Knop wil geen rondjes blijven draaien

De paashaas had in de gemeenteraadszaal voor elk raadslid een pakketje met eieren gedropt. Gelukkig maakt die in tegenstelling tot zijn concullega Sinterklaas geen onderscheid tussen brave en stoute kinderen. Alhoewel, dat zou misschien een leuker debat opleveren dan wat we tegenwoordig voorgeschoteld krijgen.

Cijfers nog niet klaar

We beginnen met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Het activiteitenverslag over 2023 wordt voorgesteld. Geert Roosenboom vraagt naar de personeelscijfers die hem vorige gemeenteraad waren beloofd, en waarvan op de commissie was gesteld dat het een kwestie van dagen was. Maar schepen Anthuenis moest de voorgelegde nota’s nog eerst eens nalezen.

Schepen Anthuenis bevestigde dat het voor de komende dagen is. Wat Geert Roosenboom toch raar vindt. Ofwel staan er heikele dingen in, ofwel heeft de schepen geen vertrouwen in de administratie.

Maar het is dus voor de komende dagen, lees na deze gemeenteraad.

Goede of slechte audit?

Het tweede punt is het verslag van een audit.

Geert Roosenboom stelt zich onder andere vragen bij de opmerking dat men moest zorgen voor een correcte betaling van het personeel.

Schepen Anthuenis antwoordt dat het raadslid waarschijnlijk een ander rapport gelezen heeft. Volgens hem was de audit vrij lovend. Er zijn pijnpunten, maar die vindt men overal terug zegt hij. Bovendien ging de opmerking over de personeelsverloning over een tijdelijk fenomeen veroorzaakt door ziekte van een verantwoordelijke, en was reeds gecorrigeerd bij het einde van de audit.

Geert Roosenboom kaart daarop de hoge graad van afwezigheid wegens ziekte aan. Volgens de schepen is dat een oud zeer, volgens hem is de situatie in vergelijking met enkele jaren reeds verbeterd.

Waarop Geert D’Hooghe de schepen vraagt of hij die verbetering een gevoel is, want hij heeft blijkbaar geen cijfermateriaal.

Waarop Johan Anthuenis dan weer stelt dat de situatie al zo was in de vorige legislatuur.

Ik vraag alleen maar of u die verbetering kan motiveren antwoordt Geert, maar een antwoord komt er niet.

Beste kijker, vergis u niet, de audit is goed

Hans Knop voelt zich dan genoodzaakt enkele positieve passages uit de audit voor te lezen. Ten behoeve van de kijker thuis, zegt hij, zodat die geen verkeerd beeld krijgt.

Tot zover de raad voor maatschappelijk welzijn.

Nieuwe toplaag voor de Kouter

In de gemeenteraad komt het dossier vernieuwing asfaltlaag op de Kouterstraat aan bod. Pieter Herwege licht toe dat het niet alleen gaat over de vernieuwing van de asfaltlaag, maar ook de heraanleg van voetpaden en creëren van waterdoorlatende parkeerplaatsen. Er komt nog een toelichtingsvergadering voor de bewoners op 9 april.

Geert Roosenboom vraagt of dit nu een prioriteit is gezien de staat van een aantal andere straten, en welke kosten de bewoners gaan gepresenteerd krijgen?

Pieter Herwege stelt dat er altijd discussie mogelijk is over prioriteit, maar dat dit een werk is van een andere orde dan de andere straten, waar ook de riolering moet aangepakt worden. Wat betreft de verhaalbelasting: indien er de laatste 20 jaar al een belasting is geweest, dient de bewoner niet te betalen. In het andere geval is er de normale verhaalbelasting. Er is een inventarisatie bezig.

Dirk De Mey vraagt of er al meer duidelijkheid is rond de zebrapaden? Nee, antwoordt Pieter, dat gebeurt na augustus in overleg met de scholen.

Geert D’Hooghe vraagt eerst of dit dossier moet goedgekeurd worden of alleen ter kennisname voorligt? Het is ter goedkeuring krijgt hij als antwoord.

Wat zitten wij hier eigenlijk nog te doen?

Waarop hij zich eens te meer realiseert dat de communicatie over een dossier voor de zoveelste keer al publiek gebeurt vooraleer het in de gemeenteraad is goedgekeurd. Hij informeert ook naar de totaalprijs van het project. Die is blijkbaar niet beschikbaar.

Michel Meesen sluit zich aan bij Geert D’Hooghe: Wat zitten wij hier nog te doen? En vraagt naar de bereikbaarheid van handelaars tijdens de werken.

Pieter Herwege antwoordt dat de gemeenteraad enkel bevoegd is voor de asfaltering, de rest vergt geen goedkeuring van de gemeenteraad. De bereikbaarheid zal op de bewonersvergadering van 9 april worden toegelicht, maar tijdens de aanleg van de voetpaden wordt de straat telkens afgesloten van kruispunt tot kruispunt. Tijdens de asfaltering volledig, maar dat is maar een paar dagen.

Geert D’Hooghe klaagt het gebrek aan respect aan voor het instituut gemeenteraad door reeds communicatie te voeren vooraleer iets beslist is in deze raad. Hij stelt dat er reeds geruime tijd sprake is van een inventarisatie van prioriteiten. Dit is er nog altijd niet, en het wegdek van de Kouter zou daar zeker niet op staan. Hij ziet andere prioriteiten.

Geheime zitting voor begunstigden

Bij de toekenning van subsidies in het kader van mondiale solidariteit stelt Francis De Donder de vraag welke de link met Zele is van een viertal van de begunstigden. Tineke Lootens licht toe dat dit organisaties of personen zijn die in Zele wonen en daadwerkelijk in de organisatie actief zijn. De vraag van Francis om de namen van die personen te kennen, wordt naar de geheime zitting verwezen.

Nog een audit

Er is een audit gebeurd rond het organisatiebeheer van de gemeente. Het resultaat daarvan is niet zo best. Belangrijk minpunt is het gebrek aan zelfevaluatie.

Waarnemend algemeen directeur Stefan Bogaerts legt uit dat er eerst vertraging was door de afwezigheid van de algemeen directeur, gevolgd door Covid en daarna de financiële crisis. De zaken zijn nu echter in gang gezet, en de auditeurs hadden begrip voor de omstandigheden.

Geert D’Hooghe wijst er op dat er al verschillende keren is aangedrongen op die zelfevaluatie. Hij verwijst daarbij naar het bestuursakkoord. Daarin staat ‘zonder evaluatie vaar je blind’.

Niet onze fout

Hans Knop stelt dat het bestuur een kader is overeengekomen met de administratie. Hij stelt vast dat dit niet is uitgevoerd. Dat is niet de schuld van het bestuur. Het bestuur heeft steeds aan de wettelijke verplichtingen voldaan.

Dat is de eerste keer dat Hans Knop zich een beetje distantieert van zijn administratie en de schuld van een tegenvallende audit op hen afschuift. Als gewone burger kan dat moeilijk te begrijpen zijn.

LED of niet

Er volgt dan nog een discussie over de bijkomende LED schermen. Het bestuur blijft bij zijn besluit en binnenkort komen ze er in de buitenwijken. De buurtbewoners zullen worden geïnformeerd. Een raadpleging over de opportuniteit ervan lijkt schepen Thomas niet echt nodig.

Cafetaria De Wiek

Kim Van Cauteren vraagt naar de timing van de opening van de cafetaria van de Wiek. Zij weet dat de definitieve start er komt na installatie van de nieuwe keuken. Ondertussen zou de uitbater al opendoen bij evenementen, maar er zijn klachten dat er niet met cash kan worden betaald.

Schepen Anthuenis antwoordt dat de timing voor de nieuwe keuken 1 september is. In de concessie was er overeengekomen dat er enkel cashloos zou kunnen worden betaald. Maar ondertussen is er nieuwe wetgeving die de mogelijkheid tot cash betalen verplicht maakt. Dus dit moet worden herbekeken.

De omgevingsverguning van Zuhal Demir

Dirk De Mey wil weten hoe het staat met de omgevingsvergunning voor de werken op de markt. Hij verwijst naar het advies van het advocatenkantoor waarin staat dat het ‘juridisch verdedigbaar’ is om te starten. Naar zijn mening is deze term niet sluitend en loopt de gemeente risico’s met het starten van de werken. Hij vraagt dan ook een dringende commissievergadering waarop het advocatenkantoor toelichting kan geven.

Hans Knop stelt dat een aantal zaken onder het vrijstellingsbesluit vallen. Rioleringswerken horen daar zeker onder. Voor hem is ‘juridisch verdedigbaar’ voldoende. De advocaten uitleg laten geven kan in de volgende commissievergadering, daar hoeft geen aparte voor te worden samengeroepen.

Kim Van Cauteren heeft geïnformeerd bij het kabinet Demir, en de omgevingsvergunning is er inderdaad nog niet. Zij vindt het raar dat er bij de bewonersvergadering niet is gemeld dat er vertragingen mogelijk zijn. Zij vraagt ook of er overlap zal zijn tussen de verschillende fases, en of er altijd parkeerplaats zal zijn gezien de parking vroegere post pas op 1 mei zal klaar zijn.

Hans Knop antwoordt dat dat allemaal werd uitgelegd op de vergadering en herhaalt dat er steeds voldoende parking zou zijn.

Schepen Withofs steekt auto’s onder de grond

Kim heeft ook gelezen in de notulen van het college dat er ingegaan is op de vraag van Team Bouwmeesters om een onderzoeksproject te starten rond de huidige site brandweer. Daar zou een randparking komen. Is men van gedacht veranderd en gaat men daar een bouwproject voorzien?

Schepen Withofs antwoordt dat dit een onderzoek is. Als het aangewezen zou zijn daar een bebouwing te voorzien, kunnen we ook een ondergrondse parking voorzien. Als we daar 100 auto’s kunnen zetten, kunnen we ze ook ondergronds zetten besluit hij. Dit bestuur heeft toch iets met ondergrondse parkings. Eerst Zandberg, nu brandweerkazerne. 

Is het fiat van Demir wel nodig?

Geert D’Hooghe vraagt welke werken er eigenlijk niet kunnen uitgevoerd zonder die omgevingsvergunning? Gezien er zoveel blijkbaar zonder kan.

Hans Knop vindt dat een goede vraag. Volgens hem kan vrijwel alles zonder die vergunning, omdat het onder het vrijstellingsbesluit valt. De omgevingsvergunning hebben we aangevraagd omdat we vonden dat het zo hoorde.

Plaatsbeschrijving

Dirk De Mey vraagt het bestuur een brief te sturen aan de omwonenden om hen de raad te geven een plaatsbeschrijving te laten maken, zeker voor de oudere huizen. De aannemer heeft wel gezegd voorzichtig te werk te zullen gaan, maar het is altijd nuttig als er iets gebeurt over bewijzen te beschikken.

Rel rond drugsproblematiek

Geert Roosenboom gaat in op de drugsproblematiek in Zele, en meldt dat hij zelf reeds plastic zakjes vond met verdachte substantie. Hij vraagt naar meer aanpak van ook de kleine drugsdealers.

Dat is niet naar de zin van Hans Knop, die het schandalig en populistisch vindt dat Geert dit dossier terug te berde brengt nadat hij zijn verhaal reeds in de politieraad bracht. Daar werd reeds gesteld hoe moeilijk de beteugeling is. Hij verwijt Geert niet met echte oplossingen te komen en dit politiek uit te buiten.

Het is een heel andere Hans Knop dan die uit de vorige legislatuur die de burgemeester geregeld aanraadde de koe bij de horens te vatten. Ik herinner mij “pak da vast burgemeester”.

Hij erkent wel de ernst van het probleem, maar beperkt zich tot een zware reprimande tegenover Geert.

Niveau!

Voorzitter Schiettecat sluit het punt af, met de opmerking dat hij hoopt dat het verdere debat op een ander niveau wordt gevoerd. Het is mij niet duidelijk of hij daar Geert, Hans of beide mee bedoelt.

Afsluiter

We gaan dit verslag ludiek afsluiten. Michel Meesen vraagt om een actualisatie van de cijfers over het verkeer nu dat de werken gaan starten. Hans Knop stelt dat er cijfers zijn van 8 maand geleden, en dat die nog steeds worden bijgevuld. Maar zegt hij: “We gaan geen rondjes blijven draaien hé”. Grappig uit de mond van de man die zijn volk toertjes laat rijden.


Een reactie op “Knop wil geen rondjes blijven draaien
  1. Dirk Maes schreef:

    prachtig verslag, zeker de afsluiter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top