Blijft het Zele, of wordt het Knopsaland?

Saaie bedoening

Toen Maria Verheirstraeten een tijd geleden aankondigde dat de gemeenteraad op Facebook zou worden uitgezonden, drukte zij de hoop uit er een interessante show van te maken. Dat blijkt vandaag een ijdele hoop te zijn. De kijkcijfers vallen erg tegen, en inhoudelijk is het armoe troef.

Verkoop gebouwen Padweg uitgesteld

De OCMW vergadering start met het verlengen van de koopovereenkomst van de gebouwen van het OCMW aan de Padweg. Aangezien de uitbreiding van het gemeentehuis om financiële redenen is uitgesteld, blijft het gebouw nodig, en is er beslist in onderling overleg met het katholiek onderwijs dat de termijn voor de verkoop verlengd wordt tot 2026.

Kraak in Lindenhof

Dirk De Mey heeft gehoord dat reeds verschillende woongelegenheden in het Lindenhof leeg staan. Er zou onlangs een inbraak zijn geweest. Klopt dat? Want er zou heel wat ongerustheid zijn.

Schepen Anthuenis zegt dat er inderdaad een poging tot kraken van een woning is geweest, die verhinderd werd door de politie na een seintje van een attente buurtbewoner. Hij heeft aan de politie gevraagd nadrukkelijker aanwezig te zijn.

Kim Van Cauteren merkt op dat er op een infovergadering was beloofd dat noodherstellingen nog steeds zouden gebeuren. Volgens haar informatie gebeurt dit niet.

Schepen Anthuenis antwoordt dat hij geen meldingen heeft gekregen en vraagt hem eventuele zaken aan hem te signaleren.

Nationaal Park Scheldevallei

De gemeente is gevraagd in te schrijven op de kandidatuur van Nationaal Park Scheldevallei. Schepen Herwege licht toe dat dit kansen voor ontwikkeling van onze regio zou betekenen, maar dat de landbouw alle kansen moet behouden. Daarom werden garanties gevraagd: er mogen geen bestemmingswijzigingen komen, het moet berusten op vrijwilligheid van de eigenaars en het mag geen impact hebben op het verlenen van vergunningen.

Geert D’Hooghe is niet blij met het feit dat de gemeente hiermee in de media komt nog voor dat de gemeenteraad hierover heeft kunnen stemmen. Het is niet de eerste keer dat het bestuur beslissingen aankondigt in de pers voordat ze in de gemeenteraad zijn genomen. En hij vraagt of er overleg is geweest met de landbouwers?

Pieter Herwege antwoordt dat juist in functie van de landbouw garanties werden gevraagd.

Geert D’Hooghe herhaalt zijn vraag of er overleg is geweest met de landbouw, en waarom de landbouwraad niet is samengeroepen.

Pieter Herwege stelt dat er met de voorzitter van de bedrijfsgilde is gepraat, dat de impact minimaal is voor Zele, en dat het nog maar over een kandidatuurstelling gaat. Hij voegt er aan toe dat er een tijdsdruk meespeelt bij het indienen van de kandidatuur.

Waarop Evy Beirnaert er op wijst dat zij dit dossier al maanden geleden heeft gemeld, en dat er bij de behandeling veel tijd is verloren gegaan.

Pieter Herwege zegt de onrust te begrijpen, maar dat deze niet nodig is. Bo De Maesschalck wijst er op dat door de deelname de kans op inspraak gevrijwaard wordt.

Dat wordt beaamd door de burgemeester, dit stelt dat het belangrijk is om aan de tafel te zitten om de landbouwers te verdedigen.

Kim Van Cauteren zegt te hebben geïnformeerd bij het kabinet van Zuhal Demir, en dat zo’n nationaal park voordelen biedt.

Over het vroegtijdig in de pers brengen stelt Pieter Herwege dat hij gezegd heeft dat het bestuur de kandidatuur zou voorstellen aan de gemeenteraad.

Binnengrond witte blokken verkocht aan spotprijs

De binnengrond van de “witte blokken” wordt verkocht aan de bouwmaatschappij. Geert Roosenboom vraagt zich af of de gemeente de grond verder gaat onderhouden. Hij vindt de prijs van 50 euro per m² voor bouwgrond in Zele aan de lage kant, ook al omdat men zich baseert op een schattingsverslag van 2018.

Jos Withofs antwoordt dat het aan de eigenaar is om de grond te onderhouden. De bouwmaatschappij wil de grond gebruiken om er geothermietechnieken in te ontwikkelen en de gemeente moet zich aan het schattingsverslag houden voor de verkoop.

Wanneer Geert aandringt dat dat toch wel zeer goedkoop is, en de grond in de toekomst wel meerwaarde zou kunnen krijgen, wijst voorzitter Schiettecat hem erop dat hij zichzelf niet altijd weer hoeft te herhalen. Hij vindt de hardnekkigheid van Geert blijkbaar niet aangenaam.

Thuisbouwer

Voor de Thuisbouwer, de nieuwe naam voor de fusie van de Zonnige Woonst in Hamme en de bouwmaatschappij in Zele, moeten er nieuwe bestuursleden worden aangeduid. De algemeen directeur heeft nu wel stemformulieren en stempotloden voorzien, in tegenstelling met vorige vergadering. En op het einde van de zitting heeft hij nog een goed nieuwsje: de raadsleden mogen de stempotloden houden.

Vrije doorgang voor de zorg: NJET

Open VLD heeft een punt ingediend in verband met het circulatieplan. Zij willen zorgverleners vrije doorgang geven aan de knips. Vorige legislatuur had ook al voor deze groep maatregelen getroffen om hun verplaatsingen minder tijdrovend te maken. Zij konden toen voor garagepoorten parkeren mits een sticker op die poort.

Hans Knop vindt in zijn repliek de verwijzing naar het applaus voor de zorg tijdens corona misplaatst. Hij zegt echter niet waarom. Maar zijn antwoord is een duidelijke njet. Volgens hem zijn verkeersregels altijd belemmerend. In de oorspronkelijke opzet van de knips is er geen vermelding van doorgang voor zorgverstrekkers. En nog volgens hem is het moeilijk controleerbaar of het wel tijdens hun dienst gebeurt.

Hij wil niet ingaan op de vraag van Open VLD, en er blijven enkel vergunningen voor de bestaande groepen. Hij wil niet afgaan van de lijn.

Kathleen De Munck vindt dat de zorgverleners zich moeten reorganiseren, en hun rondes aanpassen. Zij vindt de melding dat er nu bepaalde zorgverleners tot 8 patiënten minder per dag kunnen doen omwille van het omrijden overdreven. Dat er mensen voor zorgen geweigerd worden, kan voor haar helemaal niet. Die moeten doorverwezen worden naar collega’s.

Dirk De Mey spreekt uit eigen ervaring. Hij doet nu het dubbele aantal kilometers. Maar Kathleen blijft erbij dat de rondes dan moeten aangepast worden.

Eigenlijk komt het er op neer dat de Zelenaar zich moet aanpassen. Zelenaar maak de klik. Ons plan is goed, maar de Zelenaar is hardleers.

Burgerparticipatie

Kim Van Cauteren leidt het punt in van burgerparticipatie bij grote werken. Zij heeft de mosterd in Temse gehaald, waar omwonenden iemand kunnen afvaardigen om de werfvergaderingen bij te wonen.

Schepen Pieter vindt dat een goed voorstel en zal dat invoeren.

Dirk De Mey merkt op dat dit hier in Zele tijdens de vorige legislatuur reeds het geval was, en is blij dat deze gewoonte terug wordt ingevoerd.

Beterschap bij schepen Anthuenis

Als hoopgevend tussendoortje hebben we opgemerkt dat schepen Anthuenis toch vooruitgang maakt in het respecteren van ordentelijke vergaderregels. Akkoord, in de meeste vergaderingen is hij voorzitter en zegt hij wat hij wil. Maar niet in de gemeenteraad. Hij is de enige die er keer op keer mee wegkomt om ongevraagd zijn mening te ventileren. Maar kijk, tijdens deze vergadering was hij al halfweg zijn verhaal toen hij zei: “Als ik mag voorzitter”. Waarop Tom Schiettecat antwoordde: “Ge zijt nu toch al bezig, doe maar”. Het is een kleine vooruitgang, maar blijkbaar zijt ge nooit te oud om te leren. Er is hoop.

Mijn excuses Francis

Het was trouwens niet de enige primeur op deze vergadering. Nog voor men aan de varia kon beginnen kwam de burgemeester tussen met excuses aan Francis De Donder. Blijkt dat Francis in de vorige gemeenteraad toch gelijk had over het al of niet bestaan van een masterplan voor de Elst. Na nader onderzoek blijkt er een ontwerp te bestaan, dat echter ergens vanonder in een stapel is blijven liggen. En niet verder behandeld.

Excuses aanvaard zei Francis, maar slechts gedeeltelijk. Want hij blijft erbij dat de burgemeester het willens en wetens van de agenda heeft gehaald en dat het niet zomaar blijven liggen is.

De cijfers: zijn ze er of niet?

In de varia komt Geert Roosenboom terug op de cijfers. Die zouden volgens een unaniem besluit in vorige vergadering vrijgegeven worden. Na nogmaals geïnformeerd te hebben bij de diensten, is er nog altijd geen enkel cijfer vrijgegeven. Het besluit van de gemeenteraad wordt straal genegeerd.

Dirk De Mey vult aan: er zijn blijkbaar geen cijfers beschikbaar, maar toch worden er beslissingen genomen. Die beslissingen zijn volgens de verklaringen van de burgemeester in zijn promotiefilmpje op Facebook gebaseerd op tellingsgegevens. Dat klopt dus niet.

Hans Knop stelt dat de cijfers op tafel zullen komen, zodra ze verwerkt zijn. Hij spelt de raadsleden de les: wij zijn in onderzoek, en als ge iets van wetenschappelijk onderzoek kent, weet ge dat een rapport aan het einde van het onderzoek komt. Dat onderzoek loopt nog. De cijfers zullen er komen na de proefperiode. En wij nemen inderdaad beslissingen, ook op basis van observaties.

Toch slim van die Hans: meestemmen dat de cijfers moeten worden gepubliceerd, en dan in zijn eentje beslissen wanneer de cijfers klaar zijn voor publicatie. Niemand kent de partijtaktieken beter dan hij.

Geert Roosenboom blijft erbij dat de burgemeester gewoon de beslissingen van de gemeenteraad naast zich neerlegt, terwijl hij ze zelf ook heeft goedgekeurd. Dat ruikt naar dictatoriaal gedrag. Hij ziet zich verplicht klacht neer te leggen bij binnenlands bestuur.

Hans Knop: doe maar

Waarop Hans Knop verklaart: doe maar.

Windmolens

Over de mastodont windmolens die zijn aangevraagd zegt Jos Withofs dat de gemeente een negatief advies heeft gegeven. Hans Knop vult aan dat de regelgeving hierover dringend moet worden aangepast.

Lenteschoonmaak

Marc Verberckmoes vraagt aandacht voor een grote opkuis nu de lente in aantocht is. Schepen Celik is het daarmee eens en zal het met zijn diensten bespreken.

Marc vraagt ook hoe het staat met de paviljoenen naast de Bunderschool. Deze zijn onderkomen, en daar zouden mogelijkheden zijn voor de bouw van repetitieruimtes e.d.

Tineke Lootens antwoordt dat de situatie wordt opgevolgd, waarop Marc meent dat het beter is zelf initiatief te nemen.

Parking Rijkswacht

Geert Roosenboom heeft geruchten gehoord dat de parking op de oude rijkswachtsite slechts tijdelijk zou worden aangelegd, en dat de eigenaar plannen heeft om er een appartementsgebouw te zetten. Hans Knop antwoordt dat hij daar nog niets heeft over gehoord.

Hondenweide

Geert komt ook nog terug op de hondenweide. Er zou een commissie over komen. Raar genoeg antwoordt Thomas Bauwens, terwijl vorige keer dat een bevoegdheid van Jos Withofs leek. Thomas stelt dat hij over dit onderwerp op de commissie zal komen wanneer de tijd rijp is. Johan Anthuenis schiet Thomas ter hulp: dat is een zaak die zeer zorgvuldig moet worden afgewogen, gezien de impact op de buurtbewoners.

Het is opmerkelijk dat Thomas na maandenlange afwezigheid op de collegevergaderingen blijkbaar terug een aantal bevoegdheden naar zich toe trekt.

Fietsrekken op de markt

Tenslotte vraagt Geert Roosenboom waarom er ineens fietsenrekken aan de kerk staan, nadat de muurtjes aan restaurant Ton Vie en bloemenwinkel Helianthus zijn afgebroken. Is dit een eerste fase van de werken aan de markt?

Hans Knop weet hiervan niets, maar opeens herinnert onze wakkere schepen Jos zich dat die rekken te maken hebben met een fietstocht. Dus tijdelijke zaak.

Noot van de redactie: in feite zijn die muurtjes afgebroken in overleg met politie en gemeente omwille van het storende hanggedrag van een aantal bierconsumerende individuen. De rekken aan de kerk zijn eigenlijk de fietsenrekken van de GB, die door ijverige handelaars werden versleept naar de overkant om volledig schoon schip te maken voor hun deur.

Dus werk gespaard voor schepen Jos. Hij moet voor zijn fietstocht geen rekken meer voorzien, ze staan er al.


3 reacties op “Blijft het Zele, of wordt het Knopsaland?
 1. Peter d'hollander schreef:

  “Kim Van Cauteren zegt te hebben geïnformeerd bij het kabinet van Zuhal Demir, en dat zo’n nationaal park voordelen biedt”
  Bij Zuhal Demir moet ge zeker te biechten gaan

 2. Peter De Langhe schreef:

  1 / de muurtjes aan de GB zijn afgebroken , de rekken naar de overkant van de straat bersleept zonder dat iemend hier iets van weet . Waar kunnen de fietsen nu geplaatst worden bij bezoek aan de GB ? Is de inname van de ruimte door de handelaars zoals gepland en afgesproken met de gemeente ?

  2 / Waarom rijden gemeentediensten gewoon over de knip op de markt ook als zij daar geen werken moeten uitvoren ?

 3. Dirk Maes schreef:

  bedankt voor het mooie verslag 👍

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top