Geen kliklijn, maar ge moogt mijzelf bellen.

Zele piekt in Corona

Het gaat niet goed met de coronacijfers in Zele. We zitten nog steeds op 347 besmettingen op 100.000 inwoners. De alarmdrempel is 20. Hoewel we de schommelingen van de omliggende gemeenten volgen, ligt het cijfer nog steeds boven het gemiddelde. Tien procent van de Zelenaars is ondertussen besmet of besmet geweest met het virus. Momenteel ligt het zwaartepunt bij de 10 tot 19 jarigen.

De vaccinatie komt nu echt wel op gang. De week van 19 april werden er meer dan 3.000 prikken gezet. Maximaal kan het centrum in Hamme er 10.000 per week aan. De vaccinatiegraad in Zele is wat lager dan in de omgeving, maar dat komt omdat de Zeelse bevolking gemiddeld iets jonger is.

Momenteel worden de 64 tot 70 jarigen opgeroepen. Zou er iemand meer dan 70 zijn en nog niet opgeroepen, dan moet die het nummer 0800 99 502 bellen. De mobiele vaccinatie voor wie zich echt niet kan verplaatsen start op 26 april onder begeleiding van de huisarts.

In het vooruitzicht op de opening van de terrassen op 8 mei verloopt het overleg met de horeca-uitbaters constructief.

Hans droomt van de Costa del Sol

Iedereen kijkt reikhalzend uit naar de vrijheid die we voor corona als vanzelfsprekend hadden. Zelfs onze burgemeester. Die denkt aan de Costa del Sol. Want hij sloot zijn presentatie op zijn PC af vooraleer hij zijn schermdeling afzette. En iedereen ving een glimp op van een pagina over de Costa del Sol. Het weze hem gegund. Hij had zich zijn tweede jaar als burgemeester wellicht niet zo zwaar voorgesteld.

De raad zonder agenda

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn was een maat voor niets. Notulen van vorige keer goedkeuren en klaar is kees. Een minuutje werk. Ik blijf mij toch afvragen waarmee die vergaderingen voor 2019 werden gevuld.

Dan maar snel de gemeenteraad. Pieter Herwege laat weten dat de rioleringswerken aan de Bosstraat Wezepoelstraat in augustus starten. Dat is iets later dan gepland.

Het Zeels klimaatplan

Na wat formaliteiten mag Thomas Bauwens toelichting geven bij zijn klimaatplan. Dat bestaat uit een mitigatieplan en een adaptatieplan. Voor degenen die niet weten wat mitigatieplan is, ik heb het ook moeten opzoeken. Mitigatieplan staat voor maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Hij wil daar blijkbaar werken met kleine tips om minder energie te verbruiken. Met de fiets naar de bakker bijvoorbeeld. En opritten ontharden om het regenwater te laten doorsijpelen.

Daarnaast is er een adaptatieplan om ons te wapenen tegen wateroverlast, droogte en hitte die meer en meer zullen voorkomen.

Hij wil daarvoor een blauw/groene dooradering. Daar moest ik even bij nadenken. Bij Thomas zou je toch oranje verwachten? Maar toen viel ie, mijne frank. Blauw staat voor water en groen voor bomen en struiken. Denk ik toch. Dat wordt klinkers uitbreken en struiken planten.

Hij wil daarvoor iedereen sensibiliseren. Voor het openbaar domein en nieuwe verkavelingen wordt een klimaatbestendig ontwerp verplicht.

Thomas besluit met de vaststelling dat we al veel doen, maar iedereen moet als één man of één vrouw meewerken voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Het is 5 voor 12!

Miscantus is de oplossing!!!!

Dirk De Mey gaat akkoord, maar ziet toch nog een aantal hiaten. Die moeten misschien in de commissie meer uitgebreid worden behandeld. Maar zeer specifiek wil hij een plaats voor Miscantus, ook gekend als olifantengras. Dat is een soort gras dat ongeveer 4 meter hoog groeit, en 5 maal meer broeikasgassen absorbeert dan dezelfde oppervlakte bos. Bovendien kan het gemaaid worden en onder andere als biomassa voor verwarming worden gebruikt. Hij dringt er bij de schepen op aan deze planten in te zetten in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Filip De Wilde wil voorzichtig zijn met olifantengras. Dat is een exoot die onze biodiversiteit zou kunnen schaden.

Marc Verberckmoes stelt zich vragen rond sensibiliseren. Dat is een moeilijke zaak, en vergt financiële middelen. Zijn die er wel?

Schepen Thomas is verheugd dat er meegedacht wordt. Wat betreft het olifantengras stelt hij dat de provincie adviseert om voorzichtig te zijn en de biodiversiteit niet in gevaar te brengen zoals Filip reeds stelde. Maar hij gaat het bekijken. Op de vraag van Marc antwoordt hij dat de financiële middelen reeds voorzien zijn in het meerjarenplan, zelfs meer dan de provincie adviseert.

Dirk De Mey stelt dat volgens het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) het aangeraden is om olifantengras aan te planten in de strijd tegen klimaatopwarming.

Hij belooft de link naar het onderzoek nog door te sturen, maar wij hebben het al opgezocht ten gerieve van geïnteresseerden: https://ilvo.vlaanderen.be/nl/nieuws/koudetolerante-miscanthus-levert-grotere-biomassaopbrengst

De vos preekt de passie

Hans Knop wil nog even tussenkomen om zijn dank te betuigen voor de constructieve houding van iedereen. Hij hoopt dit ook te zien wanneer er moeilijke beslissingen moeten worden genomen rond maatregelen om het klimaat te verbeteren, en die mogelijks niet goed zullen worden onthaald door de bevolking. Hij hoopt ook dan te kunnen rekenen op de steun van de oppositie.

Want, stelt hij, “Wij zijn allen beleidsverantwoordelijken”.

Als oppositielid zouden mijn wenkbrauwen fronsen. Hans Knop zegt zoiets niet zomaar. Als de vos de passie preekt… Ik denk dat er wat broeit op het gemeentehuis, en het is deze keer geen corona.

DDS

Vervolgens licht Hans Knop de omvorming toe van de intercommunale DDS naar een kostendelende vereniging. De bedoeling is DDS om te turnen naar een ondersteunende functie voor de deelnemende gemeenten. Doordat daar experten op verschillende vlakken zitten, kan dit een stuk externe consultants vervangen, en functioneert het als een verlengstuk van de gemeentelijke diensten. Er moet ook geen BTW betaald worden en in feite is het een fiscale constructie om zo goed mogelijk expertise aan te trekken.

Kim Van Cauteren wil weten of de uitstap van Wetteren uit DDS geen financiële problemen zal veroorzaken. Nee, zegt Hans Knop. Het is overigens nog niet zeker dat Wetteren uitstapt, dat zal afhangen van de decreten rond regiovorming die Wetteren hier al of niet toe verplichten. En ook in het geval van de uitstap van Laarne werd er een goede oplossing gevonden.

Dirk De Mey stelt dat er voor zijn fractie nog onduidelijkheden zijn. Hij vraagt of een beslissing niet kan worden uitgesteld, en er een toelichting in commissie kan worden voorzien.

Hans is ontgoocheld dat hij hier nu mee afkomt, en bijvoorbeeld niet op de Raad van Bestuur van DDS eerder op de avond.  Hans is voorzitter van DDS, en die omvorming is zowat zijn persoonlijk troetelkind. Hij kan als voorzitter natuurlijk niet de timing die hij zelf opstelde gaan verstoren. Nee, dat gaan we niet doen.

Uiteindelijk blijkt dat Dirk niet tegen de omvorming is, en zijn fractie niet gaat tegenstemmen, enkel wat meer uitleg vraagt. Wat uiteraard geen probleem is voor Hans.

Het marktplein off limits voor de brave burger

Het laatste burgemeestersbesluit rond COVID moet worden goedgekeurd. Naar aanleiding daarvan wordt gesteld dat burgers die iet opmerken wat niet door de beugel kan, rechtstreeks kunnen bellen naar 101. Indien de politie niet met een dringende zaak bezig is, zullen zij direct ter plaatse komen.     

Allemaal goed en wel, zeggen zowel Geert Roosenboom en Marc Verberckmoes, op de markt loopt het de spuigaten uit. Daar is er veel overlast van ongure types. De politie komt wel langs, na een uur is het weer van hetzelfde. De gangbare methodes halen hier niets uit, en de brave burger waagt zich niet meer naar buiten. Hier moet wat anders aan gedaan worden.

Hans Knop is zich van het probleem bewust, en zal daar morgen met de korpschef over praten.

Timingprobleem voor Anthuenis

Bij de varia een raar schouwspel. Spijtig genoeg met weinig toeschouwers. Op dat moment volgden 55 mensen de livestream.

Kim Van Cauteren had een schriftelijke vraag gesteld. Dat moet een paar dagen van tevoren. Over het funerair erfgoed, de grafzerken op onze begraafplaatsen. Groot was haar verbazing dat er ineens, nog voor ze haar vraag kon stellen in de gemeenteraad, er een artikel in de pers verscheen over dat eigenste onderwerp. De verantwoordelijke schepen had de pers reeds ingelicht over zijn standpunt. Genant. Dat artikel is waarschijnlijk een ietsepietsie te vroeg verschenen. Kim kan er niet mee lachen.

De vraag ging er eigenlijk over dat onze groot- en voorouders konden opteren voor wat men noemde een eeuwigdurende concessie. Dat betekende dat het begraafperceel tot het einde der dagen eigendom bleef van de familie. In de vroege jaren 70 is de wet echter veranderd, en werden die eeuwigdurende concessies omgezet naar vijftig jaar. En die beginnen te verlopen. Daar zitten belangwekkende graven/grafstenen bij. En Kim wou weten of er gedacht werd aan een beleid voor het in stand houden van deze monumenten. Maar dat kon ze al in de gazet lezen.

Minachting voor de raadsleden

Ik kan mij voorstellen dat Kim dat ziet als een blijk van minachting voor de gemeenteraad en haar als gemeenteraadslid in het bijzonder. En ik kan mij levendig voorstellen dat ingeval in de vorige legislatuur een schepen dat met een vraag van Johan Anthuenis zou hebben geflikt, het kot te klein zou zijn geweest.

Maar onze anders altijd vriendelijke schepen verkiest geen verdere antwoorden te geven. Het valt mij op dat er erg veel “euh’s” in zijn replieken zitten. Vroeger was dat het monopolie van Pieter Herwege, maar die heeft daar nu veel minder last van. Hij zal zich beter in zijn vel voelen.

Toch wil Kim weten of de werkgroep die Johan vermeldt in zijn persbericht bestaat? Nee, die moet nog worden gevormd, en zal de lijst bekijken die twaalf jaar geleden op initiatief van Maria Verheirstraeten (toenmalig schepen) werd opgesteld.

Om de discussie te sluiten probeert Johan te stellen dat hij zich nu wil richten op de kinderbegraafplaatsen. Dat heeft voor hem prioriteit, hij heeft positieve contacten met een aantal ouders, en het funerair patrimonium, dat komt later. De aandacht afleiden. Het is beter dat ze lullen over mijne fiets dan dat ze fietsen over mijne lul.

Maar Kim houdt niet af. Kan ik er op rekenen dat er dan intussen geen waardevolle elementen verloren gaan? vraagt ze. Dat kan ik niet zeggen, antwoordt Johan. De werkmannen willen vergroenen… Een goede verstaander heeft maar één woord nodig.

Euh,euh,euh

Ook de opmerking dat men in Hamme hierin samenwerkt met IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst) ontlokt onze schepen slechts een meesmuilend “We zullen dat zeker doen”. En hij voegt er aan toe dat op de lijst ook grafzerken staan louter op basis van het atelier waar ze zijn vervaardigd. “En ik ga daar verder geen uitspraken over doen. De antwoorden staan in dat artikel, dat heeft dan toch zijn nut gehad.” Doorspekt met een aantal “euh’s”.

600 camions sjokolat

Michel Meesen kaart de verkeersknoop aan die dreigt te ontstaan wanneer het magazijn van Callebaut operationeel wordt. De gevolgen voor het verkeer op het afrittencomplex en omgeving baren hem zorgen. 600 camions per dag voor Callebaut alleen, 39 bedrijven die zich daar nog gaan vestigen, en het feit dat de N47 in Lokeren een winkelstraat is geworden kunnen niet anders dan problemen geven. Heeft ons bestuur daarover al gepraat met Lokeren, en aanvaarden we deze situatie zomaar vanuit Zele?

Hans Knop antwoordt dat we moeilijk meer konden dan akte te nemen van het feit dat Callebaut daar komt. Zele zal echter nauwgezet monitoren of er sluipverkeer ontstaat, en daar eventueel direct maatregelen tegenover zetten. Dat kan zelfs gaan tot het afsluiten van de doorgang op Heikant naar Lokeren. Liever niet, maar wat moet moet.

Johan wil een wettelijk kader, anders geen actie

Geert Roosenboom komt terug op de sociale woonfraude. Hij wil weten wat het webinar met de minister heeft opgeleverd. Hij krijgt door reacties op sociale media ook de indruk dat de schepen een kliklijn wil installeren.

Het valt op dat Geert zijn vragen heel correct en zakelijk stelt. Blijkbaar is hij erin geslaagd zijn emoties opzij te zetten.

Johan Anthuenis stelt dat er geen kliklijn wordt geïnstalleerd, maar dat mensen die informatie hebben hem altijd kunnen bellen op het nummer dat genoegzaam bekend is. (0478 63 14 33). Hij zal zeker de informatie onderzoeken.

Hij stelt dat minister Diependaele zich beroept op de rechtspraak, niet op een wettelijk kader. Maar de bouwmaatschappijen krijgen wel altijd gelijk wanneer ze naar de rechtbank stappen.

Nvdr. Er zijn wetten en er is interpretatie van deze wetten. In de praktijk zullen rechters zich veelal richten naar vroegere uitspraken. Jurisprudentie noemen ze dat. Concreet zal een advocaat ingeval van interpretatiemogelijkheden proberen te verwijzen naar voorgaande uitspraken. In het geval van sociale fraude is de wet niet echt duidelijk, en oordelen de rechters meestal in overeenstemming met vorige uitspraken. Maar 100% zekerheid heb je daarmee niet, want een eigenwijze rechter kan anders oordelen.

Geert D’Hooghe wil graag actie zien van de bouwmaatschappij. Maar Johan Anthuenis wil alleen maar in actie komen wanneer hij 100% zekerheid heeft.

Geert D’Hooghe heeft ook opgemerkt dat Tom Schiettecat in de sociale media uitbazuint dat de bouwmaatschappij proactief wil werken. Is dat dan geen tegenspraak met zijn voorzitter in de bouwmaatschappij?

Breed proactief, maar toch selectief

Nee, repliceert Tom. Wij willen proactief zijn, maar dat is breder dan sociale fraude alleen. Wij denken dan aan promoten van verdraagzaamheid, installeren zonnepanelen, duurzaamheid. Sociale fraude is daar maar een onderdeel van. En bovendien hebben we geen hoop geld liggen om zomaar onderzoeken op te starten. En het project van minister Diependaele moet nog in procedures worden gegoten. Dus Tom ziet geen tegenspraak tussen hemzelf en Johan .

Lachgas

Tenslotte vraagt Herman Van Driessche hoe het staat met het gebruik van lachgas bij de jeugd. Dat is een plaag, en verschillende gemeenten hebben reeds maatregelen genomen.

Hans Knop antwoordt dat dit wordt geregeld in de aanpassing van het Algemeen Politie Reglement. Deze aanpassing is in de eindfase, en wordt binnenkort op de gemeenteraad gebracht.

Al bij al weinig te lachen in Zele. Misschien hebben we juist meer lachgas nodig.


Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top