Een C4 voor de burgemeester

De vergadering begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

Toelagen

Op de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn staat de invoering van het REMI programma (referentiebudget voor een menswaardig inkomen). Dat moet de maatschappelijk werkers toelaten op een meer gefundeerde basis toelagen toe te kennen. Het is de bedoeling meer inzicht te krijgen in de spanning tussen gezinsinkomen en menswaardig inkomen.

Kim Van Cauteren stelt zich de vraag op welke manier deze toelagen dan tot hiertoe werden vastgesteld. Schepen Anthuenis antwoordt dat de maatschappelijk werkers naar eigen inzicht, gebaseerd op een leidraad binnen het OCMW een voorstel doen aan de voorzitter/raad. Ik denk toch dat hij “eigen inzicht” bedoelt met de term “discretionair” die hij gebruikte. Maar hij beseft ook dat er grote verschillen bestaan tussen de OCMW’s van verschillende gemeenten. De invoering van dat programma in alle gemeenten zou deze wel eens kunnen duidelijk maken.

Mager beestje

Geert Roosenboom komt nog eens terug op de ontslagregeling voor de medewerkers van de poetsdienst. Hij vindt het een mager beestje. Akkoord, er is outplacement, maar hij vindt er geen respect in voor de staat van dienst van deze mensen.

Schepen Anthuenis merkt op dat het outplacement volledig door de gemeente wordt gedragen en niets kost voor de werknemer. Waarop Geert dan weer stelt dat niet iedereen daarvoor in aanmerking komt.

Nog maar eens wat reglementen

Dan de gemeenteraad: er staan 3 nieuwe reglementen (of aanpassingen van) op de agenda. Het gaat over het beteugelen van leegstand en verwaarloosde woningen. Hans Knop licht toe dat hij een hefboom wil om de woonkrapte op te lossen, en de regelingen wil gelijkschakelen met de andere DDS gemeenten. DDS gaat overigens de controle op zich nemen.

Er volgt een discussie na de mededeling van Kim Van Cauteren dat zij over deze punten de stemming zou vragen. Geert D’Hooghe valt in met de mening dat volgens de huidige tekst een eigenaar al snel op de lijst van verwaarloosde woningen kan komen (een paar weggewaaide dakpannen is volgens hem al genoeg). Diezelfde eigenaar dient dan een zware procedure te starten om weer van de lijst af te raken. Iedereen gaat akkoord met de bedoelingen, maar Open VLD hekelt de mate van willekeur die met de tekst wordt ingevoerd.

Vuilbekje

Natuurlijk wordt de tekst toch goedgekeurd. Niet nadat onze charmante schepen Anthuenis een sneer geeft naar Open VLD als zouden zij de eigenaars van verwaarloosde woningen willen beschermen. Een beetje goedkoop, maar hij komt er mee weg en krijgt geen opmerking van de voorzitter voor zijn ongepaste tussenkomst. Onze Johan kan zich veel permitteren.

In punt 12 komt de verkoop van een bouwgrond in de Karel Haeghensstraat aan bod. De gemeente heeft daar woningen opgekocht, ze afgebroken en een marktwaardig bouwperceel gecreëerd.

Dirk De Mey vraagt of de verkoopprijs dan in het rollend fonds terechtkomt. Het bestuur heeft immers een rollend fonds opgericht van 500.000 euro met de bedoeling verwaarloosde woningen op te kopen, eventueel aanpassingen te doen, en ze dan terug te koop te stellen. Zo zou er gewerkt worden aan het straatbeeld en de woonkrapte.

De burgemeester antwoordt dat omwille van de financiële problemen van de gemeente, de ambities van dat fonds ook zijn teruggeschroefd. Nochtans blijft de zoektocht gaande, verklaart hij. Het klinkt allemaal niet overtuigend. Hij kan dus niet zeggen dat de opbrengst terug naar dat fonds gaat, maar verzekert Dirk dat het fonds “gespijsd” blijft.

Eigenlijk wat raar in het licht van de stelling dat ge niet zomaar gelden van post naar post kunt verschuiven.

Timothy De Beir vraagt of het bestuur voorziet dat er inderdaad een meerwaarde zal worden gerealiseerd. Of dat men denkt met de verkoopprijs de gemaakte kosten te kunnen recupereren. De burgemeester antwoordt dat er al een meerwaarde is door de realisatie van de rooilijn en het wegwerken van de verwaarlozing.

Francis haalt een (halve) slag thuis

Francis De Donder heeft een punt aan de agenda toegevoegd: de parkeerplaatsen op het verkeersplateau op het Kouterplein. Hij wil die terug, want ze waren volgens hem wettelijk in orde.

Hans Knop antwoordt dat op basis van navraag bij Centrex het bord dat er stond niet in orde was. Er moest een ander bord staan, namelijk een bord begin parking. De parkeerplaatsen zijn weggenomen om de foute signalisatie weg te nemen, en om een volgens de lokale politie onveilige verkeerssituatie op te lossen. Hij wil geen compromissen sluiten wanneer het over veiligheid gaat.

Ondertussen is het nu onduidelijk wie eigenlijk het initiatief genomen heeft: de burgemeester of de lokale positie.

Een lesje democratie

Hoe dan ook, we gaan naar een stemming. Maar voor dat die kan plaatsvinden, neemt de burgemeester het woord: Wij gaan dat niet doen. Op een toon die laat vermoeden dat iedereen de boom in kon. Waarschijnlijk één van de 20.000 bomen die het bestuur ging planten.

Het voorstel wordt natuurlijk weggestemd. Waarop Geert D’Hooghe Hans Knop fijntjes wijst op de fundamentele democratische regels: Nu moogt ge zeggen dat ge het niet gaat doen.

Francis haalt nog wel een (half) puntje binnen: de raad is het er unaniem mee eens dat in het vervolg dergelijke ingrepen met worden overlegd met de buurt. Al maakt de burgemeester van dat “overlegd” noch gauw “ingelicht”.

De slaper schudt wakker

Geert Roosenboom vraagt aan schepen Withofs hoe het zit met de kermissen en de jaarmarkt, gezien zijn uitlatingen vorige vergadering over afschaffing.

De wereld zit raar ineen: Schepen Withofs antwoordt dat hij met zijn uitspraken de mensen wou wakker schudden. Grappig als dat komt van iemand die geregeld tijdens de vergaderingen even uit de coma moet komen.

Maar goed, de kermissen en jaarmarkten van dit jaar komen er zoals altijd. Voor volgend jaar is er de intentie, maar kan er nog geen zekerheid worden gegeven. Hij houdt ons op het puntje van onze stoel.

Mooi meegenomen

Dirk De Mey heeft de cijfers van de ANPR camera’s gezien. Dat zijn die camera’s die je nummerplaat kunnen lezen. Handig voor boetes. Hij stelt vast dat er sedert 14 november ongeveer 7.000 boetes zijn uitgeschreven, met een totale waarde van ongeveer 450.000 euro, waarvan 150.000 voor de gemeentekas.

Hans Knop stelt dat geldgewin niet de eerste bedoeling is, en is blij dat het raadslid niet vraagt de controle te milderen. Maar hij wijst er op dat die camera’s dag en nacht, ook in het weekend werken, en hoopt dat door deze 100% pakkans het verkeersreglement beter zal worden nageleefd. Mij valt op dat onze burgemeester spreekt over een autoluwe markt, een term uit “de groene stroom”. Ik denk niet dat hij deze al eerder hanteerde.

De kerk van Durmen herbestemd

Er is een voorstel naar het bisdom vertrokken om de kerk van Durmen een andere bestemming te geven. We wachten het antwoord van de bisschop af.

Aanpassingen circulatieplan

De volgende discussie gaat over de aanpassingen aan het circulatieplan. Geert D’Hooghe vraagt zich af op wat deze zijn gebaseerd. Beslissingen van het monitoringcomité? Daar hebben we nog geen verslagen van gezien. Of op basis van cijfers? Daar wachten we al lang op. Ook Kim Van Cauteren vraagt dat er nu eindelijk eens cijfers komen om een echt debat te voeren.

Burgemeester Knop legt uit dat de cijfers moeten geïnterpreteerd worden, dat er veel cijfers zijn, van verschillende aard en dat deze allemaal moeten gecombineerd worden. Daar is men nog aan bezig, er zijn zelfs nog metingen lopende.

Waarop Dirk De Mey concludeert: als er nog geen cijfers zijn, is de beslissing dus genomen door het monitoringcomité.

Hans Knop verduidelijkt dat dit gebeurt op basis van observaties en op onderzoek en toetsing aan de basisprincipes van het plan. Ook van de opmerkingen die binnenkomen.

Geert D’Hooghe vreest op wat hij hoort dat er nogal à la tète du client wordt gewerkt.

En het moet niet altijd serieus zijn: er werd in het punt van de parkeerplaatsen op de Kouter nogal gegoocheld met verkeersborden: C1 C2 C3 enz.

Geert de grapjas

Geert Roosenboom had zijn eigen idee over de aanpassingen van het circulatieplan. Op de duur weten zelfs de inwoners van de straat niet meer wat er mag. Bij de invoering van dubbel verkeer in de helft van de straat zullen volgens hem de betrokkenen antwoorden: Bord C1, bord C3… geef hem (Hans Knop) maar ne C4.

De hele vergadering kon de grap wel smaken, inclusief de burgemeester die naar eigen zeggen niet bijkwam van het lachen. Al was het maar groentjes.


2 reacties op “Een C4 voor de burgemeester
  1. Peter d'hollander schreef:

    “Burgemeester Knop legt uit dat de cijfers moeten geïnterpreteerd worden, dat er veel cijfers zijn, van verschillende aard en dat deze allemaal moeten gecombineerd worden.” cijfers worden altijd geïnterpreteerd vols dat het in het kraam past

  2. Dirk Maes schreef:

    bedankt voor het mooie verslag, dat aangenaam om lezen is 👍

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top