Record aantal punten naar geheime zitting.

De tijd dat er gewoon karaffen water op de tafel stonden is al lang voorbij. Het bestuur wil vanaf volgend jaar de vergadering van de gemeenteraad streamen. En ze zijn zich Jean-Marie Pfaffgewijs aan het voorbereiden. De flessen water van Prik en Tik zijn prominent aanwezig. Op dat vlak zijn ze al zeker mee met de tijd.

Anti constipatie medicatie

Na de routine afhandeling van de agendapunten (afroepen, opmerkingen?, nee? Goedgekeurd), komt Geert Roosenboom met een vraag over anticonstipatiemedicatie. Movicol. Dat is een medicatie die aan heel veel bewoners wordt toegediend. Het probleem is dat Movicol in verschillende afleveringsvormen bestaat. Gebruiksklare flessen en zakjes oplospoeder. Met een serieus verschil in prijs (17 euro tegenover 4 euro). In de Meander gebruikt men de duurste vorm, wat de medicatiefacturen sterk doet oplopen. Kan dat eens bekeken worden?
Schepen Anthuenis antwoordt dat dat een medische kwestie is, en dat het alternatief meer werk zou betekenen voor het personeel (uitgieten van 4 zakjes in een halve liter water en even roeren). Indien het om een medisch voorschrift gaat, zal hij hier niet in tussenkomen.
Geert merkt op dat hij aan de portemonnee van de Zelenaar denkt. Dat doet ook schepen Anthuenis verklaart deze laatste, maar hij komt niet tussen in medische zaken.
Iedereen die de werking van een woonzorgcentrum een beetje kent zal hierbij de wenkbrauwen fronsen. In de dagelijkse werking is het de verpleging die de geneesmiddelenvoorschriften klaarmaakt, en de dokter ondertekent gewoon. Raar dat onze schepen dat blijkbaar niet weet.

Vertraging werken Bosstraat Wezepoel

De werken Bosstraat Wezepoel lopen vertraging op. De termijn om tot een akkoord met de eigenaars te komen wordt weer verlengd. Blijkbaar lopen de onderhandelingen enkel nog via advocaten. Op de vraag van Dirk De Mey of er niet eens met de eigenaars zelf kan gepraat worden, antwoordt schepen Herweghe dat dat ook gebeurt. Blijkbaar toch niet naar tevredenheid van enkele eigenaars in de zaal die dat binnen de perken van het toelaatbare ook laten blijken. Na de behandeling van het punt verlaten zij de zaal, maar ze zien er niet gelukkig uit na wat ze hoorden.
Als schepen Herweghe niet tot een akkoord komt voordat de werken het kruispunt Wezepoel – Dries bereiken, is er een probleem. Hij heeft nu 4 maanden tijd. Hopelijk geeft de Heilige Geest hem een duwtje in de rug.

Het zingen van de mei

Het Mei zingen, een aloude traditie, heeft nu ook zijn eigen reglement. Marc Verberckmoes vraagt of dit nu echt nodig was. Hij drukt zijn vrees uit dat er in de toekomst nog beperkingen in komen die het spontane karakter van deze traditie in gevaar brengen.
Schepen Bauwens verduidelijkt dat het eigenlijk om een vereenvoudiging gaat. Nu moest de administratie om een subsidie te krijgen op de avond zelf worden afgehandeld, en werd de uitbetaling gedaan aan een privépersoon, die het dan moest doorstorten aan de betrokken vereniging. Vanaf nu kan dit vooraf, en kan de uitbetaling rechtstreeks naar de vereniging.

Gürkan overal buiten

Als intermezzo volgen een aantal agendapunten waarbij Gürkan Aslan uit alle commissies wordt gezet. Gezien hij officieel de Vooruit fractie niet heeft verlaten, gebeurde dat niet automatisch. Hij wordt voor het grootste deel vervangen door zijn voormalige compagnon Serdar Celik. Het is wel opvallend dat dit gebeurt. In feite worden alle bruggen tussen meerderheid en Gürkan hiermee opgeblazen. Terwijl deze laatste juridisch gezien de enige is die de meerderheid nog kan depanneren voor het geval dat de steun van Tamara Van Laere problematisch zou worden. Waarover verder meer. Ons bestuur wordt meer en meer een reus op lemen voeten.

Favoritisme in het AGB

Het meerjarenplan van het Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) leidt tot verhitte discussie. Het AGB heeft beslist dat de concessionaris (uitbater) van de sportbar in de Klodde 6 maand vrijstelling van huur krijgt. Geert D’Hooghe vindt dit in schril contrast staan met de politiek van de meerderheid tegenover steun aan andere Zeelse ondernemers.
Schepen Anthuenis merkt op dat OpenVLD dit punt mee heeft goedgekeurd. Maar Geert dringt verder aan: heeft de concessionaris wel alle steunmaatregelen van de verschillende overheden benut? Dat weet schepen Johan niet. Hij is zichtbaar verveeld met de kwestie en beperkt zich ertoe te verklaren: “Wij zijn niet over één nacht ijs gegaan”.
Marc Verberckmoes stelt dat dit een precedent is, maar schepen Johan wil de discussie afsluiten. Hij voegt er nog wel aan toe dat tot hiertoe de OpenVLD in het AGB zijn beleid heeft gesteund, en hij zal er rekening mee houden dat dat nu niet meer het geval is. Of de Open VLD raadsleden onder de indruk zijn van dit bedekte dreigement, valt nog te bezien. Thomas Bauwens probeert zich nog in de discussie te mengen door te stellen dat het om een concessie gaat, maar Geert D’Hooghe pikt daar direct op in door te stellen dat in de voorwaarden van de concessie staat dat er transparantie moet zijn. Dus de gemeente kan de boekhouding inzien, wat de schepen ook toegeeft.
Uiteindelijk krijgt Johan Anthuenis zijn zin: de discussie wordt afgebroken, en zal worden verder gezet in geheime zitting. Ik vermoed dat schepen Anthuenis daar de ware reden van de vrijstelling van huur zal bekendmaken, maar dat is niet voor de oren van de gemiddelde Zelenaar bestemd.

Het temperament van Serdar

Onze schepen Serdar verdient ook nog een bijzondere vermelding. De anders zo aimabele man kreeg het op de heupen na een vraag of de mogelijkheid van afbetalingsplannen was bekeken met de sportverenigingen. Hij barst uit dat deze vraag op de raad van bestuur moest zijn gesteld. Hij wordt serieus emotioneel, en ik zie zijn buurman Hans Knop vanachter aan zijn vest trekken. Was dat nu om hem te kalmeren of om zijn kledij in orde te brengen dat weet ik niet. Maar er was blijkbaar een teer punt geraakt. Ook schepen Anthuenis vond de vraag ongehoord. Volgens hem was er gepraat over afbetalingen, maar ook dit moest volgens hem naar de geheime zitting. Vreemd. Is dit een nieuwe strategie om heikele potjes uit de openbaarheid te houden? De toekomst zal het uitwijzen.

Hondenweide

Timo Debeir komt nog eens terug op de hondenweide. Is er evolutie in dat dossier? Schepen Pieter antwoordt laconiek dat hij nog geen voorstellen heeft binnengekregen. Dus nee, geen evolutie. Open VLD neem acte van het feit dat de voorstellen van de oppositie moeten komen, en zal volgende vergadering een concreet voorstel indienen.

Winkelhieren ook voor gemeente

Geert Roosenboom heeft een voorstel ingediend om een dienstnota op te maken waarbij wordt aangedrongen dat aankopen bij voorkeur bij de lokale handelaars moeten gebeuren.
Schepen Thomas Bauwens is kwaad, zeer kwaad. Het is trouwens opvallend dat hij erg rood aanloopt. Het kan natuurlijk zijn dat hij te lang onder de zonnebank heeft gelegen, maar hij geeft een alles behalve relaxte indruk. Hij vraagt zich af hoe iemand met 12 jaar bestuurservaring dergelijke vraag durft stellen. Waar Geert Roosenboom zijn cijfers haalt, en welke. Er volgt een hele uitleg over overheids procedures en aanbestedingen. Hij toont aan dat het bestuur wel degelijk even veel en zelfs meer uitbesteedt aan lokale ondernemingen dan de vorige legislatuur. Ondertussen wordt zijn gezicht roder en roder. Ik vroeg mij af of er in de raadzaal een defibrillator was, maar dat volledig terzijde.
Hij is het beu. Waar zijn we in godsnaam mee bezig?
Geert D’Hooghe preciseert dat de vraag van Geert Roosenboom niet gaat over de grote uitgaven, die inderdaad sterk gereguleerd zijn. Maar het gaat hier over GSM’s, laadkabels, koffiemachientjes enz.
Geert Roosenboom stelt dat hij in een beperkt onderzoek al snel 100 facturen heeft gevonden van aankopen bij winkelketens als Coolblue die even goed bij de lokale handelaar kunnen worden besteld.
Hans Knop wijst er op dat de lokale handelaar niet altijd de gevraagde producten voorradig heeft, en veelal moeilijk kan krijgen wegens de wereldwijde schaarste aan chips. De vraag dat ook het college zich voor aankopen in de uitvoering van hun mandaat aan deze richtlijn zouden houden kan niet omdat het hier over kleine aankopen gaat, en die zijn gedelegeerd.
In heel de discussie blijft schepen Withofs een beetje meesmuilend afzijdig. Als schepen van middenstand heeft hij nochtans een belangrijke verantwoordelijkheid terzake. Al zie het ook niet voor mogelijk dat hij een dure dienstGSM bij Coolblue zou aankopen.
Marc Verberckmoes vraagt zich af waarom de meerderheid op een voorstel dat toch de evidentie zou moeten zijn, reageert als hadden ze een wespensteek hebben gekregen. Hij begrijpt het niet goed.
Het voorstel wordt zoals verwacht meederheid tegen minderheid afgekeurd.

Ondersteuning van Zeelse ondernemers en verenigingen

Dirk De Mey heeft een voorstel tot ondersteuning van de Zeelse ondernemers ingediend. Hij stelt voor de gemeentelijke belastingen voor ondernemingen volgend jaar te halveren.
Dat is niet goed voor de bloeddruk van schepen Thomas. Weet ge wel over hoeveel geld dat dat gaat? 150.000 euro. Daar is geen ruimte voor. Tenzij we een viertal mensen ontslaan. Maar daar moogt gij mij dan een lijstje voor geven.
Later in de vergadering zou Kim Van Cauteren hier nog op terugkomen. Zij vindt deze manier van antwoorden echt niet gepermitteerd.
Dirk kan niet anders dan concluderen dat de meerderheid, gezien de vrijstellingen die in het AGB wel kunnen, een politiek à la tête du client voert.
Ook een tweede punt, namelijk de halvering van de huur in 2023 voor verenigingen vindt geen genade in de ogen van schepen Bauwens. (Het gaat hier over ong 25.000 euro) Hij wil wel de verenigingen helpen met hen te wijzen op maatregelen om hun energieverbruik te verminderen. Alsof niet alle verenigingen daar zelf al onderzoek hebben naar gedaan. Het komt wat paternalistisch over.
Maar op het einde van zijn discours zegt onze schepen wel iets heel belangrijk: de verenigingen kunnen ons altijd contacteren om een oplossing te zoeken, misschien zelfs spreiding van betaling over 20 jaar. Als vereniging zou ik niet wachten deze uitgestoken hand aan te nemen.
Burgemeester Knop, die overigens weinig is tussengekomen in de vergadering (behalve dan het truitjetrek bij Serdar) stelt nog eens duidelijk dat de oppositie dergelijke zaken niet mag vragen. Dat is niet ernstig. Wilt ge serieus worden genomen, kom dan met ernstige voorstellen.
Geert D’Hooghe stelt dat deze meerderheid de eigen prestigeprojecten stelt boven de belangen van de eigen verenigingen. Dit zou moeten herbekeken worden. 25.000 euro is een bedrag dat zeker moet kunnen worden gevonden.
N.v.d.r. De gemeente heeft wel een subsidie van 500.000 euro gekregen voor de herinrichting van de markt, maar gooit er zelf nog meer dan anderhalf miljoen tegenaan.
Concluderend stelt onze burgemeester: “Uw verhaal is niet correct, en wij doen voort zoals we bezig zijn”. Dat is tenminste duidelijk.
Nodeloos te zeggen dat beide punten van Dirk De Mey meerderheid tegen minderheid worden afgekeurd.

Tamara Van Laere en het Vlaams Belang

In de varia komt Francis De Donder terug op het dossier Tamara Van Laere en Vlaams Belang. Maar hij krijgt direct op zijn donder van Maria Verheirstraeten. Zij vindt het ongepast dat dergelijke zaken op de gemeenteraad komen. De burgemeester wijst er op dat Tamara in de pers reeds heeft geantwoord, maar ze zal haar verklaring hier herhalen. Dat komt er op neer dat zij uitgenodigd was op de vergadering, dat dat een inschattingsfout was, en dat daarmee het verhaal af is.
Francis dringt er op aan dat hij een gedeelte van een geluidsopname zou mogen afspelen, maar dat wordt hem geweigerd, en het wordt verwezen naar de geheime zitting.
Geert D’Hooghe is het niet eens met de voorzitter. En hij stelt dat de concessie voor de hondenschool een aantal evenementen verbiedt, en dat voor een aantal een toelating van het schepencollege moet worden gevraagd. Op zijn vraag of dergelijke toelating voor de vergadering van het Vlaams Belang is gevraagd, antwoordt de burgemeester dat deze niet is gevraagd.
Geert gaat verder over een recente wijziging in art 4 in de huurovereenkomst, ondertekend door de burgemeester en Tamara Van Laere, maar ook dit punt wordt naar de geheime zitting verwezen.
Deze vergadering moet toch wel een record gebroken hebben in doorverwijzing naar de geheime zitting. Een geheime zitting komt overigens niet zoveel voor.
Hoe dan ook, uit betrouwbare bron vernemen we dat er een tweede vergadering is doorgegaan op 16 november in een niet nader genoemde Zeelse drankgelegenheid in aanwezigheid van Vlaams Belang kopstuk Barbara Pas en onze Tamara Van Laere. Maar het kan ook zijn dat Tamara daar toevallig als stamgast aanwezig was.
Zoals in zovele zaken zal de toekomst uitwijzen hoe de zaken in elkaar zitten. En of onze meerderheid al of niet overleeft door de steun van Vlaams Belang.

Parking brandweersite

Geert D’Hooghe vraagt of we er zeker van kunnen zijn dat de parking op de huidige brandweersite zal beschikbaar zijn op het moment dat de parkeerplaatsen aan de ingang van de kerk verdwijnen. Daar kan de burgemeester geen garantie over geven. Dat hangt onder meer af van Indigo.

Zonnepanelen

En tenslotte een stukje goed nieuws: op vraag van Sabine Van Laere bevestigt schepen Anthuenis dat de Zeelse bouwmaatschappij ingeschreven heeft (als één van de eersten) op het Aster project. Dat betekent dat er zonnepanelen komen op onze sociale woningen. Niet op allemaal kan dat, maar op vele wel.


3 reacties op “Record aantal punten naar geheime zitting.
 1. Frans De Waele schreef:

  Hij toont aan dat het bestuur wel degelijk even veel en zelfs meer uitbesteed aan lokale ondernemingen dan de vorige legislatuur.

  Wat een kanjer van een dt-fout! Het is niet “uitbesteed” maar het moet zijn “uitbesteedt”.

 2. admin schreef:

  Ik buig nederig mijn hoofd, en zal direct rechtzetten.
  Dank voor de correctie.

 3. De Beule brenda schreef:

  Zeer goed verslag Dirk ! Zo kunnen ook zij die niet aanwezig waren zich zonder moeite een beeld vormen van de zeelse “perikelen”.Dank voor uw “transparantie naar de burger toe”.

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top