Schepen Anthuenis berispt door de minister

Er blijken technische problemen te zijn, waardoor de vergadering deze keer niet kan worden gestreamed. Ze wordt wel opgenomen, en zal later gedeeld worden. Het probleem zou bij Facebook liggen. Bij de oppositie wordt gefluisterd dat dit wel heel toevallig is en het de meerderheid goed uitkomt gezien de agenda. Er wordt hevige wind voorspeld.

Rapportage

In de raad van OCMW is het belangrijkste punt de rapportage over de uitvoering van het bestuursplan. Schepen Anthuenis mag er toelichting bij geven. Naar eigen zeggen heeft hij de rapportage doorgenomen en er een paar punten uitgehaald. We onthouden dat er in de Meander is geïnvesteerd in de optimalisatie van de koelgroepen en zonneweringen om te temperatuur draagbaar te houden in warme periodes. Er is tijd geïnvesteerd in de uitvoering van het decreet BOA (buitenschoolse opvolging en activiteiten). Het dossier van de sloop van de VHVD is rond, en er is een omgevingsvergunning opgesteld voor de site V?(an Hassel.

Personeelstekort

Kim Van Cauteren wil weten hoe het zit met de personeelsproblematiek in het woonzorgcentrum. Schepen Anthuenis antwoordt dat er overal een probleem is. Concreet lopen er continue vacatures, er is een aktie gepland met foto’s van werknemers en stagiairs krijgen reeds bij het begin van hun studies mogelijkheid om vakantiewerk te doen.

Er is op een bepaald moment een tekort geweest van 3,5 door ziektes en op dat moment is er getemporiseerd met nieuwe opnames. Hij wil het woord opnamestop niet in de mond nemen.

Geert Roosenboom vraagt of er daardoor lege bedden waren met subsidieverlies tot gevolg.

Schepen Anthuenis antwoordt hem dat leegstaande bedden nooit subsidieverlies veroorzaken, omdat de financiering gebeurt via bezettingscijfers. De leegstand is niet hoger dan de normale frictie omwille van de wissel tussen overleden bewoners en opname nieuwe bewoners.

Leefloon en Lindenhof

Kim Van Cauteren informeert naar de stand van zaken rond de opvolgingstool rond toekenning leefloon. De schepen antwoordt dat er weinig steun is geweest vanuit federaal, dat er wel voorbereiding en vorming is gebeurd, en de uitrol is nu gestart.

Kim wil weten of er al zicht is op een verschil met de vroegere werking? Daar is volgens de schepen nog geen analyse over gebeurd.

Volgende vraag van Kim gaat over het Lindenhof. Er wonen daar nog steeds mensen, en de vraag is of de woningen nog wel worden onderhouden. En wat de einddatum is.

Schepen Anthuenis verzekert haar dat al het nodige zal gebeuren om de situatie leefbaar te houden. Alle bewoners worden individueel bezocht om ze op de wachtlijst te krijgen voor een sociale woning. De ambitie is om deze mensen te transfereren naar de site Lange Akker die begin 2026 klaar zou zijn.

Merkwaardige wending

Dan gebeurt er iets merkwaardig. Er is een punt ingediend door N-VA/Zele Vlakaf over dementie. Dat staat op de agenda van de gemeenteraad. Maar de voorzitter acht het opportuun dit punt nu te verschuiven naar de agenda van de OCMW raad. Als er niemand bezwaar heeft. En zo geschiede.

Kim Van Cauteren mag het punt inleiden. Zij stelt voor om bij de zorg voor dementerenden gebruik te maken van poppen. Eigenlijk levensechte baby’s van het type Reborn. Er zijn daar goede ervaringen mee onder andere in Aalst. Meer bepaald rond het ondervangen van dwaalgedrag.

Schepen Anthuenis wil dat liever niet in deze raad bepalen, omdat het zou indruisen tegen het budgethouderschap. Het gebeurt overigens al, maar dan met gewone poppen.

Onze schepen deed zijn huiswerk

Hij verbaast de vergadering met zijn onschatbare kennis, want hij citeert studies uit Nederland en Italië waarin wordt gewaarschuwd voor de gevaren die er ook aan vasthangen. Demente bewoners staan immers ook soms ’s nachts op om die pop te gaan verzorgen.

Hij geeft er de voorkeur aan het team sterker te maken door vorming.

Of toch niet?

Het is trouwens op één van die vergaderingen dat medewerkers hem hadden verteld over die studies over die poppen. Lap, ik had de indruk gekregen dat hij zich daar zelf had in verdiept.

De zaak der wegen (ambtenarentaal voor gevorderden)

De gemeenteraad begint met de omgevingsvergunning voor de werken op de markt. De provincie heeft het dossier volledig en ontvankelijk verklaard, mits enkele raadgevingen.

Francis De Donder geeft een heel betoog waarin hij in niet minder dan 9 punten opmerkingen heeft op het dossier. Hij vindt onder andere dat de cijfers over de gesprekken met bewoners schromelijk overdreven zijn, en dat er beloofd was de werken slechts te starten nadat de parking aan de brandweer zou aangelegd zijn. Francis praat zo rap, dat mijn pen uitgleed bij het schrijven. Ik kan ze hier dus niet allemaal opnoemen, maar verwijs u naar de Facebookpagina van de gemeente wanneer er een filmpje komt.

Burgemeester Knop antwoordt dat Francis wel een kort geheugen heeft, want hij heeft zelf in de tijd dat hij schepen was de plannen goedgekeurd. Waarop Francis dan weer repliceert dat hij wel de principes heeft goedgekeurd, maar niet de concrete invulling. Daarop heeft hij van in het begin nee gezegd. (en dat nee kostte hem zijn schepenzetel)

Geert D’Hooghe vraagt dan om de punten die Open VLD aan de agenda heeft toegevoegd aansluitend bij dit punt te bespreken. Daar komt prompt een NJET op. Kwestie van juridisch in orde te zijn. Daarom vond ik het bespreken van het punt dementie in een andere vergadering dan voorzien merkwaardig. Verschuiving van punten binnen eenzelfde vergadering is blijkbaar risicovoller. Om een franse zegswijze te parafraseren: Ce que Tom veut, Dieu le veut.

Beloften van burgemeester hebben geen waarde

Na dat nee gaat Geert D’Hooghe voort op de opmerkingen van Francis De Donder. Hij concludeert dat beloftes van burgemeester Knop niets waard zijn.

Schepen Anthuenis rept zich dan om te zeggen dat het hier om een dossier “Zaak der wegen” gaat, niets meer.

Waarop Geert D’Hooghe dan antwoordt: Nu is het alleen de zaak der wegen, vorige keer was het alleen een bestek, en ondertussen doen jullie altijd maar voort.

Hans Knop vindt het allemaal stemmingmakerij. Hij had de oprechte bedoeling vooraf parking te voorzien, maar door vertragingen kon dat niet meer. Hij verwijst ook naar compenserende parkeerplaatsen.

Geert D’Hooghe wijst er dan op dat het ook de oprechte bedoeling was te luisteren naar de bevolking.

Tis de schuld van de blauwe

Schepen Anthuenis stelt dat het de schuld is van de OpenVLD dat er onrust is, door te propageren dat de markt gesloten is. De OpenVLD heeft vorige zaterdag aktie gevoerd door een banner uit te hangen op de markt met de tekst Markt gesloten wegens prestigeproject. Volgens hen een voorafspiegeling van wat er op ons afkomt. De schepen zegt dat hij uit protest de zaal zal verlaten wanneer de punten van de OpenVLD worden besproken.

Timothy Debeir kan er dan weer niet bij dat deze plannen echt worden uitgevoerd. De meerderheid legt gewoon alles naast zich neer.

Marc Verberckmoes heeft dan weer vragen bij de bomen die moeten sneuvelen en de nieuwe die er komen naast de kerk. Terwijl daar altijd tegenkanting tegen was.

Dirk De Mey herhaalt zijn stelling dat er naar alles wordt gekeken, maar niet naar de economische haalbaarheid. Hij houdt zijn hart vast voor wat er op ons afkomt.

Hans Knop houdt zijn hart vast

Burgemeester Knop zegt dat hij het juist is die zijn hart vasthoudt voor de handelskern. Dat is juist wat zijn bestuur doet. En als alle raadsleden eens hun dossiers zouden lezen, zouden ze dat ook weten. Wat hij doet is goed voor de handelskern van de toekomst.

Geert D’Hooghe maakt zich kwaad over het feit dat de burgemeester weeral eens stelt dat de OpenVLD geen vergroening wil. Voor de zoveelste keer.

Timothy Debeir reageert op de aantijgingen dat er ook gemeenten zijn waar N-Va aan de macht is, en er ook protest is. Dat kan zijn stelt hij, maar daar wordt er ook geluisterd. En overigens lees ik wel mijn dossiers voegt hij er aan toe.

Schepen Pieter Herwege betuigt zijn steun aan het plan, en citeert daarvoor uit een artikel uit de Gazet Van Zele uit 1992 waar het gaat over een majestueuze kerk die een parkomgeving behoeft.

Nodeloos te zeggen dat het dossier meerderheid tegen minderheid wordt goedgekeurd.

Dienstverlening naar de bevolking

Geert D’Hooghe stelt dat de dienstverlening naar de bevolking nog steeds niet werd geëvalueerd. Bijvoorbeeld de dienstverlening aan de loketten. Hij verwijst naar het bestuursakkoord waar die evaluatie als essentieel wordt beschouwd, “want anders vaar je blind”.

Hans Knop antwoordt dat de verantwoordelijke team burgerschap andere oorden heeft opgezocht, en die had zich daarin verdiept. Maar het staat nog op de agenda.

Geert D’Hooghe vindt een personeelstekort geen reden om het niet te doen. Andere dingen kunnen blijkbaar wel.

Hans Knop wordt dan een beetje kwaad, en zegt dat er continu wordt geëvalueerd, alleen de gebruiker van de gemeentelijke dienstverlening is nog niet degelijk bevraagd. Daar is alleen nog maar een summiere bevraging gebeurd.

Geert D’Hooghe herhaalt dat hij alleen vraagt dat de beloofde evaluatie gebeurt.

Dirk De Mey wil weten of hij de resultaten van die summiere bevraging kan krijgen, waarop Hans Knop laconiek antwoordt dat hij hem het artikel uit de Zelenaar zal toesturen.

Marc Verberckmoes herhaalt nog eens zijn bezorgheden rond de financiële gang van zaken rond dit alles.

Exit Anthuenis

En dan komen we aan de punten ingediend door de OpenVLD. Zoals aangekondigd verlaat Johan Anthuenis de vergadering. Hij moet dat ook doen als het over kerkzaken gaat, vanwege dubbele belangen, maar nu gaat hij er op eigen initiatief vandoor.

Wanneer Geert D’Hooghe stelt dat die punten een positieve bedoeling hebben, en tot stand gekomen zijn in samenspraak met handelaars en bewoners. Hij begrijpt dan ook het gedrag van onze schepen niet.

Voorzitter Tom Schiettecat zegt hem dat het aan de schepen toekomt te beslissen wanneer hij de zaal verlaat, en dat over zijn redenen niet moet worden gespeculeerd. Daarin is hij blijkbaar milder dan toen de voltallige oppositie onlangs opstapte uit onvrede met de gang van zaken.

Hans Knop is misnoegd

De burgemeester is alleszins niet opgezet met de punten van OpenVLD, sommige hebben volgens hem geen onderwerp, andere zijn evident. Maar vooral de idee dat de markt volledig zou openliggen is compleet van de pot gerukt. Aan de andere kant voegt hij er aan toe dat ieder wie openbare werken heeft begeleid weet dat er overlappingen kunnen zijn om onvoorziene of technische redenen.

Geert D’Hooghe stelt dat het allemaal vaag is, en wil garanties dat de vooropgestelde indeling in fasen wordt nageleefd.

Het voorstel wordt meerderheid tegen minderheid afgewezen.

We gaan hier niet alle 8 punten bespreken, u kent de teneur van de bespreking.

De pot op of niet?

Ik kwam zelf juist uit het toilet toen schepen Anthuenis daar binnen kwam nadat hij de vergadering verliet. Of hij op de pot is blijven zitten gedurende de bespreking weet ik niet, maar indien ja dan is hij van de pot gerukt voor de rest van de vergadering. Hij doet alleszins weer mee.

Bankske vol met kots

In de varia vertelt Marc Verberckmoes dat een dame haar hondje verwondingen heeft opgelopen door scherven aan het bankje aan de Blauwe Kuip. Dat is ergens op Wezepoel. Ik had er ook nog nooit over gehoord.

Aan dat bankje dat een gezellige ontmoetingsplaats zou moeten zijn is er geregeld sprake van kapotte drankflessen, braaksel en vandalisme. Kan daar iets aan worden gedaan?

De burgemeester antwoordt dat dit al een hotspot is voor de politie. Er is een pilootproject bezig, en de nieuw aan te stellen verantwoordelijke burgerschap gaat zich hier ook mee bezig houden. Er ligt voor die persoon blijkbaar al een heel takenpakket klaar (evaluatie dienstverlening, beteugeling ongepast gedrag…).

Het is goed dat met dat soort problemen ervaring wordt opgedaan. Die kan worden gebruikt wanneer er voor de gezelligheid bankjes op de markt worden gezet.

Berisping van de minister voor schepen Anthuenis

Schepen Anthuenis heeft een kwade brief ontvangen van minister Diependaele. Onze aimabele schepen had in vorige vergadering gezegd dat minister Diependaele zijn aanvraag voor subsidies van de kerk had afgekeurd, en sommige interpreteerden zijn tussenkomst als een verwijt van politieke intenties.

Herman Van Driessche verduidelijkt dat de minister het advies het advies van de jury van experten had gevolgd. Niet meer niet minder. En dat er voor de twee ingediende projecten aparte jury’s waren.

Waarop schepen Anthuenis stelde dat hij twijfels had bij de objectiviteit van de jury. In beide dossiers werden voor hetzelfde punt verschillende scores gegeven. Begrijpe wie kan roept hij uit bij de opsomming van verschillende punten. Het gaat er blijkbaar bij hem niet in dat hij niet de enige is met dossiers voor restauratie, en er misschien meer dringende zijn.

Op Hermans suggestie om zich dan zelf voor te stellen als expert voor die jury’s bedankt hij feestelijk.

Gemeente ploegt voetbalterrein om in plaats van het te rollen.

En de ambiance wordt compleet wanneer Dirk De Mey zich vragen stelt bij de werking van de groendienst, die het plein van KFC Heikant kwamen rollen op een moment dat het verzadigd was door overvloedige regenval. De banden van de traktoren trokken diepe sporen in het plein. Onbegrijpelijk.

De verantwoordelijke schepen Serdar Celik erkent dat dit fout was, en het zou niet meer gebeuren. Maar toen Dirk daarmee geen genoegen nam, schoot onze schepen in een vlammende colère, zodat zelfs de burgemeester hem moest kalmeren. Hij zegt niet veel, maar kwaad worden en roepen kan hij als de beste.

Bijna een jaar om een dimmer te plaatsen

Dirk De Mey vroeg zich ook af hoe het komt dat na bijna een jaar de beloofde dimmers van de pleinverlichting om energie te besparen, er nog altijd niet zijn. Ondertussen betaalt de club torenhoge rekeningen.

De burgemeester antwoordt dat ook de diensten van de gemeente verveeld zitten met de zaak. Er zouden vertragingen zijn bij de leverancier, en we kunnen alleen aandringen, want de factuur is al betaald.

Komt er nog een Kerstmarkt?

De Kerstmarkt zal op de Zandberg doorgaan. Maar er zijn wat problemen. De gemeente organiseert niet, dat is de groep vrijwilligers rond Erwin Roosenboom. Marc Ronsse vraagt of de deelnemers nu echt moeten betalen voor het gebruik van de gemeentelijke stalletjes. Waarop schepen Withofs antwoordt dat hij geen onderscheid kan maken. Wie gebruikt betaalt. De gemeente ondersteunt alleen maar. Wat die steun dan concreet betekent vertelt hij er niet bij. Wat de uitspraak uitlokt: dan zijn al die vrijwilliger wel goe gezjost.

Stoute Geert

En om te besluiten zegt Geert Roosenboom dat hij nog 5 variapuntjes heeft. Tot wanhoop van de voorzitter, die alleen nog maar zegt: breng uw volgende punt maar aan aub. En hoopt dat het rap voorbij is. Stoute Geert.

Geen makkie voor de voorzitter

Ik denk dat de voorzitter geen leuke dag had. Hij vreest dat de raadsleden (en ik denk vooral de oppositie) de vergadering niet au sérieux nemen. Dat is ambetant voor een voorzitter.


4 reacties op “Schepen Anthuenis berispt door de minister
 1. Peter dhollander schreef:

  “Waarop schepen Anthuenis stelde dat hij twijfels had bij de objectiviteit van de jury”
  iedereen weet dat hij een duivel in een wijwater at is maar nu heeft hij denk ik vorming gevolg bij advokaat rieder

 2. Peter dhollander schreef:

  “Hij geeft er de voorkeur aan het team sterker te maken door vorming”
  dit in het kader van an de dementie begeleiding
  kan hij dan niet iets uitwerken zoals men nu doet bij de artsen opleiding? scenes uit the soap thuis?

 3. Rita De Beule schreef:

  Bedankt voor de duidelijke uiteenzetting van de gemeenteraad.

 4. Frans Van Der Strieckt schreef:

  Ik wist niet dat wij bestuurd worden door een bende kinderen

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top