125.000 euro voor lichtjes op de kerk.

Tafelmanieren.

De tafelversiering bij de gemeenteraad durft nogal eens te wijzigen. De ene keer staan er fruitmanden, de andere keer groenten uit eigen tuin. Maar nu stonden er karaffen met kraantjeswater of de tafel. Herman Van Driessche vroeg zich af of de flesjes Spa-rood gezien de Antwerpse perikelen waren verbannen. Den deugniet. André dacht dat de burgemeester iedereen een voetwassing ging geven, gezien de tijd van het jaar. Nee, zei de burgervader, dat is om het leidingwater te promoten, dat even goed blijkt als flesjeswater. Ik denk dat André meer succes zou hebben gehad indien hij om een bolwassing had gevraagd.

Er stonden schaaltjes met een soort gedroogde vruchten op tafel. Dat is niet zo een goed idee. Ze zitten dan heel de tijd als eekhoorns te knabbelen, en lijkt op sjieken, wat op vlak van etiquette niet goed overkomt. En bovendien verstaat ge ze slechter als ze moet volle mond praten. Want André herstelde de traditie, en had een opmerking over het verslag. Ik heb begot niet begrepen waarover het ging.

Veel licht voor veel geld.

Als eerste noemenswaardig punt stond de verlichting van het schip van de kerk op het programma. Die verlichting moet worden vervangen. En dat kost de gemeente 125.000 euro. U leest het goed. Het was oorspronkelijk 100.000 euro, maar gelijk bij de beenhouwer mag het iets meer zijn. Persoonlijk vind ik dat hallucinante bedragen. Het kan wel schoon zijn, maar wie geniet er van? Volgens mijn vriend Jan kunt ge eens het donker is, op de markt in uw bloot gat rondlopen zonder dat iemand het ziet.

En dat voor een arme gemeente. Op vraag van André antwoordt de burgemeester dat de kerk niet mee betaalt, en dat er ook geen subsidies van de overheid zijn. Die zullen nog veel grotere bedragen moeten ophoesten voor de restauratie van de toren.

Tot mijn grote verbazing zegt Hans Knop dat zijn fractie tegen gaat stemmen. En hij heeft het ook over 150.000 euro. Volgens Herman Van Driessche was het oorspronkelijk 90.000 euro, en dat is dus nu volgens de documenten 125.000. Maar daar gaat het niet over. De CD&V fractie is verbolgen over het feit dat de kerkraad niet voldoende tijd heeft gehad om een advies te geven, en dat de contouren van de kerk niet worden geaccentueerd door lichtpunten vanuit de dakkapellen.  Vandaar misschien die 150.000 euro. Voor nog meer lichtjes.

De meerderheid is niet bereid het dossier nog uit te stellen, er wordt gestemd, en binnenkort kunnen we genieten van een mooi verlicht kerkschip. Voor de ouderen onder ons, dat is 6 miljoen belgische frankjes. En dat is nog maar een begin, want de toren staat nog in het donker.

En petit comité.

Het punt van de gemeentelijke premie voor buurtcomités zorgt ook voor wat beroering. Kathleen De Muynck heeft er problemen mee dat het project buurtschakels “en petit comité” werd besproken in het OCMW. En Maria Verheirstraeten vraagt zich af of het gemeentebestuur er voldoende voor zorgt dat alle straten van Zele worden bediend door een wijkcomité. Schepen Raman stelt dat er een inventaris aan de gang is, en dat momenteel vrijwilligers worden gezocht om de niet bediende straten te betrekken. Er zijn 28 wijkcomités aktief, 9 daarvan hebben tot hiertoe gezorgd voor 14 subsidieerbare activiteiten.

Tom De Bruyne antwoordt dat de beslissing “en petit comité” een poging was om efficiënt te werken, temeer daar er een concensus was. Desalniettemin vindt Kathleen dat dit indruist tegen de principes van openbaar bestuur, en vraagt deze manier van werken niet meer te hanteren.

Smile, you’re on camera.

En dan zijn we gekomen aan het dossier van de cameras. Daar is heel wat om te doen. Heel in het kort: er werd een consulting bureau aangesteld, dat een rapport opmaakte met aanbevelingen voor gunning aan een bepaalde firma. De eigen ambtenaar van de gemeente deed grondig onderzoek, en kon aantonen dat een andere firma een beter aanbod had. De gemeente wil nu het advies van de eigen ambtenaar volgen.

In de tijd dat ik zelf in de informatica zat, hadden we een gezegde.  Als een informaticus niet voldoet, en ontslagen wordt, kan hij nog altijd in het onderwijs stappen. En als dat ook niet lukt, kan hij een consultingbureau starten. Dit bureau ontvangt 40.000 euro voor de moeite, en uiteindelijk is het advies van onze eigen ambtenaar, Tom Vercauteren, doorslaggevend. We hadden die 40.000 euro kunnen besparen, en gelukkig hangen we niet vast aan dat bureau voor de volgende fases. Misschien moeten we in de toekomst meer vertrouwen op de capaciteiten van onze eigen ambtenaren.

Geknossel of corruptie?

Maar er is meer. De oorspronkelijke raming van het bureau was ongeveer 200.000 euro. Uiteindelijk is de kost het dubbele.

En Johan Antheunis vindt dat de procedure moet worden overgedaan. Hij vindt dat het verslag van het bureau is gemanipuleerd, en vermoedt dus dat ook het bestek was gemanipuleerd. Zeg maar geschreven op het lijf van één bepaalde firma. Hij vermoedt ook dat de raming bewust laag werd gehouden om zo te ontsnappen aan de regels van openbare offerteaanvragen. En hij neemt zelfs de term “corruptie” in de mond over de ontwerper.

Om die reden vindt hij dat de hele procedure moet worden overgedaan, en stelt dat er op dit moment geen gunning mag gebeuren.

Herman Van Driessche is het daarmee niet eens. Hij erkent dat de procedure mankementen vertoont, maar legt prioriteit bij het zo vlug mogelijk plaatsen van de cameras. Hij gaat akkoord met de keuze van de firma, die weliswaar duurder is, maar tegelijk kwalitatief beter. Vooral rond de integratie van de ANPR cameras. Zijn fractie zal ja stemmen.

Hans Knop wijst er nog eens op dat cameras slechts een sluitstuk kunnen zijn in een totaal veiligheidsplan, dat er volgens hem nog steeds niet is. En net als in vorige vergadering is de burgemeester het daar niet mee eens. Er is volgens hem een totaal veiligheidsplan in het kader van de politiezone. Ook het argument dat de politie niet over de manschappen beschikt om al die beelden te bekijken snijdt volgens hem geen hout. Hij wijst er op dat de cameras naast opsporing misschien nog meer belang hebben voor het leveren van bewijsmateriaal om tot veroordelingen te komen.

Dierenwelzijn.

Timothy Debeir wil het hebben over dierenwelzijn. Bij vorige gelegenheden stelde de burgemeester reeds dat dierenwelzijn de zorg is van elke schepen. Maar Timothy stelt voor om in een volgende legislatuur daar een takenpakket van te maken dat aan één bepaalde schepen wordt toegekend. En hij vraagt ook of er reeds contact werd opgenomen met RATO, een VZW waar gemeenten kunnen aansluiten voor advies terzake. De burgemeester stelt dat de toekenning van het takenpakket aan één schepen in de lijn van de evolutie ligt, maar dat dit voor de volgende legislatuur is. En Zele is ondertussen aangesloten bij RATO, hoewel dit nog niet op hun site staat.

 

Hondenloopweide.

Tamara Van Laere heeft een voorstel ingediend om in Zele een hondenloopweide in te richten. Het bestuur is bereid dit te realiseren, en vraagt om voorstellen in te dienen rond een geschikte locatie.

Gemeentemonitor.

CD&V diende een voorstel in om de gegevens van de gemeentemonitor in een werkgroep te analyseren om het beleid te sturen.

De gemeentemonitor is een realisatie van de Vlaamse Gemeenschap. In feite is het een databank met gegevens uit verschillende bronnen over de gemeenten. Die gegevens komen uit andere databanken, maar ook uit gerichte enquêtes. Iedereen kan die databank bevragen. Geïnteresseerden googelen op “gemeentemonitor” en kunnen aan de slag.

Ge kunt u al voorstellen dat de partijhoofdkwartieren in deze electorale tijden al druk doende zijn, en ik ben er zeker van dat u binnenkort in folders en flyers geregeld “Volgens de gemeentemonitor….”  zal terugvinden.

De burgemeester vindt het voorstel goed om in de loop van mei samen te komen met alle fracties voor een gezamenlijke analyse van de cijfers in de gemeentemonitor. Al heb ik mijn bedenkingen. In volle aanloop naar de verkiezingen samen beleidsopties bespreken???? Maar sedert ik de gemeenteraad volg, verschiet ik nergens meer van.

Serdar krijgt felicitaties.

Timothy Debeir vraagt dat de gemeente aan de slag zou gaan met de Jeugdmonitor. Dat is een ander initiatief van de vlaamse overheid specifiek gericht op ondersteuning bij de bevraging van kinderen.

Schepen van jeugdzaken Serdar Celik antwoordt dat Zele reeds meedoet aan de vrijetijdsmonitor, en dat werd gedacht dat de jeugdmonitor daar ook onder zat. Niet dus. Hij wil Zele inschrijven bij de jeugdmonitor, maar wil eerst het advies inwinnen van de Jeugdraad. Dat laatste levert hem felicitaties vanwege Pieter Herwege op.

Fusie gemeente en OCMW

Francis De Donder wil weten hoe het staat met de fusie van gemeente en OCMW, meer bepaald met de secretarissen. Volgens de burgemeester hebben de twee secretarissen samen een rapport uitgewerkt waarin ze een concensus hebben bereikt. Dat rapport komt volgende week op het schepencollege, en wordt daarna aan de fracties bezorgd, en nog daarna op de gemeenteraad besproken.

Hans Knop trekt de manier van werken in twijfel. Dit is werken vanaf de top, terwijl volgens hem eerst een structuur moet worden gemaakt van hoe het personeel gaat worden ingepast. Volgens de burgemeester maakt die structuur echter deel uit van het rapport waarover sprake.

Varia.

Francis De Donder vindt het spijtig dat de verkeerswedstrijd en de buitenspeeldag weer op hetzelfde tijdstip plaatsvinden. Ondanks de belofte vorig jaar hier rekening mee te houden. Schepen Dirk De Mey wijst er op dat beide organisaties draaien op vrijwilligers, wat onvermijdelijk beperkingen met zich meebrengt. Bovendien is combineren van beide activiteiten mogelijk, gezien de verkeerswedstrijd maar een half uurtje in beslag neemt.

Maria Verheirstraeten vraagt aandacht voor het voorkomen van geluidsoverlast. De burgemeester erkent het probleem, en vraagt of zij zelf ideeën heeft. Wat leidt tot een ouderwets robbertje bekvechten. Het deed mij denken aan Slissen en Cesar.

Hans Knop wil nog weten hoe het staat met het dossier uitbating van de sporthal, en de verkeersafhandeling. Volgens schepen Dirk De Mey wordt in het kader van een subsidiedossier gewerkt aan een aantal mogelijkheden. Dat is nog in grove lijnen. De verdere verfijning zal in het AGB (Autonoom Gemeentebedrijf) gebeuren. Wat de verkeersafhandeling betreft, zullen er 125 parkeerplaatsen worden gerealiseerd rond de Wiek en de Sporthal. Maar het gaat Hans eerder over de verkeersafhandeling. Hij vindt het hoog tijd om daar een doordachte oplossing voor te vinden.

De beek: boetes van meer dan 10.000 euro.

En tenslotte mag de Rozenbeek op Durmen niet ontbreken. Schepen Roosenboom bevestigt dat er, mede door de nauwe samenwerking met de buurtbewoners weer een betrapping op heterdaad is gebeurd. Er is proces verbaal opgesteld. De overtreders zullen geconfronteerd worden met een hoog kostenplaatje dat vijf cijfers zal tellen. Johan Antheunis vraagt of dat vijf cijfers voor de komma zijn. Ja, zegt schepen Roosenboom. En als ge er twee na de komma bijtelt, zijn het er zeven.


Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top