. Hij heeft er voor gekozen om het voor het publiek niet te moeilijk te maken, en daarom is er sprake van fase 1 is aangevat. En niet “we zijn gestart met de rioleringswerken”. Want dan zouden we meerdere communicaties moeten doen.

Ik denk dat onze burgemeester denkt dat de Zelenaar verstandelijk een beetje tekort schiet om zijn plannen te begrijpen (zie de campagne: Maak de klik), en het daarom simpel wil houden. Volgens hem maakt dat voor de mensen toch niet veel uit.

Het is wel opmerkelijk dat dit bestuur dezelfde argumenten gebruikt om aan de ene kant een kapvergunning te weigeren op de Koevliet (waar wortelvorming het wegdek vervormt) en met dezelfde argumenten het kappen van de bomen op de markt verantwoordt. De vraag is of er eigenlijk een kapvergunning was. Ik heb ze alleszins niet zien passeren op het college, en als ze in de omgevingsvergunning zat, is ze niet geldig.

Transparantie en inspraak, ondanks de prille beloften zijn het niet de sterke punten van dit bestuur.


3 reacties op “Het zoveelste slecht rapport voor Zele en opnamestop in woonzorgcentrum
  1. Albert schreef:

    Ik denk dat er geen kapvergunning is/was, maar dat is waarschijnlijk ook niet nodig. Een kapvergunning is nodig voor een bos, of alleenstaande bomen die verder dan 15m van bebouwing staan of een omtrek van meer dan 1m op een hoogte van 1m. Dat is de algemene regel, tenzij de gemeente zelf een ander reglement heeft 🙂

  2. Magda schreef:

    Als ik dit zo lees heeft Filip De Wilde zich herschoold van doelwachter tot aangever van assists.

  3. admin schreef:

    Dat is een goeike, dat ik daar niet zelf op heb gedacht!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top