Het geld van de kerk en windmolens

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Voorzitter Maria Verheirstraeten opent de vergadering  van de raad voor maatschappelijk welzijn met de melding aan de fractie van de Open VLD dat hun mail om de vergadering een uur later te laten beginnen, te laat was toegekomen om hieraan gevolg te geven. Vanessa Gelorini antwoordt dat in de wetgeving staat dat dit kan tot 24 uur voor de vergadering. Johan Anthuenis springt zijn voorzitter bij. Dat doet hij geregeld wanneer hij vindt dat zijn collega’s hun punt niet echt duidelijk maken. Deze keer stelt hij dat het eigenlijk te laat was om het publiek nog in te lichten.

 

Pensioen voor contractanten

In punt 2 gaat het over de tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel van het OCMW. Er wordt een verhoging voorzien van 2% in 2020 en 3% in 2021. Vanessa Gelorini stelt voor dit niet getrapt te doen, maar ineens naar 3% te gaan vanaf 2020. Er is immers zeker ruimte om dit te doen, gezien er via de vermindering van de responsabileringsbijdrage de helft van de kost hiervan terugstroomt naar de gemeente.

Hans Knop antwoordt dat de overheid via deze vermindering de gemeenten wat meer armslag wil geven, en is het niet de bedoeling dat deze vermindering wordt gebruikt om meer te geven aan het personeel. Hij stelt dat de vakbonden al ruim tevreden zijn met de voorgestelde maatregel, en er zijn nog andere noden. Hij wil deze middelen gebruiken om meer personeel aan te trekken om de werkdruk op de vloer te verminderen, en wat marge te houden om eventueel nog wat meer te doen.

Thomas Bauwens stelt dat de uitgaven sterker stijgen dan wat de overheid tegemoet komt. Waarop Vanessa Gelorini antwoordt dat ze dat niet kan beoordelen, omdat de cijfers van het meerjarenplan niet niet beschikbaar zijn.

Het voorstel wordt uiteindelijk goedgekeurd, en het personeel kan dus uitbreiding van het kader verwachten.

Dan begint de gemeenteraad.

De miljoenendans

Met een heel pakket over het geld voor de kerkfabrieken. Veel geld. Heel veel geld.

Dirk De Mey stelt vragen bij een budget van 100.000 euro dat bedoeld is voor de renovatie van de onderpastorij. Dat gebouw werd tot voor kort verhuurd, maar is volgens de huidige normen niet meer verhuurbaar. Ingrijpende renovatie is nodig om het weer verhuurbaar te maken. Volgens Dirk De Mey zal 100.000 euro bijlange na niet volstaan, en hij stelt voor het huis te slopen of te verkopen. Wil de gemeente op Heikant investeren, dan kan dat volgens hem veel beter door het ondersteunen van de verenigingen. En een kerkfabriek is tenslotte geen immobiliënkantoor.

Hans Knop is het daarmee niet eens. Hij wil het huis herstellen, en het beschikbaar stellen aan verenigingen.

Timothy Debeir vindt het nogal een rare gang van zaken. We weten niet over welke werken het gaat, we weten niet wat het uiteindelijke doel is (voor verenigingen of verhuur). Het enige dat we weten is dat er 100.000 euro wordt gevraagd.

Hans Knop vindt dat de vraag eigenlijk is: is de opwaardering van dit pand 100.000 euro waard? Daar kan je van mening over verschillen. Het bestuur vindt deze uitgave verantwoord.

Hij wijst er ook op dat indien het huis wordt verhuurd, er minder toelagen moeten betaald worden door de gemeente.

Nvdr.

Blijft natuurlijk het feit dat de meerwaarde van het huis volledig ten goede komt van de eigenaar (de kerkfabriek), dat het naar schatting minstens 15 jaar duurt eer de 100.000 euro (of waarschijnlijk meer) wordt terugverdiend via huurinkomsten, en dat het verhuren van huizen als eredienst kan worden beschouwd. De toelage die de gemeente moet betalen is voor de eredienst en haar bedienaars.

Herman Van Driessche wil weten hoe het staat met de restauratie van de kerktoren van Sint Ludgerus. Hans Knop stelt dat die timing nog niet vastligt, en de gemeente heeft daar geen vat op.

Nvdr.

De bedoeling is dat het houten gedeelte  van de toren wordt afgehaald om te restaureren. Waar die restauratie gaat gebeuren ligt ook nog niet vast. Dat kan ter plaatse of elders. Ter plaatse zou natuurlijk een toeristische bezienswaardigheid kunnen worden. Maar dan moet schepen Withofs de wekelijkse markt wel reorganiseren, en zijn er een aantal parkeerplaats tijdelijk niet beschikbaar. Want dat ding is groot.

Herman signaleert ook dat de toren van de Kouterkapel in slechte staat is. Zo heeft hij vernomen. Hans Knop is daar niet van op de hoogte, maar zal informeren.

Pak uw telefoon!!!

Dirk De Mey heeft opgemerkt dat er achter de onderpastorij op Heikant een caravan staat, waarin mensen zouden wonen, en er zouden ook mensen in de onderpastorij zelf zitten. Hij vraagt of dit wel koosjer is.

Hans Knop raakt wat geïrriteerd. Hij zegt: ge kent de weg, pak uw telefoon en meld het als ge zo iets opmerkt. Maar hij zal zich informeren.

Uiteindelijk draait het uit op een stemming. Open-VLD, N-Va en S.pa stemmen tegen, CD&V en Leefbaarder Zele stemmen voor.

Volgend jaar (2020) gaat de gemeente aan de Zeelse Rooms katholieke kerken dus 821.678,82 euro aan toelagen betalen. Voor de komende vijf jaar (2020 tot 2025) komt het (voorlopig) totaal op 2.878.562,82 euro.

Ook de Verenigde Protestantse Kerk Dendermonde pikt een graantje mee. In 2020 is dat 5.353,92 euro, en de komende vijf jaar in totaal 48.044,02 euro. Zele betaalt immers 17,86% van hun budget.

Een studie meer of minder….

Het bestuur gaat nog een studie laten uitvoeren. Deze keer gaat het over het bekijken hoe alle gemeentelijke en OCMW diensten op één adres kunnen worden samengebracht. Meer concreet huidig gemeentehuis en oud postgebouw met elkaar verbinden en opnieuw indelen. Het huidige gebouw van het OCMW aan de Padweg wordt verkocht. Kostprijs van het studiewerk: 42.350 euro.

Vanessa Gelorini vraagt of dit studiewerk niet kan gedaan worden door de nieuw aan te werven Projectleider Gebouwen en Infrastructuur? Nee. Is het antwoord van Hans Knop. Dat is niet de invulling die we aan die vacature geven.

Ook een voorstel om dat gebouw te gebruiken voor andere doeleinden (bv. Zeelse verenigingen) vindt geen gehoor. Het geld dat de verkoop van het gebouw opbrengt moet dienen voor de verhuisoperatie. Al voor de tweede keer zegt Hans Knop: De bomen groeien niet tot in de hemel. Zou hij die kennis opgedaan hebben bij een bezoek aan het nieuwe bos van Siegfried?

Het kom tot een stemming: Open VLD tegen, N-Va onthouding, S.pa, LZ en CD&V voor.

Nvdr.

Iedere visie heeft zijn verdienste. Maar is het in een tijd van mobiel werken, thuis werken, conference technologie, skype, Google meet en hangout, VoIP nog verstandig om zoveel te spenderen aan het fysiek samenbrengen van diensten? Er is juist nog een fiberverbinding goedgekeurd tussen gemeentehuis en OCMW.

Virtueel zit een bediende in het oude postgebouw even ver van zijn collega in het gemeentehuis als een bediende in de Padweg. En om één loket voor alles voor de Zelenaar te realiseren, zijn er wellicht andere mogelijkheden.

Wat met de oude tractor?

De gemeente koopt een nieuwe tractor aan. Timothy Debeir vraagt wat er gebeurt met de oude? Die is wel al oud, maar misschien nog wel nuttig? Bij mijn weten is Timothy niet actief in de landbouw, en heeft geen grote hof. Hij zal dus wel niet op een koopje hebben geloerd. Er ontspint zich aan de bestuurstafel een gefluister onder elkaar. Maar ze moeten het antwoord schuldig blijven. Tot Geert D’Hooghe het woord vraagt. Hij weet dat er in de offerteaanvraag staat dat de oude tractor moet worden overgenomen.

DDS

Bij het goedkeuren van de agenda van DDS  vertolkt Kim Vercauteren haar zorgen rond de evolutie van DDS. Laarne is uitgetreden, er is nog geen nieuwe directeur aangesteld, de nieuwe taken zijn nog niet ingevuld, welke gemeenten gaan wat gebruiken, was is de financiële impact op Zele? Zij dringt er op aan om gezien al deze onzekerheden, zeker geen blanco cheque te ondertekenen.

Hans Knop zal dit ter harte nemen. Waarschijnlijk wordt het een basisbedrag per gemeente, en dan een meerprijs voor de bestelde diensten. Hij geeft ook nog mee dat de aanstelling van de algemeen directeur en de HR directeur enkele maanden vertraging heeft opgelopen door een mogelijke procedurefout die zou kunnen worden ingeroepen door de vakbond. Daardoor moeten een aantal dingen opnieuw worden gestart.

Racers opgepast !!!!

Het nieuwe retributiereglement voor het takelen van geïmmobiliseerde voertuigen is opgesteld in samenwerking met het parket. Het parket zal dit reglement overigens ook aan andere gemeenten voorstellen.

Voor een goed begrip: er zijn twee delen. Het eerste deel (in samenspraak met het parket) gaat er over dat er een protocol is dat bepaalt wanneer een voertuig uit het verkeer wordt gehaald door immobilisatie. De agent die asociaal gedrag vaststelt, belt naar het parket en vraagt toestemming om een wielklem te plaatsen. Ingeval het parket akkoord is, wordt een wielklem geplaatst.

Het tweede deel is dat de gemeente om veiligheidsredenen niet toelaat dat er op het openbaar domein voertuigen staan met een wielklem. De agent constateert dat er een voertuig met een wielklem staat (die hij zelf heeft geplaatst). Dat mag niet, dus belt hij de takeldienst. En voor dat takelen moet betaald worden door de bestuurder of de eigenaar. De tarieven daarvoor staan in het nieuwe retributiereglement.

Herman Van Driessche wijst er op dat er in de stukken staat dat er geen retentierecht is. Retentierecht is het recht om een voorwerp in beslag te nemen. Volgens hem moet worden gepreciseerd dat er geen retentierecht is voor de gemeente, maar wel voor het parket.

Hans Knop zal de opmerking overmaken aan het parket, maar retributierecht en retentierecht staan los van elkaar, en de boetes zullen alleszins worden geïnd.

Voor alle duidelijkheid, het volstaat niet om de politie te bellen dat er iemand met deze of gene nummerplaat door uw straat is geraasd. Het asociale gedrag moet nog altijd vastgesteld worden en bewezen. En het is ook niet de bedoeling dat iedereen met zijn GSM op jacht gaat.

Meer blauw !!!!

Geert D’Hooghe vindt het nieuwe reglement een goede zaak, maar wijst er op dat dit gaat over sancties. Hij vraagt of er ook gedacht is aan het verhogen van de pakkans.

Daarop antwoordt Hans Knop dat er op de politieraad beslist is om 4 extra agenten aan te werven die zich vooral met verkeer gaan bezig houden. Zodra er kandidaten beschikbaar zijn, worden deze aangeworven.

Een windmolen van 168 meter in de tuin

Evy Beirnaert, die de vergadering later vervoegde omdat ze met enkele collega’s de informatievergadering op Durmen rond windmolens bijwoonde, meldt dat er een plan bestaat om de procedure te rekken. De beslissingsbevoegdheid over inplanting van windmolens zou immers binnenkort bij de gemeente komen. Maar dit heeft enkel zin indien de gemeente de betrokken windmolen zou weigeren. De vraag is dus wat het standpunt van het bestuur is.

Geert Roosenboom merkt daarbij op dat één coalitiepartij (Leefbaarder Zele) zich op sociale media via militanten tegen de windmolen uitspreekt.

Herman Van Driessche stelt dat op korte termijn de subsidies voor windmolens zal worden teruggeschroefd. In die zin kan het nuttig zijn de procedures te rekken, want bij minder subsidies zal de zin om windmolens te zetten ook snel verminderen.

Francis De Donder antwoordt dat zijn partij Leefbaarder Zele op geen enkele manier iets zal doen dat de leefbaarheid van de wijk Durmen verder hypothekeert.

Hans Knop is uitgebreider in zijn antwoord. Hij wil kansen geven aan duurzame energie, en weet dat Durmen al zwaar is belast. Hij vindt dat het gemakkelijk is om nu aan stemmingmakerij te doen. Hij wil het dossier nauwkeurig onderzoeken en daarin de negatieve zaken voor onze wijken aanduiden. Deze laatste zullen bepalend zijn voor het advies.

Maar, zegt hij, de realiteit is wat ze is. Als ge nu tegen de schenen van de projectontwikkelaars schopt, en zij verkrijgen toch de vergunning, zult ge ook geen oor meer vinden om modaliteiten te bespreken. Hij vraagt om sereniteit.

Want voor hem is participatie oplossingsgericht. Hij zal dan ook Durmenaars uitnodigen die op een nuchtere manier samen met het bestuur het dossier willen bekijken.

Geert D’Hooghe vindt het raar dat de burgemeester vraagt om sereniteit. Hijzelf is samen met enkele collega’s gaan luisteren op de vergadering. Daarentegen hebben twee CD&V leden direct het woord genomen, en de mening van Leefbaarder Zele staat uitgebreid op de sociale media.

Het wordt dus afwachten tot het dossier beschikbaar is.

Francis plant een boom

Geert Roosenboom stelt vast dat Francis De Donder een boom heeft geplant. Niets bijzonders, ware het niet dat het in het bos van Siegfried was. Terwijl het bestuur de vergunning had geweigerd.

Francis reageert dat er een weigering was om dat bos NU te planten, niet om een bos te planten.

Slooppremie verkregen

Vanessa Gelorini heeft vastgesteld dat er onlangs in de VHVD affiches waren verwijderd, judomatten en basketkorven waren verdwenen. Deze bleken allemaal in een ruimte te staan waar alleen de gemeente toegang toe had. Zij wil daarvoor graag een verklaring.

Hans Knop antwoordt dat dit gebeurde in het kader van een inspectiebezoek voor het verkrijgen van een slooppremie. Hij stelt dat inderdaad de toestand van de sporthal werd voorgesteld in functie van het sloopdossier, en inderdaad de gebreken van het gebouw maximaal in de verf werden gezet. Het resultaat is het verkrijgen van een subsidie van enkele honderdduizenden euro. Een goede zaak voor de gemeente. Wie een inspectie goed wil doorstaan kan dus blijkbaar te rade gaan bij onze burgervader.

Loose tongues sink ships.

Dirk De Mey heeft geruchten opgevangen rond het toekennen van de horecaconcessie in de nieuwe sporthal. Enkele kandidaten zouden hebben afgehaakt op basis van deze geruchten. Hij heeft ook gelezen dat de voorzitter van het AGB, Johan Anthuenis, in de Raad van Beheer de leden heeft aangemaand discreet te zijn rond deze procedure. Dit doet hem vermoeden dat er misschien toch wel degelijk een probleem is.

Johan Anthuenis antwoordt dat hij ook geruchten heeft gehoord, en dat hij het zijn taak vond de betrokken inderdaad te herinneren aan hun discretieplicht.

Tijd voor reclame…

Schepen Bauwens nodigt iedere Zelenaar uit op het Winterfeest voor de vijfde verjaardag van de Wiek. Het programma ziet er alleszins veelbelovend uit.

Tenslotte vraagt Tineke Lootens aandacht voor de zorgbeurs in het gemeentehuis op 3 december tussen 9.00 en 13.00 uur. De bedoeling is daar mensen te bereiken die wel een opleiding in de zorg hebben, maar momenteel niet actief zijn. Er is immers een groot tekort een mensen in de zorg, en via deze zorgbeurs wil men trachten een aantal mensen aan te werven. Men zegge het voort.


Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top