Geen meerderheid meer voor Groene Stroom

Noblesse oblige.

De burgemeester opent de vergadering, en iedereen kijkt naar André Van Driessche. Ook Johan Anthuenis, want die wacht zijn beurt af. Noblesse oblige, André heeft een abonnement op opmerkingen op de notulen van vorige vergadering. Maar deze keer niet. Hij had wel een aantal vragen op de agenda willen zetten, maar blijkbaar heeft hij niet de juiste procedure gevolgd. Maar de burgemeester belooft hem als eerste aan het woord te komen in de varia. Johan Anthuenis mag dus zijn vraag stellen. Of de gemeente nog verdere verbintenissen heeft met de firma die het advies rond de camera’s opstelde. Nee, de gemeente heeft de firma in gebreke gesteld, zegt de burgemeester.

En dan wil Johan Anthuenis nog weten op welke termijn hij een antwoord zal krijgen op een vraag die hij schriftelijk stelde over het kruispunt Hof ten Goede. Hij vindt dat nogal lang duren. De burgemeester belooft een spoedig antwoord, maar moet nog advies van de verkeerscommissie krijgen.

Fietsstraat of niet?

Bij het punt wegeniswerken Dr. Van Cauterenstraat, vraagt Herman Van Driessche of het nu offficieel om een fietsstraat gaat of niet. Dat betekent dat auto’s geen fietsen mogen voorbijsteken. Schepen De Mey antwoordt dat de nodige borden zullen worden geplaatst.

Johan Anthuenis vraagt bij hetzelfde punt of er uit het overleg met de bewoners nog iets belangrijk is gekomen. Nee, antwoordt schepen Hoogewys, enkel over de richting waarin de bewoners hun garage moeten uitrijden was er onduidelijkheid. Er is een voorlopige regeling getroffen, en die wordt later herbekeken.

Het Groene Beekje.

De Groene Stroom is al lang geen stroom meer, eerder een beekje. En misschien moet Schepen Roosenboom eens kijken of er geen vervuiling is. Want wat het bureau Stramien als rapport produceerde,  daar durft geen kat nog zijn naam onder zetten. Zele begint een traditie te kweken met adviesbureaus. Het bestuur heeft daarom een synthesenota gemaakt. Die synthesenota mag niet worden verward met het advies van het bureau, en bevat enkel de krachtlijnen van wat het bestuur wil. Een minimum minimorum.

Het bestuur wil weten of de volledige gemeenteraad akkoord is met de punten uit de synthesetekst. Indien niet wordt het project gestopt en overgedragen naar de volgende legislatuur.

Maar niet iedereen is het eens met de synthesetekst, die geen synthesetekst is. Ge moet al een kat zijn om daar uw jongen nog in terug te vinden.

Hans Knop is akkoord om de synthesetekst goed te keuren, maar vraagt veiligheidshalve hoe het dan verder gaat. De burgemeester antwoordt dat er dan in de commissie een brede participatie komt. Dat hoort Hans Knop graag.

Het komt er op neer dat de berg Stramien een muis heeft gebaard. Die muis wordt aan de kat gevoerd en we beginnen van voor af aan.

Maar Herman Van Driessche vertrouwt het zaakje niet. De synthesetekst bevat volgens hem elementen die achteraf toch als een verbintenis worden gezien. En met name rond het verminderen van parkeerplaatsen is hij dubbel wantrouwig. Zijn fractie zal “Nee” stemmen.

Hans Knop met al zijn strategische ervaring ziet het gevaar. Parkeerplaats verminderen, en zeker zonder alternatief ligt gevoelig. En we krijgen een weinig geziene situatie: CD&V en de meerderheid vormen front tegenover de N-VA: er is nog niets beslist.

Dissidente schepen.

En wat zeg ik? Meerderheid? Ineens neemt schepen Guy De Roover het woord. In naam van zijn fractie. En hij vertrouwt het zaakje ook niet. In de tekst van het bureau staan zaken die voor hem niet door de beugel kunnen. Bijvoorbeeld: het beperken van autobezit. Hij kan nog akkoord gaan met ontmoedigen van autogebruik, maar het beperken van autobezit is voor hem een brug te ver. En voor hem is er een groot gevaar dat door het gebruik van de term “synthesetekst” toch naar de tekst van het bureau wordt teruggegrepen. Hij wil een duidelijke ontkoppeling van de twee teksten, ook wat betreft terminologie.

De conclusie is dat het hele verhaal naar de commissie wordt verwezen voor dringende behandeling. Maar zeg nu zelf, er zijn nog twee gemeenteraden voor de vakantie, en in september zijn we in volle verkiezingsstrijd. Pasen, de dag dat er eieren worden gelegd, is al voorbij. Rest nog Pinksteren, waarop de heilige geest nederdaalt. Maar intussen bolt Jezus het hier op Hemelvaartsdag ook al af.

Ruimtelijke ordening.

Dan volgen er twee punten over ruimtelijke ordening: de woningtypetoets en de beeldkwaliteitsrichtlijnen voor bebouwing in de centrumstraten. De woningtypetoets bepaalt wat voor soort woongelegenheden er in een bepaalde zone mogen komen: éénsgezinswoningen, appartementen enz. De beeldkwaliteitsrichtlijnen  willen het waardevolle bebouwingsbeeld bewaren in de centrum-as.

Herman Van Driessche spreekt van regelitis en mateloze inperking, wat verder in de vergadering over keizer Koster.

Pieter Herwege vindt het wel een goede zaak, vooral omdat er ook een evaluatie na een jaar is voorzien. Volgens hem is er in het verleden veel te veel mogelijk geweest. Voor hem mag het nog ruim wat strenger.

Ook over dit punt profileert Guy De Roover zich als fractie, tegen de meerderheid in.

Jos Withofs vindt het dan weer een goede zaak, omdat het steun biedt aan de ambtenaren. Dat klopt, beaamt de burgemeester. Het gebeurde te veel dat onze weigering door de hogere overheid werd omgezet in een goedkeuring. Omdat we geen gemeentelijk kader hadden. Met deze documenten heeft al zeker de provinciale overheid belooft dat ze ons zouden volgen.

Voor de technische aangelegenheden heeft de burgemeester Marie-Thérèse Poppe uitgenodigd. Zij is vaste secretaris van GECORO, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Zij wijst er op dat de beeldkwaliteitsrichtlijnen enkel betrekking hebben op de bretel-as: van Kouter tot Lokerenbaan en aftakking van Markt naar Zandberg. Daarbuiten zijn de regels minder streng.

Keizer Koster

Toch blijft Herman Van Driessche met zijn Keizer Koster gevoel zitten.

Hans Knop op zijn beurt uit zijn verwondering over deze rare gemeenteraad, waarbij het telkens weer gaat tussen meerderheid (min Guy De Roover) en CD&V tegenover N-VA. Hij begrijpt er niets van.

Roparun

Volgende is de goedkeuring van het Bijzonder Nood en Interventieplan voor de Roparundoortocht. Timothy Debeir vraagt zich af of de politie over voldoende manschappen beschikt, gezien de vele ziektes. De burgemeester stelt hem gerust dat er voldoende zijn voor normale omstandigheden, en dat ingeval van nood beroep kan gedaan worden op omringende korpsen die standby zijn.

Hans Knop wil weten of er gepraat is met de mensen van de Zandberg. Na de vroegere problemen heeft hij daar in het verleden menigmaal op aangedrongen. Nee, zegt Schepen Hoogewys. Er waren geen noemenswaardige problemen vorig jaar, en ik kan toch niet met alle straten waar Roparun voorbijkomt gaan praten. En toch moet ge dat doen, zegt Hans Knop. De Zandberg heeft de grootste impact van de doortocht. En uit protest gaan we symbolisch het interventieplan niet goedkeuren. Niet omdat dat plan niet goed is, maar als signaal dat we het niet eens zijn.

Een signaal dat volgens de burgemeester volledig verkeerd is.

Varia op André’s wijze.

In de varia krijgt André Van Driessche als eerste het woord. Hij maakt een oplijsting van de elementen de niet of onvoldoende zijn voorzien in het dossier sportcomplex, en wil daar graag de kostprijs van kennen. Het gaat over de aanleg van de parking, verlichting, aanplantingen en omheiningen, de inrichting en uitbating van de cafetaria, camerabewaking, personeelskosten, de heraanleg van het voetbalplein.

Schepen De Mey stelt dat voor een aantal van deze punten ramingen zijn opgesteld in functie van het dossier, maar dat deze ramingen de werkelijke kosten overstijgen aangezien we veel in eigen beheer zullen doen. Andere zaken, zoals camerabewaking, zijn nu niet voorzien, maar voor het geval dat, zijn er wel reeds kabels voorzien. En een aantal vragen zullen in de Raad van Bestuur van het AGB eerst worden besproken.

Vegen voor uw deur.

Francis De Donder wil weten hoe het nu staat met de aankoop van een borstelveegmachine. De evaluatie van de veegbeurt door een privé firma leert dat de firma zich niet heeft gehouden aan het schema, en dat het plaatsen van een zone parkeerverbod zelfs niet werd opgemerkt door de bewoners. Die verwachtten de klassieke parkeerverbodborden.

Wat de veegmachine zelf betreft, is het bestek in opmaak. Hans Knop herinnert er aan dat er ook een kosten baten analyse was beloofd tussen aankoop machine en uitbesteding aan een firma. Schepen Roosenboom zal verifiëren dat deze analyse ook in de opmaak van het bestek zit.

Voetpaden op Smeyersberg.

Francis De Donder klaagt ook aan dat de bewoners van Smeyersberg in het ongewisse zijn over de aanleg van de voetpaden. Volgens schepen Hoogewys heeft de firma 14 dagen geleden een bericht in alle bussen gestoken en zijn de werken nu begonnen. Nochtans hebben enkele gezinnen bij Francis De Donder geklaagd dat ze geen bericht hebben ontvangen.

Zwaar verkeer Oude Kouterdreef.

Chris Gossey signaleert dat er veel zwaar verkeer door de Oude Kouterdreef komt, omdat daar een wegwijzer staat naar de industriezone. Hij vraagt zich af waarom die daar nog staat. Schepen De Mey antwoordt dat die daar staat omdat het de laatste mogelijkheid is om niet door de Kouter en het Centrum te moeten. Dit voor chauffeurs die de afslag naar de Keltenlaan niet hebben genomen.

Kl*ten op de wijze van Johan Anthuenis.

Johan Anthuenis stelt voor een aantal gerichte controles te houden, en vrachtwagens die tot daar komen diepgaand te controleren op vanalles en nog wat zodat ze veel tijd verliezen. Volgens hem zal dat rap in het milieu bekend geraken, en is het probleem opgelost.

 

Tenslotte.

Het was een gemeenteraad waarin meer en meer stellingen worden ingenomen voor de aanstaande verkiezingen. Ik vrees dat het er niet zal op beteren. Alhoewel, Statler en Waldorf hebben de vergadering niet voortijdig verlaten. Ze hadden zelf variapunten ziet ge. En om op de vraag van velen te antwoorden: Chris Gossey is Statler, André Van Driessche is Waldorf. En wie de knapste is, dat is een kwestie van smaak.


3 reacties op “Geen meerderheid meer voor Groene Stroom
 1. van driessche andre schreef:

  graag zou ik het willen hebben over de drieputtenstraat en lange akker maak die aub enkel richting is perfekt mogelijk zijn twee strontstraten om door te rijden.
  ook het industriepark is heel gevaarlijk voor fietsers moet er meermaals per dag door met al die mastodonten en cowboys heb ik al dikwijls aardige manuvers moeten doen ze rijden gewoon 5 cm.van uw fiets dus de goot inrijden is de enige optie jammer !!!!het goede mag ook eens gezegd worden de wegversmalling in langevelde is een luxe

 2. Chris Gossey alias Statler schreef:

  Als de oude kouterdreef het alternatief is om het zware verkeer uit het centrum te bannen niet goed bezig

  De KELTENLAAN is voor het zware verkeer
  Verkeersborden aanpassen en verbodsborden plaatsen aan oude kouterdreef
  verboden voor meer dan 3,5 ton!!!!!

 3. chris Gossey schreef:

  als de oude kouterdreef het alternatief is om het zwaar verkeer uit het centrum te bannen is dat een foutief gegeven

  De verkeersborden hoek kouter-oude kouterdreef hebben geen enkel nut
  en zorgen enkel voor overlast

  Er moet meer ingezet worden om de KELTENLAAN te gebruiken zeker voor zwaar vervoet

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top