Francis De Donder gaat er een mouw aan passen.

Intro

Maria Verheirstraeten opent de vergadering met de melding van de vervanging als gemeenteraadslid van Luc Raman door Michel Meesen. Luc wil het wat kalmer aan gaan doen, en heeft beslist zijn politieke schoenen voorlopig aan de haak te hangen. Al zal het bij Luc eerder om sletsen gaan. Maria wenst hem nog veel succes in zijn verdere niet politieke leven, en dankt hem voor de jarenlange samenwerking. Vervolgens legt Michel Meesen de eed af.

Daarna formuleert Maria haar nieuwjaarswensen bij deze eerste vergadering van het nieuwe jaar. Zij hoopt dat de Zelenaar meer geïnformeerd en betrokken zal raken bij wat er op het gemeentehuis gebeurt. Daarom wil ze de stream (live uitzending) van de gemeenteraad interessant maken voor de huiskamer. En in tegenstelling met wat gebeurde op de laatste vergadering hoopt zij te kunnen werken in een opbouwende sfeer.

COVID19

Hans Knop komt dan aan het woord over de situatie rond COVID19 in Zele. De situatie is iets gebeterd sedert vorige vergadering, maar blijft ernstig. De scholen blijven tot hiertoe redelijk gespaard, en naar aanleiding van zijn bezoek aan de afdeling “De Kering” van het woonzorgcentrum waar er een uitbraak is, wil hij zijn respect betuigen aan de personeelsploeg die ondanks alles het beste van zichzelf blijft geven.

Volgende zaterdag krijgen de bewoners (behalve De Kering) hun tweede prik, en het personeel de eerste.

De Zelenaars zullen in Hamme worden gevaccineerd. Het was geen optie om “De Klodde” als plaats beschikbaar te stellen, omdat dan alle sportactiviteiten tot september niet zouden kunnen doorgaan. Ook VHVD was in vergelijking met de andere mogelijkheden geen goede keuze.

Ondertussen is de opbouw van het vaccinatiecentrum vrijwel afgerond, en zaterdag gaan de betrokken burgemeesters een check-up doen.

Weinig vrijwilligers onder de Zelenaars

Ondertussen hebben zich 501 vrijwilligers aangemeld voor dit centrum. Slechts 85 daarvan zijn Zelenaars. Zele laat het hier afweten. Daarom een warme oproep om de stap naar vrijwilligerswerk te zetten. De verlangde taken zijn divers, dus iedereen komt in aanmerking. Op het einde van dit verslag vind je de link naar de site waar je kan inschrijven. Een aanrader.

Dirk De Mey vraagt of het verbod op bezoek niet kan worden verlengd tot de tweede prik bij de bewoners effectief is, en de immuniteit dus is ingetreden.

Hans Knop antwoordt dat er voor De Kering zeker geen bezoek zal toegestaan worden, voor de andere afdelingen moet de verlenging van het bezoekverbod intern worden geëvalueerd.

We maken dan een sprongetje naar de raad voor maatschappelijk welzijn. In het bijzonder comité neemt Michel Meesen afscheid omdat hij gemeenteraadslid wordt. Hij wordt vervangen door Bernadette Nies, die hiervoor de eed aflegt.

Deontologische code

Rond de nieuwe deontologische code stelt Vanessa Gelorini zich de vraag of men zeker is dat hiervoor het nodige draagvlak is, en of het ontwerp 2 weken heeft uitgehangen.

Hans Knop stelt dat de uithangplicht wel geldt voor het arbeidsreglement, maar niet voor de deontologische code. Hij is overtuigd dat er een ruim draagvlak is, gezien het uitgebreide voorafgaande overleg met de werkgroep (waarin alle afdelingen waren vertegenwoordigd) en de vakbonden.

Terug naar de gemeenteraad.

De notulen van de vorige vergadering moeten worden goedgekeurd. Vanessa Gelorini vraagt om consequentie tussen de verslagen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Het protestgedrag van de oppositie werd volgens haar niet juist geformuleerd. Kim Van Cauteren treedt haar daarin bij. Het komt na een verwarrende discussie tot een stemming. Open VLD en N-VA stemmen nee, maar het blijft wachten op enig stemgeluid van Gurkan. Je ziet nog wel iets van zijn kruin en zijn plafond op het scherm, maar geen beweging. Zelfs na meermaals oproepen blijft het stil. Zodanig dat zelfs een toonbeeld van kalmte als Maria het op haar heupen krijgt: “Schrijft dan op dat hij niet reageert he zeg”.

Ligt mijn haar goed?

Dat vergaderen via een computerverbinding heeft toch nog wat kinderziektes. Niet zozeer op technisch vlak, de IT dienst van de gemeente heeft het blijkbaar reeds goed onder de knie. Maar sommige deelnemers vergeten toch soms te kijken hoe ze zelf in beeld zijn. Er zijn er die een digitale achtergrond hebben geïnstalleerd. Maar dat werkt niet zo goed. De contouren van hun gelaat verdwijnen of bibberen, of ze verdwijnen helemaal. Er zijn er ook bij wie het kleurenspel op hun gezicht doet vermoeden dat er dichtbij een TV staat te spelen.

Timothy Debeir zat de hele avond zo geconcentreerd te luisteren, dat hij amper bewoog. Maar Herman Van Driessche gaat met de trofee lopen. Het was alsof er rond zijn hoofd een stralenkrans of een aura hing. Geen aureooltje. Herman is een goed mens, maar geen heilige. Of was het toch stoom?

Bos- en Wezepoelstraat

Voor de werken in de Bos- en Wezepoelstraat zijn er een aantal onteigeningen nodig. Die zijn besproken in de commissie, en Pieter Herwege acht dat voldoende. Hij wil wel vragen beantwoorden. Maar die zijn er niet.

LFF, BFF en LAF

Het volgende punt gaat over LFF. Lokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Voor de liefhebbers van afkortingenjargon: er bestaat ook een BFF (Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk) en een LAF (Lange Afstandsfietspaden). ’t Is maar dat ge op de hoogte zijt.

Maria kondigt het punt aan, en zegt dat schepen Pieter dit gaat toelichten, zelfs met een powerpoint, om het voor de mensen die thuis volgen duidelijker te maken. En ze kijkt hoopvol in de richting van de schepen. Maar schepen Pieter heeft er vandaag duidelijk geen zin in. Hij mompelt dat er geen powerpoint is, en dat hij het kort gaat houden. Maria’s hoop om de uitzending wat interessant te maken, gaat in rook op.

Hij stelt dat het dossier voldoende gedocumenteerd is en uitvoerig werd besproken in de commissie. Er zijn twee versies van dit subsidiëringsdossier: ééntje enkel over Bos- en Wezepoelstraat, en ééntje dat naast Bos- en Wezepoelstraat ook over de Veldekensstraat gaat. De provincie is niet al te scheutig over de Veldekensstraat, en hij wil een terugvalpositie hebben. Het is dringend noodzakelijk dat de gemeenteraad beide versies goedkeurt, anders dreigt er uitstel voor de werken aan Bos- en Wezepoelstraat.

Dirk De Mey ziet een missing link op Mespelaar, maar Pieter Herwege stelt dat er nog meerdere van die missing linken zijn. Maar zoals gezegd is de provincie terughoudend, en is het een onderhandelingssituatie om de twee dossiers er door te krijgen, laat staan nog meer. Wat niet uitsluit dat er in de toekomst nog mogelijkheden komen.

De dossiers worden unaniem goedgekeurd.

Sneeuwstraten

Het reglement over speelstraten werd geupdate, zodat er nu ook sneeuwstraten mogelijk zijn. Dat zijn straten met een rustig karakter waar op initiatief van de bewoners niet wordt gestrooid, zodat de kinderen in de sneeuw kunnen spelen. Er zal specifiek materiaal worden voorzien in de uitleendienst. Schepen Pieter vindt dit een mooi voorbeeld van samenwerking tussen diverse diensten, jeugdraad, technische dienst en politiek over de partijgrenzen heen.

Normaal moet een sneeuwstraat aangevraagd worden voor oktober, maar indien het dit voorjaar nog sneeuwt, worden aanvragen aanvaard.

De gemeente heeft grond aangekocht in het binnengebied Stokstraat – Driesstraat voor 87.000 euro. Herman Van Driessche wil weten of er hiervoor al concrete plannen bestaan? Hans Knop antwoordt dat die er nog niet zijn, maar dat binnen een groter kader wordt gedacht aan uitbreiding van het parkeernetwerk en/of groenvoorziening. Dus geen sociale woningen? Vraagt Herman. Nee, antwoordt Hans, in eerste instantie bestemming in functie van mobiliteit.

Taalstimulering

Kim Van Cauteren wil graag weten hoe ver men staat met de besteding van de 95.000 euro subsidie die de gemeente ontving voor taalstimulering.

Schepen Tineke Lootens neemt wel de moeite om uitgebreid uitleg te geven. Maria krijgt dan toch nog wat inhoudelijke informatie in haar uitzending.

Tineke begint met een rechtzetting: de subsidie bedraagt op dit moment 45.000 euro, maar de mogelijkheid bestaat dat dit wordt uitgebreid tot 95.000 euro over 2 jaar gespreid.

Er is een uitgebreid overleg geweest met alle betrokkenen, omdat het bestuur wenste uit te gaan van de vragen vanuit de praktijk. Uit dat overleg bleek dat men meer vragende partij was voor diverse activiteiten op verschillende plaatsen en tijdstippen. Niet zozeer een concentratie op 2 weken zoals de zomerschool. Daarom werd gekozen voor het taalbubbeltraject. Sinds de herfst reeds staat een binnenbabbelbad klaar onder vorm van een musicalstage, maar COViD19 verhindert de praktische uitvoering. Ook voor het krokusverlof wordt de vraag nog voorgelegd aan de crisiscel, weliswaar met een kleinere groep. Er is ook hoop op een project Connectbabbels voor de secundaire leerlingen, maar beperkt tot 10 deelnemers. Over deze projecten volgt binnenkort meer informatie in de Zelenaar.

Er is ook eindelijk een taalcoach gevonden, die begint op 1 februari.

Tot zover de gemeentelijke project, maar partner Leerschakel wil ook dit jaar een zomerschool inrichten. De gemeente heeft hiervoor al een bedrag van 3.000 euro toegezegd, maar dit is niet genoeg. Tineke vraagt dan ook aan Kim om via “de korte lijn” in Brussel een goed woordje te doen en welwillendheid en steun los te weken.

De communicatie zal lopen via de algemene communicatielijnen van de gemeente. Projecten waarvan de waarde is aangetoond, kunnen hierbij opgenomen worden.

De schepen haalt nog aan dat vele activiteiten aangeboden door de gemeente ook een taalbevorderend effect hebben, zoals de luistermomenten in de Bib, de pagina Gezind in Zele op de gemeentelijke website enz.

Varia

Er volgen dan nog een heel aantal variapunten. Wij pikken er de interessantste en meest informatieve voor u uit.

Geert Roosenboom is blij met de uitbreiding van het voetpad aan de oude rijkswachtkazerne, maar zou willen weten welke overeenkomst er is afgesloten met de eigenaar. Hans Knop deelt mee dat er geen overeenkomst op papier is afgesloten. Hij heeft een mondeling akkoord met de eigenaar om ze snel mogelijk een gevaarlijke situatie op te lossen. De rest komt later. Het voetpad ligt dus nu inderdaad gedeeltelijk op privé terrein, maar Hans heeft voldoende vertrouwen dat dit niet voor problemen zal zorgen. Hij vertelt er bij dat sedert kort DDS betrokken is in het dossier rond het parkeren op het terrein van de oude kazerne. Eens dit rond is, is er een mogelijkheid om parkeren op de Kouter tussen Wagenstraat en Langestraat te verbieden, en zo de veiligheid voor de fietsers te verbeteren. Belangrijk is volgens de burgemeester voorrang te bieden aan veiligheid van de weggebruikers.

Duiven

Geert Roosenboom brengt dan het schrijven van het agentschap Natuur en Bos (ANB) ter sprake. Daarin staat dat het gemeentebestuur in overtreding is, en er een PV zal worden opgemaakt. Geert vraagt wat er nu gaat gebeuren.

Schepen Thomas Bauwens stelt dat het gebruikte product (Nicarbazine of R-12) een diergeneesmiddel is, en dat daarvoor geen toestemming nodig is. Het is volgens hem ook geen gif. Na contactname heeft volgens de schepen het ANB trouwens toegegeven dat zij met het bedoelde schrijven een fout hebben gemaakt. Geert Roosenboom trekt die bewering in twijfel en zou graag hiervan een schriftelijke bevestiging zien. Schepen Anthuenis stelt dat het goedje niet binnen het bereik van passanten ligt. Dat stelt ons al gerust. Al weten we niet of hij menselijke passanten bedoelt, of andere vogelsoorten.

Herman Van Driessche, die het dossier in het verleden het probleem aanbracht, vindt het grappig dat in dit dossier de CD&V pro anticonceptie is, en Open VLD tegen anticonceptie. Bovendien, zegt hij, wanneer valken in de lucht hangen om een prooi te zoeken, noemt men dat “bidden”. Maar dat helpt dus ook niet.

Schepen Thomas stelt dat de Nicarbazine wel degelijk werkt, en dat er een daling is van 22%, en veronderstelt dat deze daling zich zal doorzetten. Al is het niet de bedoeling dat alle duiven worden uitgeroeid.

Hans Knop vult aan dat het juist schepen Roosenboom was die in de vorige legislatuur met valken begon, en er weer mee stopte omdat het niet werkte.

Voor de gemoederen in de gemeenteraad zijn onze stadsduiven alleszins geen vredesduiven.

GP van Zele

Herman Van Driessche kaart het steeds weerkerende probleem van de racers in Zele weer aan. Hoe zit dat met de inbeslagnames?

Hans Knop stelt dat het probleem ziet bij het parket. Zij zijn de enigen die een inbeslagname kunnen beslissen, en ze doen daar heel moeilijk over. Onze politiemensen bellen bij elk voorval waarbij zij vermoeden dat er aanleiding is tot inbeslagname naar het parket, voorlopig zonder resultaat.

Ondertussen is de flitsapparatuur uitgebreid. De verkeersremmers hebben plaatselijk effect, daar zijn de overtredingen van 42% naar 19% gezakt, en er worden bijkomende verkeersremmers gepland op basis van de flitsgegevens. En ook bij alle wegenwerken wordt aan dit punt aandacht besteed. Maar we zijn op dit ogenblik beperkt tot een combinatie van infrastructuur en handhaving.

Lichtpunt is dat er een nieuwe procureur is wegens pensionering van de vorige, en dat we daar nieuwe contacten kunnen leggen.

Hans Knop verklaart plechtig dat van zodra hij de wettelijke mogelijkheid heeft, hij niet zal aarzelen om voertuigen in beslag te nemen.

Francis steekt zijn nek uit voor de buitensporten

En we sluiten met een stukje goed nieuws voor de buitensportverenigingen.  Dirk De Mey stelt dat de sportverenigingen het alsmaar moeilijker krijgen, en vraagt om bijkomende financiële steun onder vorm van vermindering van huurgelden.

Schepen Anthuenis antwoordt dat dit al gebeurt. In de Klodde betalen de verenigingen alleen voor wat ze effectief gebruiken. Annuleringen worden zonder kosten aanvaard, zelfs als ze laattijdig worden ingediend.

Dirk De Mey vindt dit een goede zaak, maar stelt dan wel vast dat dit in ernstige discriminatie is ten opzichte van de buitensportverenigingen, die een jaarbedrag betalen.

Schepen De Donder heeft nog niet veel gezegd deze avond, maar nu recht hij zijn rug en zegt: “Dan gaan we daar een mouw aan passen”.

Dat is een baude uitspraak, en waarschijnlijk spreekt hij hier wel voor zijn beurt. Ik zie alleszins al minstens bij collega Anthuenis een subtiele schrikreactie.

Aan de andere kant staat Francis De Donder hier misschien wel op zijn strepen. De toekomst  zal uitwijzen of het een lange of een korte mouw wordt.

Voor wie een steentje wil bijdragen aan de vaccinatiecampagne: www.zele.be/vaccinatiecentra-zoeken-helpende-handen
 


2 reacties op “Francis De Donder gaat er een mouw aan passen.
  1. Merckx Patrick schreef:

    allemaal goed en wel maar ik zit toch nog met een vraag de verlichting die er was tussen de wagensraat en de langestraat is er niet meer zinds de afbraak van de rijkswachtkazerne en daardoor is het daar nu gevaarlijk rijden als het donker word kan daar eens iets aan gedaan worden

    mvg

  2. christiaens rudi schreef:

    Ik denk dat er veel zelenaars de brui zullen aan geven om naar Hamm e te gaan . Er wordt gezegd dat het tot september zal duren !!! dat is toch normaal , indien elke gemeente zijn sporthall had laten gebruiken was dat zeker 3 maand eerder gedaan . In Hamme wordt de sporthall ook gebruikt , daar moeten ze nutot september ???? wachten om opnieuw van deze gebruik te kunnen maken .En wat voor de mensen die geen vervoer hebben ?? gaan ze die gratis ophalen en terug brengen ?eR ZAL NOG VEEL WATER IN DE ZEE VLOEIEN ALVORENS ZE GAAN BEGINNEN .

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top