Zele als faciliteitengemeente? En belastingsverhogingen.

 

Tom en Tamara

De gemeenteraad begint met de kennisname van het ontslag van Tom Van Mossevelde uit de gemeenteraad. Hij woont niet langer in Zele. Hij wordt vervangen door Tamara Van Laere.

Geert Roosenboom kaart aan dat Tom Van Mossevelde nog wel een politieraad heeft bijgewoond, terwijl hij reeds ontslag had genomen omwille van zijn verhuis. Hans Knop antwoordt dat dit reeds werd onderzocht en nagevraagd bij de bevoegde instanties. Gezien Tom op die vergadering niet aan het woord was gekomen, en er niet werd gestemd, wordt de vergadering in kwestie toch als rechtsgeldig beschouwd. Volgens de burgemeester heeft Tom een administratieve vergissing begaan, maar zonder gevolg.

Het betoog van Johan Anthuenis

Dan schakelen we over naar de raad voor maatschappelijk welzijn. Belangrijk punt is de vaststelling van het meerjarenplan voor het OCMW. Voorzitter Johan Anthuenis heeft zich goed voorbereid en leest een hele verklaring voor. We onthouden dat er een bundeling van personeel is waarvoor geïnvesteerd wordt in gebouwen, en dat alle personeel wordt samengebracht onder welzijn.

Hij sluit af met: “Tot zover… mijn betoog”. Even dacht ik dat hij ging zeggen “Tot zover de lezing uit het heilig evangelie”.

Kim Van Cauteren vraagt of er iets voorzien is voor de preventie van mazelen. Het antwoord is nee. Dirk De Mey gaat in op de mantelzorg. Het is volgens hem onvoldoende bekend dat er naast wat de mutualiteit voorziet, ook een tegemoetkoming vanuit de gemeente is. Johan Anthuenis antwoordt dat hiervoor wordt gerekend op de hulpverleners die aan huis komen. Maar er zal ook aandacht aan besteed worden in de communicatie.

Sociale woningen afstoten.

Herman Van Driessche vindt de verkoop van het Berkenhof en de woningen in de Drieputttenstraat aan de woningmaatschappij verkeerd, omdat hiermee controle ook verdwijnt. Johan Anthuenis wijst Herman op de nota van minister Diependaele (N-Va) waarin de doelstelling staat dat er maar één actor per gemeente zou zijn die sociale woningen aanbiedt. Herman repliceert dat in die nota gedoeld wordt op verschillende, concurrentiële woningmaatschappijen, en dat het OCMW zeker niet onder concurrentiële actoren kan worden gerekend.

Timothy Debeir wil weten wanneer de nieuwe assistentiewoningen zullen in gebruik worden genomen. Dat zou nog ongeveer 2 jaar duren.

Timothy neemt akte van het feit dat het personeel zal worden aangepast aan de stijgende zorggraad. Maar in de commissie heeft hij begrepen dat de zorggraad zou worden teruggedrongen. Volgens Johan Anthuenis heeft hij dat verkeerd begrepen. Het is zeker niet de bedoeling een rem te zetten op de opname van dementerenden en hogezorggraadpatiënten. Hun aantal stijgt, en zij moeten zeker kunnen worden opgenomen.

Vaststellen of goedkeuren? What’s in a name?

Maria Verheirstraeten stelt dat het hier niet de plaats is om technische vragen te stellen, het gaat over een visie. En dan komt er een discussie over vaststellen en goedkeuren. Op de agenda staat “vaststellen”, en de meerderheid vraagt nu goedkeuring. Vaststellen en goedkeuren komt volgens hen op hetzelfde neer. Na wat gehakketak komt er dus een stemming. Sp-a onthoudt zich, Open VLD en NV-a stemmen tegen.

 

Dan gaan we weer over naar de Gemeenteraad.

Slooppremie VHVD

Bij het goedkeuren van de notulen kwam Dirk De Mey nog terug op de kwestie van de VHVD. Daarover was een verhitte discussie vorige keer, en volgens Dirk wist de burgemeester eerst niet wat er met de judomatten was gebeurd, en dan weer wel. De burgemeester antwoordde dat de judomatten waren verlegd om het probleem van vochtinsijpeling duidelijk te maken. Geert D’Hooghe vroeg of er nu een burgemeestersbesluit van verkrotting was of niet. Volgens de burgemeester was dat er niet om administratieve redenen.

Dan komen er een aantal punten die zonder commentaar worden goedgekeurd. Tot we bij het meerjarenplan van het AGB (Autonoom Gemeente Bedrijf) komen.

 

AGB

Dirk De Mey vraagt hoe het staat met de vaststelling van de personeelsomkadering. Hij merkt op dat er 2 jaar geleden nogal wat kritiek was vanuit de toenmalige oppositie, maar er is nog geen duidelijkheid. Johan Anthuenis stelt dat dat geen punt is voor hier. Het AGB heeft geen eigen personeel. Hij vertelt wel dat er 3 halftijdse zaalwachters worden voorzien in het gemeentepersoneel, en dat er een taskforce wordt opgericht om dag aan dag bij te sturen. Hij meldt ook dat er op 15 januari een infovergadering zal zijn voor de toekomstige gebruikers van de sporthal. Daar zal toelichting worden gegeven over huishoudelijk reglement, prijzen enz.

Dirk De Mey vraagt hoe het zit met die prijzen. Hij heeft gehoord dat er naargelang de gebruiker verschillende prijzen voor hetzelfde zijn. Johan Anthuenis antwoordt dat de structuur van de prijzen vastligt. Volgens wat ik begrepen heb zijn er 4 categorieën gebruikers. Naargelang je in categorie A,B,C of D zit, betaal je een andere prijs.

Tenslotte wordt melding gemaakt van het feit dat Dhr. Pieter-Jan Van der Burght ontslag heeft genomen als lid van de raad van bestuur van het AGB. Hij wordt vervangen door Dirk De Mey.

De bron, een inside joke

Wat Maria Verheirstraeten de opmerking ontlokt: Voila Dirk, nu zit ge bij de bron. Waarop Dirk antwoordt: Neenee, de Bron die ligt in het OCMW.

Nvdr. Voor wie niet dagdagelijks met de materie bezig is: “De Bron” is de naam van het Centrum voor Thuis en Ouderenzorg van Zele, het rusthuis zoals ze zeggen.

Belastingen gaan de hoogte in.

En dan volgt er een heel hoofdstuk over belastingen, nieuwe belastingen en verhogen van de bestaande.

We beginnen met de belasting op masten en pylonen. 5.000 euro voor constructies boven de 15 meter. Herman Van Driessche stelt dat zijn fractie zich zal onthouden, omdat dit ook over windmolens gaat, en hij wil niet doen alsof er niets meer aan te doen is. Hans Knop vindt dit ongepast, en vindt dat Herman dat alleen maar zegt omdat het tegenwoordig goed bekt. Er ontspint zich een discussie (wat dacht je) waarbij Hans Knop herhaalt dat hij het dossier goed zal bestuderen en proberen een gaatje te vinden om de windmolen toch nog tegen te houden (bv. Is er voldoende onderzoek gebeurd naar geluidshinder). Maar hij beklemtoont dat er nog geen dossier is. Het stemvolume waarmee deze discussie wordt gevoerd duidt aan dat het gevoelig ligt.

Belasting op het verspreiden van drukwerk. De oppositie vindt dat dit gericht is op de middenstanders en kleine KMO’s. Door deze belasting wordt hen de promotie van hun zaak bemoeilijkt. In de commissie had de burgemeester het over een vrijstelling, maar die is in de teksten niet terug te vinden.

Schepen Thomas Bauwens zegt dat het gelijkheidsbeginsel hier beperkingen oplegt, en dat de bedoeling van deze belasting van ecologische aard is.

Oeps

Uiteindelijk blijkt dat er twee versies van deze belasting in omloop zijn, één met vrijstelling tot formaat A2, en één zonder de vrijstelling.

Hoe dan ook stelt Kim Van Cauteren dat de middenstand in Zele teveel wordt getroffen door deze belasting, en ze zal dat nog verschillende keren herhalen bij volgende punten.

Geert D’Hooghe is geïrriteerd door het bestaan van verschillende versies. Zo kan hij niet ernstig werken, en hij vraagt dan ook zorgvuldiger te zijn.

Maria Verheirstraeten belooft hem zijn bekommernis mee te nemen. In het vervolg van de vergadering blijkt dus dat de versie met de vrijstelling de juiste is.

De belasting op GFT.

Het bestuur voorziet hier een vrijstelling voor twee categorieën: WIGW en leefloners.

Marc Verberckmoes herinnert er aan dat in de vorige legislatuur er een vermindering van milieubelasting was voor alle Zelenaars. Nu wordt deze vermindering beperkt tot twee categoriën. Herman Van Driessche valt hem daarin bij: er is volgens hem ruim voldoende financiële ruimte om deze vermindering uit te breiden tot alle Zelenaars. Hij gaat verder dat in de vorige legislatuur “het kot te klein” was voor CD&V over de invoering van deze belasting, en hij betreurt dat ze blijkbaar van gedacht zijn veranderd.

Schepen Thomas Bauwens stelt dat de vrijstelling er is voor wie het echt nodig heeft. Volgens hem is de volledige afschaffing van deze belasting niet aanvaardbaar voor IDM. Geert Roosenboom stipt daarbij aan dat IDM het misschien niet aanvaardt, maar dat de gemeente uiteindelijk beslist.

Voor alle duidelijkheid: voor alle belastingen in dit hoofdstuk geldt dat ze er komen. De oppositie kan dan wel protesteren en de stemming vragen, maar de meerderheid wint toch altijd.

Belasting op constructies voor reclamedragers.

Dit gaat naargelang de grootte van de reclame over 200 tot 4 à 5.000 euro. Ook hier weer wordt de Zeelse middenstand geviseerd volgens Kim Van Cauteren. Dirk De Mey vraagt zich af of dit ook gaat over reclamespandoeken van aannemers op werven. Hij heeft zelf een summier onderzoek gedaan en ruim twintig locaties van middenstanders gevonden die hieronder vallen. En het gaat om een verhoging van 200%.

Volgens schepen Thiomas Bauwens is deze maatregel gericht op grote borden die niet van Zeelse middenstanders zijn. Waar nodig zal worden aangepast.

Dirk De Mey vraagt nog of daar overleg met de middenstand over is geweest. De burgemeester stelt dat het niet de gewoonte is over belastingen te overleggen, ook vroeger niet.

Belasting op bedrijven.

Herman Van Driessche is boos omdat de staalharde belofte dat er geen nieuwe belastingen zouden komen hier de vrijstelling van belasting voor handelszaken met minder dan 100 m² doodleuk wordt afgeschaft. Hij is er echt niet over te spreken. Hij denkt aan een liedje van Luc De Vos, waarin deze zingt “de middenstand regeert het land”. Volgens hem is dat in Zele “de vakbond regeert”.

Schepen Jos Withofs antwoordt dat hij de middenstand kansen wil geven. Maar daar zijn middelen voor nodig. Koken kost geld zegt hij. Dus moeten we wel belastingen hebben. Bovendien kaart hij aan dat de inning in het verleden niet altijd correct verliep. Er waren deugnieten die een winkel van 102 m² hebben, maar op het aangifteformulier 98 m² schreven. Hij wil gewoon dat iedereen correct betaalt, en een vrijstelling verhindert dat.

Timothy Debeir uit nog eens zijn ongenoegen dat het allemaal verschillende belastingen zijn, maar ze zijn allemaal gericht op de middenstand.

Schepen Thomas Bauwens heeft zijn beurt afgewacht, maar stelt nu “Ge zijt allemaal mis!!!”. Hij stelt dat het bedrag van deze belasting al 20 jaar dezelfde is. Op zijn eigen belastingsbrief is dit wel eventjes anders!!!. De tarieven zijn gebaseerd op Lokeren. Bovendien debiteert hij een lijstje met gemeenten uit de cluster met hun tarieven. Volgens hem zal de return van deze belastingen navenant zijn. En ge moet ballen aan uw lijf hebben om deze belastingen te verhogen. Waarvan akte.

Herman Van Driessche maant de meerderheid aan toch op te passen met te stellen dat de middenstanders belastingen ontduiken.

Geert D’Hooghe stelt dat indien Thomas dan toch ballen aan zijn lijf heeft, hij ook moet toegeven dat dit gewoon belastingsverhogingen zijn.

Hans Knop vraagt aandacht voor het volledige meerjarenplan, niet alleen voor de belastingen. Die belastingsinkomsten zullen overigens niet volstaan om al de voorgestelde acties te dekken.

Dirk De Mey stelt vast dat ook de vrije beroepen onder deze regel vallen, en dat hun vrijstelling (minder dan 100 m²) vervalt. Hij vraagt, gezien ook betalen, zij een vertegenwoordiging krijgen in de overleg met de middenstand. Schepen Withofs stelt dat Unizo en 9240 daar niet mee akkoord gaan. Willen zij hun stem laten horen, dan moeten ze maar aansluiten bij één van de twee organisaties.

Herman Van Driessche begrijpt niet dat de CD&V in het verleden altijd mordicus tegen belastingsverhogingen was. Hij vraagt hen consequent met het verleden te zijn.

Hans Knop kent het waarom van de ommezwaai: vroeger stond er niets of weinig tegenover, nu gaan wij er grote dingen mee doen.

Dirk De Mey kan deze opmerking niet smaken. Hij zegt dat de kritiek in de vorige legislatuur altijd was: jullie investeren alleen in bakstenen. Terwijl er in het meerjarenplan alleen maar bouwwerken staan.

Ja, zegt Hans Knop, maar al die bouwwerken staan in functie van mensen, zoals straks in het meerjarenplan zal  blijken.

Oeps 2

Verhoging van de opcentiemen op onroerend goed.

Marc Verberckmoes vindt de voorgestelde verhoging nogal fors. Van 870 naar 1.400. Dat is een verhoging met 530. Hij stelt dat in de vorige legislatuur er een kleine verlaging was van 881 naar 870, en zou deze trend liever verlengd zien dan deze zware verhoging.

Schepen Thomas Bauwens zegt dat het niet de bedoeling dit te verhogen. Het blijft hetzelfde. En als daar 1.400 staat, dan is dat een vergissing.

Herman Van Driessche treedt Marc Verberckmoes bij, en stelt dat door de vele nieuwe huizen die inkomsten toch moeten gestegen zijn. Wat zou moeten toelaten de belastingen verder te laten dalen.

Schepen Thomas Bauwens stelt dat hij aan het bouwen is, en de eerste vijf jaar die belasting niet moet betalen omdat hij een BEN woning bouwt. En zo zijn er nog. Dus die inkomstenverhoging omwille van nieuwe huizen is niet zo groot.

Omdat de financieel directeur in de zaal zit, vraagt hij haar dit toe te lichten. Die zegt: Het is wel 1.400. En iets over een factor die moet worden toegevoegd. Waarop Herman Van Driessche vraagt: Jamaar, wij hebben hier vorig jaar 870 gestemd. Hebben ze ons dan blaaskes wijsgemaakt? De financieel kan zich niet uitspreken over het verleden, maar het is 1.400. Waarna een verwarde stilte volgt… waaraan Maria Verheirstraeten een einde maakt door te vragen: Nog vragen? Nee? Dan gaan we stemmen.

Meerjarenplan.

We zijn dan uiteindelijk aan de bespreking van het meerjarenplan 2020 – 2025 gekomen. We zijn al ruim 2 uur 45 minuten aan het vergaderen. Het publiek in de zaal is al redelijk uitgedund. Maria Verheirstraeten last 5 minuten pauze in.

De burgemeester geeft eerst als inleiding een overzicht van het meerjarenplan, waarbij hij zijn bevlogenheid en redenaarstalent etaleert. Ik ga hier dit overzicht niet herhalen. Het is genoegzaam gekend bij de geïnteresseerden, en dit verslag is al zo lang.

Kim Van Cauteren steekt van wal. Zij stelt dat het aantal handelaars en bedrijven onder druk staat. Een heleboel van de voorgestelde plannen zijn nog niet duidelijk. Wat zal bijvoorbeeld een autoluw centrum betekenen voor de handelaars? De doelstellingen blijven zeer vaag, en er zijn geen cijfers. Er worden veel studies gedaan die veel kosten, kunnen eigen mensen daar geen grotere rol spelen?

Hans Knop antwoordt dat alles zeer goed met de eigen mensen is overlegd, en dat enkel waar geen complexe expertise aanwezig is, op externen wordt beroep gedaan. Ook de werklast speelt hier een grote rol.

Geert D’Hooghe vergelijkt het meerjarenplan met een nieuwjaarsbrief. Er is nog veel onduidelijkheid. Rond het winkelcentrum vraagt hij zich af of de voorgestelde quickscan al gedaan is of niet, en welke acties er daaruit gaan voortvloeien.

Hij zegt dat blijkbaar een aantal beslissingen reeds genomen zijn, bijvoorbeeld een ondergrondse parking op de Zandberg. Daar is geen enkel overleg over gepleegd.

Schepen Withofs stelt dat er vanuit de provincie een EFRO project (Europees Fonds Regionale Ontwikkeling) komt, dus nog even geduld.

Hans Knop verdedigt het plan: er staan veel punten in, wij verliezen geen tijd en wij nemen beslissingen. Op één jaar tijd ligt hier een plan voor dat de kern van Zele compleet gaat veranderen.

Dat dat nog niet volledig geconcretiseerd is, is niet meer dan normaal. Wat betreft de ondergrondse parking vraagt hij : wat is uw alternatief voor de mobiliteitsknoop? Wij hebben een studie besteld, wij wachten de resultaten daarvan af, maar ondertussen bereiden wij onze opties voor.

En daarmee sluit voorzitter Maria Verheirstraeten dit punt. Shluss damit.

De jeugd

Geert Roosenboom kaart de jeugd aan. Meer bepaald het ontbreken van de jeugd in het meerjarenplan, op een paar puntjes na. Er is geen enkele euro voorzien, en op de commissie is gezegd dat als ze iets nodig hebben, dat ze dan maar eens moeten komen praten.

Schepen Pieter stelt dat het advies van de jeugdraad zeer positief was, en er op het moment geen noden aan investeringen zijn.

Geert Roosenboom wijst dan op het zwaard van Damocles dat boven het hoofd van Juvenes hangt. Een buurtbewoner heeft een proces aangespannen wegens geluidsoverlast, ondanks de vele investeringen daarvoor in het verleden. Een sluiting van het jeugdhuis behoort tot de mogelijkheden. Zij kunnen niet investeren omdat alle geld naar de rechtszaak gaat. Hij stelt voor dat het bestuur de oude regel van 1 euro investering door het jeugdhuis betekent 1 euro subsidie van de gemeente.

Er is ook geen straathoekwerker meer voorzien, en geen initiatieven voor de niet georganiseerde jeugd. Schepen Pieter antwoordt dat het laatste straathoekwerkerproject geen positieve evaluatie kreeg, en dat met Arktos is afgesproken het resterende budget te investeren in een analyse. Investeringen moeten resultaat genereren.

Hans Knop verduidelijkt dat er weliswaar geen budgetten zijn ingeschreven, maar dat komt omdat men flexibiliteit wil inbouwen. Er zijn reserve exploitatie-enveloppes voorzien om in te zetten waar nodig.

Buurtwerking

Dirk De Mey wil het hebben over buurtwerking. Hij constateert dat het Hoplersysteem (een internetplatform voor buurtwerking) opgelegd wordt, zonder overleg, en dat het BIN daarin wordt opgenomen. Hij voorziet problemen voor (oudere) mensen die niet internetvaardig zijn.

Schepen Thomas zegt dat dit overlegd werd met de coördinatoren, en vooral de hoofdcoördinator. Dat het eigenlijk op zijn vraag is, omdat die er te veel administratief werk mee heeft.

Dirk De Mey vraagt ook een budget voor de wijkraden. Zodat ze zelf kunnen bepalen wat er wordt gedaan in hun wijk. Dit zou de mensen motiveren om deel te nemen.

Schepen Thomas is van een andere mening. Hij wil de mensen vragen bepaalde taken op zich te nemen. Zijn er geen vrijwilligers, dan moeten we terugvallen op de groendienst of spoor 2. Hij wil de wijkraden rond bepaalde thema’s laten advies geven, en dan in het schepencollege beslissen.

Bezorgheid 

Dan verwoordt Vanessa Gelorini de bezorgdheid van haar Open VLD fractie. Zij maakt zich zorgen over de stijgende schulden, en ziet nog veel onduidelijkheden. Vooral door het feit dat nog vele dingen “moeten worden bekeken”, vraagt zij zich af welke verrassingen de Zelenaar nog te wachten staan. Zij mist diepgang en concretisering in de huidige beleidsvisie, de plannen zijn te vaag en niet transparant genoeg om deze goed te keuren.

Zij stelt dat het bestuur zich profileert als “changemaker”, en een road show opvoert van hoop, verandering en actie, maar er is weinig concretisering. Zij is in volle verwachting op de eerste eieren na het vele gekakel.

Taalfaciliteiten?

Herman Van Driessche vraagt of hij het juist ziet dat er een opening wordt gemaakt naar meertaligheid in onze gemeente? Schepen Francis De Donder heeft in vorige legislatuur een reglement voorgesteld. Wordt hierop teruggeschroefd, of gaat men het verder uitdiepen om het gebruik van het Nederlands te verbeteren?

Hans Knop antwoordt dat er niets veranderd is. De opening die er is blijft dezelfde als voorheen. Hoe dit verder wordt uitgewerkt zal afhangen van de ambtenaren, die aangeven welke moeilijkheden zij ervaren, en welke oplossingen zij daarvoor zien.

Persoonlijk denk ik niet dat Herman hiermee gerustgesteld is. Hij ziet waarschijnlijk Zele al als faciliteitengemeente.

Hij is overigens ook niet blij met de presentatie die de burgemeester gaf over het meerjarenplan. Op alle illustraties staat er maar één vrouw afgebeeld. En die draagt een hoofddoek.

Hans Knop is geïrriteerd: in gans de bespreking van het meerjarenplan, hier en in de commissies, heeft hij alleen maar kritiek gehoord op kleine en grote punten. Maar nog geen enkele suggestie.

Schepen Thomas verdedigt de hoge leningslast. Hij stelt dat de intrest historisch laag staat, dat alles goed doorgesproken is, en dat de gemeente op een comfortabele manier alles kan terugbetalen.

Hans Knop voegt daaraan toe dat er voldoende buffers zijn ingebouwd om niet in de problemen te komen. Hij stelt dat in het verleden de schuldenlast enkel is gedaald door het verhogen van de belastingen en het vooruitschuiven van investeringen.

Gelukkig zijn er geen noemenswaardige varia. De vergadering heeft 4 en een half uur geduurd.


3 reacties op “Zele als faciliteitengemeente? En belastingsverhogingen.
 1. Van Swalm Claudine schreef:

  Wat een spannende gemeenteraad , 4,5 uur geduurd ! Ik zou beschaamd zijn , niks concreet bha ….

 2. De leenheir linda schreef:

  Best een lange vergadering,
  Wordt vervolgt zeker…….

 3. ivan schreef:

  En weer niets over kinderen met een beperking, waar moeten zij terecht voor een sport te beoefenen, al vele malen in de krant gestaan dat er een g-sportwerking moet komen in zele.

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top