’t Is nog maar een begin…….

We beginnen zoals gewoonlijk met de OCMW raad, waar zoals gewoonlijk ook geen agendapunten op staan, behalve het goedkeuren van het vorig verslag. Maar Geert Roosenboom heeft een aantal vragen rond de opvang van Oekraïeners. Hoeveel zijn er nu in Zele? Hoe worden die opgevangen?

Schepen Anthuenis stelt de cijfers niet uit het hoofd te kennen, maar zal alle vragen later beantwoorden. Hij wil wel kwijt dat deze mensen het statuut van tijdelijk ontheemden hebben zen daarom een equivalent van een leefloon krijgen. Maar verschillende zijn ondertussen al aan het werk, en een aantal hebben al zelf een woonst gevonden. De opvang gebeurt daarnaast in gastgezinnen. Die gastgezinnen krijgen als vergoeding 1/3 van het toegewezen leefloon.

Vergoeding voor gastgezinnen.

Geert gaat verder in op die vergoeding, en vraagt of deze vergoeding op dezelfde manier wordt berekend voor alle gastgezinnen. De manier waarop hij dit vraagt suggereert dat hij meer weet. Volgens mij laat hij het achterste van zijn tong niet zien.

Zoals gezegd zal onze aimabele schepen op al deze vragen later antwoorden.

St. Blasius

Herman Van Driessche maakt zich zorgen over de zware verliescijfers van het St. Blasiusziekenhuis. Heeft dat gevolgen voor Zele?

Schepen Anthuenis stelt hem gerust. De zware verliescijfers zijn algemeen in de ziekenhuissector, en hebben te maken met Corona en de torenhoge energiekosten. Het investeringsprogramma van het ziekenhuis blijft overeind, en het nieuwe dagziekenhuis in Zele komt er.

De gemeenteraad dan.

PSIP

De gemeente moet een psychosociaal interventieplan opstellen en een vrijwilligersnetwerk. Dit werd voor een eerste keer uitgetest in een oefening op de gemeenteschool. Volgens de burgemeester was de evaluatie bijzonder positief, al moeten er nog bijschavingen komen.

Wat zit er in de grond?

De proefopgravingen op de markt leiden er toe dat er bijkomende archeologische onderzoeken moeten komen. Dat is een bijkomende kost die op dit moment nog niet echt kan worden begroot.

Francis De Donder merkt op dat dit weer bijkomende kosten zijn voor de Zelenaar bovenop een duur prestigeproject, en vindt dat er hogere prioriteiten zijn in Zele.

Geert D’Hooghe valt hem daarin bij. De markt ligt er nog goed bij, in tegenstelling met andere plaatsen in Zele. Herevalueer uw prioriteiten, en zie af van dat prestigeproject.

Herman Van Driessche bekijkt het uit een andere invalshoek. Onlangs was er een groot waterlek langs de St. Ludgeruskerk. Hij heeft met meneer pastoor daarover een gesprek gehad en Filip De Wilde was daarbij. Het zal dus niet in de biechtstoel geweest zijn. Daarbij kloeg meneer pastoor over het chaotische verloop van de interventie. Gelukkig liep het water niet onder de kerk en is de schade beperkt. Herman vraagt daarom de procedures eens grondig te bekijken, en wil weten wat de oorzaak van het lek was. Had dat te maken met de recente opgravingen?

Opblazen en wegwezen

Schepen Anthuenis vindt dat Herman de zaken weer opblaast. Voor hem was het duidelijk: het lek bevond zich tussen openbaar domein en de watermeter van de kerk. Dus moest de Watergroep worden gecontacteerd.

Hij ziet het dus anders dan zijn pastoor en gaat vlotjes voorbij aan het feit dat niet iedereen zijn uitgebreide kennis en probleemoplossend vermogen heeft. In Nederland hebben ze een gezegde als ze niet weten wat te doen: Effe Apeldoorn bellen. In Zele wordt dat dan Effe Johan bellen.

Wekelijkse markt

Timothy Debeir weet dat de wekelijkse markt naar de Zandberg verhuist, maar is door de verschillende veranderingen in het tijdstip de tel kwijt. Wanneer is het nu effectief.

Schepen Withofs antwoordt dat het 21 november wordt. De uitstellen komen er omdat de aannemer van de werken op de markt niet klaar was om te beginnen.

Ondertussen ontspint zich een discussie over zin en onzin van de opgravingen, maar dat is voor de voorzitter niet aan de orde.

Dossier markt hoogste prioriteit

Hans Knop verdedigt de keuze voor de prioriteit van de verfraaiing van de markt. Volgens hem voldoet de markt niet meer aan de huidige milieuvereisten, en is er bijvoorbeeld geen waterdoorlaatbaarheid, geen gescheiden riolering, geen groen. Alleen een betonnen vlakte.

Bovendien stelt hij: de opgravingen zijn verplicht bij alle graafwerken. Wie geen opgravingen wil, zal nooit meer iets kunnen doen. Is het dat wat men wil?

Geert D’Hooghe antwoordt dat zijn fractie ook vergroening wil, maar niet met miljoenenbudgetten. Hij vindt de argumenten van de burgemeester maar zwakjes.

Filip De Wilde komt tussen met de verklaring dat hij heel blij is met de plannen van de meerderheid. Waarom hij blij is, is mij niet heel duidelijk. Ik kon zijn redenering niet volgen. Misschien is hij een blaadje van zijn speech kwijtgeraakt, maar hij is alleszins blij.

Marc Verberckmoes blijft er bij dat het een kwestie van keuzes is, en volgens hem maakt de meerderheid de verkeerde keuzes.

Johan Anthuenis merkt op dat al in 2006 de vernieuwing van de Kapellestraat (één van de voorbeelden waaraan de oppositie hogere prioriteit geeft dan aan de vernieuwing van de markt) op tafel lag, en voegt er snerend aan toe: sedertdien hebben jullie daar ook niets aan gedaan.

Wat hem meteen een berisping oplevert van voorzitter Tom. Verwijten naar de vroegere oppositie zijn niet toegestaan, niet aan oppositie, maar ook niet aan meerderheid.

Wat voorspelbaar was, het punt wordt meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.

Parking rijkswachtkazerne

Dan komt de aankoop van de vroegere rijkswachtkazerne, nu parking, aan bod.

Marc Verberckmoes vindt het een goede zaak dat de gemeente deze grond aankoopt. Maar als financieel professional heeft hij bezwaren bij de gebruikte techniek.

Voor een goed begrip: aangezien de gemeente geen middelen meer heeft in de meerjarenbegroting, koopt de intercommunale DDS aan, en de gemeente betaalt af als ware het een lening.

Marc ziet daarbij dat de rente die voor deze lening wordt aangerekend zeer hoog ligt. Die wordt bepaald door de Euribor en bedraagt nu 4%. Daarbovenop komt nog 1%, zeg maar administratiekosten.

Op die manier leent de gemeente 907.902 euro aan een zeer hoge rentevoet, waarvan de betaling hoofdzakelijk ten laste komt van de volgende legislatuur. Een schone cadeau zegt hij.

Timothy Debeir is verwonderd dat er geen groene accenten zijn gelegd, en vindt ook dat er een financiële trukendoos wordt gebruikt die de volgende legislatuur een kwalijke erfenis bezorgt.

Thomas kort zonder meer

Schepen Thomas Bauwens antwoordt dat hij heel kort gaat zijn. Hij verklaart dat hij het allemaal heel graag hoort zeggen. Dure kredieten, reserves, vastgoed goedkoop verkopen aan vriendjes. Hij wil alleen maar zeggen dat de rijkswachtkazerne indertijd om financiële redenen is verkocht, en u aan veel hogere prijs moet worden teruggekocht omwille van de opportuniteit.

Dat was inderdaad kort. Helemaal anders dan zijn uiteenzettingen in het begin van de legislatuur. Je zou bijna zeggen dat het zijn beleid niet meer is. Hij is ook niet zoveel aanwezig op het schepencollege. Het geeft allemaal zo een verwarde en uitgebluste indruk.

Onze dierbare burgemeester moet dat ook gezien hebben, want hij springt bij met wat meer uitleg. Er is een opportuniteit die niet te voorzien was, en dus ook niet gebudgetteerd in het meerjarenplan. Wat deze meerderheid nu doet is een techniek toepassen die door verschillende gemeenten wordt gebruikt en een normale procedure vormt.

En wat het groen betreft stelt hij dat er wel degelijk groene elementen zijn voorzien, maar die bevinden zich vooral aan de overkant.

Marc Verberckmoes stelt dan weer dat een goed beleid buffers voorziet om onvoorziene omstandigheden te verwerken. Had de meerderheid dat gedaan, dan was deze dure oplossing niet nodig geweest.

Hans Knop antwoordt dat die reserves er waren maar zijn weggesmolten door Corona.

Het dossier wordt bij meerderheid goedgekeurd.

Nog een charter

Er is een nieuw charter! Goed Gespeeld charter. Bedoeling is kinderen in openlucht te laten spelen, en alle gemeenteraadsleden worden verzocht hun handtekening op dit charter aan te brengen.

Een reglement als een kaas met gaten

Het zijn allemaal goede bedoelingen, maar het volgende punt duidt al aan dat het allemaal niet zo gemakkelijk is. Schepen Pieter Herwege heeft onder impuls van de Jeugdraad een speelbos gecreëerd, en daarvoor moet een reglement worden opgesteld.

Francis De Donder vraagt of de berichten over hoge Pfas waarden kloppen. Hij meldt ook dat er weinig rekening is gehouden met de opmerkingen van de omwonenden, en vraagt zich af waarom men niet opteerde voor het bos aan de Bunderstraat.

Geert D’Hooghe vindt dat in het reglement veel dingen ontbreken, er is geen procedure voor toegang, waar de sleutel afhalen, minder toegankelijk tijdens broedseizoen zonder duidelijke specificatie van “broedseizoen”. Hij vindt ook dat “een tak afbreken” aanleiding is tot weigering van toegang nogal overdreven is.

Dirk De Mey heeft vragen bij onderhoud en veiligheid: is er voorzien in controle op dode takken bv.

Timothy Debeir vraagt zich af welk traject is afgelegd bij de totstandkoming van dit speelbos. Is er advies gevraagd aan milieuraad, jeugdraad. En zo ja, waarom zijn deze adviezen niet te raadplegen op Cobra? Worden er speeltuigen voorzien?

Schepen Pieter Herwege antwoordt dat de jeugdraad de motor is geweest in dit project. Hij stelt ook dat er in het verleden gecontroleerd is op vervuiling. Die is er niet. De reden dat deze plek toen niet werd gebruikt voor aanleg van volkstuintjes is dat er teveel stenen in de grond zitten.

Wat betreft de “onvolledigheid” van het reglement stelt Pieter dat dit bewust zo is gedaan om te vermijden dat men voor elke wijziging naar de gemeenteraad zou moeten komen. De onvolledigheden zouden worden ingevuld op de webpagina waar dit reglement zal verschijnen.

Dat is nieuw: een onvolledig reglement maken dat naar believen kan worden aangevuld om zo de controle van de gemeenteraad te ontlopen.

Op een goed blaadje bij de jeugd komen

Voor dat het reglement wordt goedgekeurd, vragen Fientje Van der Slycken en later Kathleen De Munck nog eens toch vertrouwen te hebben in de jeugd, die zeker op een verantwoorde wijze van deze opportuniteit zullen gebruik maken zonder dat daarvoor uitgebreide reglementen voor nodig zijn. Het verbaast mij dat niemand van de oppositie melding maakte van het feit dat nog maar onlangs een jeugdbeweging een fikse boete kreeg voor de schade die zij aanbrachten aan het uitgeleende gemeentelijke materiaal.

De knip episode 537

N-VA-Vlakaf heeft een punt ingediend in verband met de knip. Michel Meesen doet zijn verhaal, en vraagt een fietsstraat in plaats van een knip op de markt. Zijn bevraging op de sociale media verkreeg veel steun.

Geert D’Hooghe steunt Michel Meesen in zijn voorstel, maar herinnert wat er vorige keer is gebeurd toen de oppositie een alternatief voorstelde. Het kostte Francis De Donder zijn schepenambt. En toch staat er in het huidige bestuursakkoord dat er een open politiek zou worden gevoerd. Hij leest daar een stukje van voor en besluit dat de realiteit toch wel anders ligt.

Filip vindt de mensen niet dom, maar ……..

Filip De Wilde steunt het circulatieplan. Hij vindt de mensen niet dom, maar als er toch nog teveel verkeer is dat via het vierkant rond punt naar Dries/Elst rijdt, dan moet ge dat nog moeilijker maken, en ze verder laten rondrijden tot ze het te moeilijk vinden om die weg te nemen.

Dirk De Mey citeert daarop een aantal cijfers van straten waar sinds het circulatieplan een aanzienlijke stijging van verkeer is vastgesteld. Straten als Ommeganckstraat, Poststraat, Kapellestraat, Tuinwijk. Hij vindt het raar dat collega De Wilde dat ondersteunt.

Daarop antwoordt Filip De Wilde dan weer dat er in de Langestraat ook meer verkeer is, maar volgens hem is er een verschil tussen verhoogde circulatie en ondraagbare circulatie. Voor hem is het nog altijd verhoogd en dus niet ondraagbaar.

Als het maar leefbaar is

Hans Knop stelt dat het voorstel van Michel het circulatieplan herleidt tot de knip op de markt. Voor hem is er te veel doorgaand verkeer dat de markt kruist, en met alle maatregelen is dat doorgaand verkeer nog maar met 20% verminderd. En Dirk De Mey haalt de cijfers uit hun context. De vernoemde straten vallen nog altijd onder de leefbaarheidsgrens.

De goede verstaander kan hieruit afleiden dat genoemde straten een week geleden nog werkpunten waren, maar nu als leefbaar worden beschouwd. En als nog maar 20% van het doorgaand verkeer is geweerd, kunnen we ons nog aan “bijschavingen” verwachten.

Voorwaar voorwaar ik zeg u: ’t is nog maar een begin. Hij heeft nog wat in petto.

Straatverlichting

Timothy Debeir vraagt hoe het staat met de straatverlichting. De donkere maanden komen er aan en het zou nuttig zijn dat deze terug functioneert.

Pieter Herwege antwoordt dat hij het persoonlijk niet ziet zitten om naar de vroegere situatie terug te keren. Hij denkt daarbij aan de 120.000 uitgespaarde euros, de CO2 uitstoot, de lichtvervuiling…

Hij wil wel bijsturen, praten over de juiste uren en de juiste straten, en stelt voor dat in de commissie te bespreken, niet die van oktober, maar de volgende.

Den toren

Ik haal nog één variapuntje aan dat elke Zelenaar zal beroeren: Geert Roosenboom vraagt naar de stand van zaken rond de restauratie van de toren van de St. Ludgeruskerk.

Johan Anthuenis antwoordt dat minister Diependaele het dossier heeft geweigerd en dat dat de grootste ontgoocheling is in zijn lange carrière. We staan dus nog nergens. Ondertussen zijn er tijdelijke beveiligingsmaatregelen getroffen, maar de schepen stelt dat de kost voor de restauratie voor de gemeente steeds meer zal stijgen.

Jos heeft nieuws

En tot slot: schepen Jos verwittigt de goegemeente dat er op woensdag een koers doorgaat. Vorige keer vielen er een aantal mensen uit de lucht.


5 reacties op “’t Is nog maar een begin…….
 1. Dirk Maes schreef:

  Bedankt voor het mooie verslag

 2. Erik schreef:

  Dirk,
  Is het echt nodig om in je notulen ( zoals je ze zelf omschrijft ) gewag te maken van het feit dat er een jeugdbeweging een fikse boete kreeg i.v.m. het beschadigen van uitleenmateriaal ? Het werd niet vernoemd in de gemeenteraad…waarom dan zelf melding maken ? Zo stel je alleen maar de onpartijdigheid van je notulen in vraag.
  vrg, Erik

 3. admin schreef:

  Dag Erik,
  Of het echt nodig is, is bediscuteerbaar. Ik heb het gewoon gehad met de georchestreerde tussenkomsten.
  Ten gronde, ik heb dit nooit als “notullen” benoemd. In de beginpagina van deze verslagen staat duidelijk dat dit verslagen zijn met mijn eigen bril. Ik heb nooit volledigheid of stricte verslaggeving nagestreefd. De bedoeling is de bevolking te attenderen op het gebeuren in de gemeenteraad, en daar hoort bij, zoals in vele documentaires dat sommige dingen zijn aangepast voor het dramatische effect. Daar waar vroeger niemand wist wat er in de gemeenteraad gebeurde, is dit nu anders. En met enige bescheidenheid kan ik zeggen dat mijn aantal lezers de kijkcijfers van de gemeentelijke streaming ver overtreft.
  Mvg
  Dirk

 4. Erik schreef:

  Dirk,
  Excuses wat betreft de “notulen”. Maar georchestreerd ? Het is toch aan de oppositie om gewag te maken i.v.m. de welbepaalde jeugdbeweging ? Denk dat ze daar wel de ruimte voor krijgen. Wat betreft je verslagen met eigen bril…zeker verder zetten. Ik lees ze graag. Maar misschien met een eigen iets te ” kritische” bril.
  grt, Erik

 5. Christiaens schreef:

  Bedankt we zijn weer mee… Allij als dat al mogelijk is met al dat geleuter van die gasten. Veel gekakel en weinig eieren 😏

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top