Armoede, indexatie dagprijs sociale woningen en sluikstorten.

Dag van de armoede

Kolleblomme en Welzijnsschakels, twee verenigingen die zich met armoedebestrijding bezighouden, brachten naar aanleiding van de dag tegen de armoede een bezoekje aan de gemeenteraad. De zaal zat vol met mensen die zich inzetten in onze gemeente voor deze problematiek. Ze hadden ook een boodschap voor het gemeentebestuur, en zelfs huiswerk voor elke schepen afzonderlijk.

Schepen Tineke Lootens was blij zo een grote groep te zien, en dankte voor de aanzet tot nadenken. Zij vond het ook goed dat elke schepen werd aangesproken, omdat armoede een complex probleem is. Zelf heeft zij bijzondere aandacht voor kinderen in armoede. Dat cijfer is wel een beetje gedaald, maar ligt in Zele nog veel te hoog. Zij stelt de oprichting van een kansenplatform in het vooruitzicht, en wil een uitbreiding van de brugfiguren en het Huis van het Kind.

In februari wordt in alle netten van de scholen een studie opgestart op initiatief van het LOB (LoopbaanOriëntatie en -Begeleiding).

Hans Knop voegt er nog aan toe dat er een armoedetoets wordt ingevoerd. Dat betekent dat bij elke maatregel de effecten op mensen in armoede worden afgetoetst.

Tenslotte krijgt elke aanwezige een zakje mee, waarin de gemiddelde maaltijd van iemand in armoede zit. Kwestie van het eens uit te proberen en conclusies te trekken.

Raad voor maatschappelijk welzijn.

De agenda is naar gewoonte zeer kort. Naast de goedkeuring van de notulen slechts twee punten.

Indexatie dagprijs voor afgeleefde sociale woningen.

Het eerste gaat over de indexering van de dagprijs in de instellingen van het OCMW. Dirk De Mey van Open VLD vindt het niet passen dat voor het Lindenhof de prijzen worden geïndexeerd omwille van de staat van de huisjes. Hij heeft berekend dat de indexering per bewoner ongeveer 73 euro per jaar meerkost betekent. Voor die mensen is dat geen onbelangrijk bedrag.

Schepen Anthuenis stelt dat er inderdaad vochtproblemen zijn. Volgens hem is er in het verleden gedesinvesteerd in het Lindenhof, omdat er nieuwe in ontwikkeling zijn. Dit bestuur zal nog dit jaar 100.000 euro investeren om de toestand te verbeteren, hoewel de huisjes nog maximum 2,5 jaar in gebruik zullen zijn. Hij vindt dat die 75 euro niet in verhouding staat tot deze investeringen.

Dirk De Mey blijft zijn standpunt en stipt aan dat de totale opbrengst van deze indexering voor het Lindenhof slechts ongeveer 2.100 euro per jaar zal opbrengen.

Het is spijtig dat het bestuur, naast de lovenswaardige inspanning om de huisjes op te knappen à rato van 100.000 euro voor de resterende gebruiksduur van maximum 2,5 jaar, zich daardoor verplicht voelt de indexering door te voeren voor huisjes die hoe dan ook in slechte staat zijn.

Kim Van Cauteren (N-VA Zele Vlakaf) wil nog verder gaan. Volgens haar zullen er op basis van het Vlaams Regeerakkoord  maatregelen komen om de prijzen van sociale woningen te verlagen. Zij wil dan ook het punt verdagen tot er meer duidelijkheid is rond deze maatregelen.

Hans Knop antwoordt: “Ge weet hoe dat gaat”. Hij stelt dat het nog wel even kan duren voor er zicht is op hoeveel de gemeenten meer gaan krijgen. Hij stelt dat het bestuur niet anders kan dan indexeren, gezien de oplopende kosten.

Kim Van Cauteren wil dan weten welke kosten dat zijn. Waarop Hans Knop antwoordt: allemaal.

Hij voegt er ook nog aan toe dat door de investeringen alle huurinkomsten van het Lindenhof terugvloeien. Ook uitstel is geen optie, omdat indexering maar in bepaalde periodes kan.

In de daaropvolgende stemming stemmen OpenVLD en N-VA Vlakaf tegen de indexering van de dagprijs voor het Lindenhof, N-VA stemt ook tegen de indexering voor de andere voorzieningen.

Auditcomité

Het punt over de samenstelling van het auditcomité is een formaliteit, en wordt gewoon goedgekeurd.

De Gemeenteraad.

Nieuwe studie voor Lange Akker

Voor de site Lange Akker (VHVD) wil het bestuur een studie bestellen voor ongeveer 50.000 euro. De bedoeling is dat onze adviseurs van het Team Vlaamse Bouwmeester een oproep aan geïnteresseerden lanceren om een studie uit te voeren om een concept voor de site te ontwikkelen.

Geert Roosenboom heeft gezien dat het bestuur letterlijk heeft overgenomen wat er in het project Groene Stroom van vorige legislatuur stond, en vindt dat een goede zaak. Hij merkt echter op dat over een aantal knelpunten geen opties worden genomen. Bijvoorbeeld het Colruyt verhaal, de gehuurde gronden van een privé-eigenaar. Worden deze ook in het project betrokken?

Schepen Withofs stelt dat hij al veel heeft nagedacht, maar dat deze vragen moeten worden beantwoord door het studiebureau dat zal worden gekozen. Er hebben al 19 studiebureau’s interesse getoond. Zij zullen ondere andere contacten moeten leggen met betrokkenen. Het is volgens Jos Withofs de bedoeling externe creativiteit aan te trekken om de problemen op te lossen.

Camera’s

Zele zal participeren aan een project van IDM voor de aankoop van 4 mobiele camera’s. Eén ervan zou altijd in Zele worden ingezet.

Geert Roosenboom vraagt hoe het zit met de privacywetgeving, met name over het heimelijk filmen. Schepen De Donder licht toe dat er voor elke camera verkeersborden moeten worden voorzien binnen een perimeter van 50 m. Indien een camera in een straat staat, moet er twee borden (begin en eindpunt) worden geplaatst. Dat vermindert natuurlijk de pakkans, maar het is beter iets te doen dan helemaal niets, stelt Francis De Donder.

Varia.

Adviesraad economie

Geert D’Hooghe (OpenVLD) komt terug op zijn vraag naar een structureel over met alle ondernemers en middenstanders. Hij stelt voor een adviesraad economie te organiseren met alle betrokkenen.

Schepen Withofs antwoordt dat hij reeds veel overleg had met de middenstand (7 keer) en met Voca en het Wijnveld (2 keer). Hij werkt zich uit de naad om overleg zo effectief mogelijk te maken. Een echte adviesraad ziet hij op dit moment echter niet zitten.

Geert D’Hooghe wil echter gestructureerd overleg, en geen los overleg met de schepen.

Dan wordt Tom Schiettecat (CD&V) boos en stelt  dat Geert D’Hooghe elke maand op dit thema terugkomt, en er een show van maakt. Volgens hem negeert hij daardoor de grote inspanningen van Schepen Withofs.

Marc Verberckmoes verduidelijkt dat het de bedoeling is een echt platform te maken. Dit is nuttig voor iedereen.

Volgens burgemeester Hans Knop volgt schepen Withofs het tempo van de ondernemers zelf. Wanneer de vraag officieel van hun komt, zullen we dat doen. En dan moet het terrein door de partners worden afgebakend.

Windmolens

Geert Roosenboom vraagt de burgemeester wat zijn standpunt is rond windmolens. Hans Knop antwoordt dat hier met de nodige realiteitszin moet mee worden omgegaan. De hogere overheid beslist in deze. Een gemeente kan alleen maar zien hoe de overlast voor de omwonenden kan worden beperkt.

Hij stelt ook dat schepen Bauwens in zijn contact met de provincie heeft vernomen dat windrups (een rup is een ruimtelijk uitvoerings plan) wel degelijk kunnen helpen om de gemeente meer inspraak te geven over de plaatsing van windmolens.

Voor de lopende dossiers is dit te laat, maar hij maakt zich sterk dat voor de toekomst een dergelijk windrup kan helpen. Het bestuur zal zich daar dan ook ten volle voor inzetten, en een dergelijk plan opstellen, of “aanhaken” bij een bestaand plan.

 

Al met al een gemeenteraadszitting die de geschiedenisboeken niet zal halen. We zijn blijkbaar in het stadium dat er veel studies worden besteld en/of opgestart.

Binnenkort zal het bestuur meer inzicht geven in zijn plannen wanneer het meerjarenplan wordt ontvouwd. We kijken er naar uit.


Een reactie op “Armoede, indexatie dagprijs sociale woningen en sluikstorten.
  1. Van Swalm Claudine schreef:

    Reactie op Lindenhof : reeds meer dan 30 jaar is er sprake van vocht en nu pas debatteert men er over ! Wat gesteld met armoede ? Heeft de NV a er enkele jaren geen reclame over gemaakt via TV ? Beschamend , hoe gaat men het nu aanpakken ? Met medelijden komt men niet ver …. ik zie veel bla bla , het zijn concrete afspraken die moeten worden gemaakt en het doen ook ! Veel beloven en weinig doen , doen de zotten in vreugde leven .

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top