Gelukkig slaapt onze burgemeester nog prima.

Odilon Wiels en bellevrouw Joske hangen de bel aan de haak. Na 20 jaar trouwe dienst houdt Odilon het voor bekeken. Hij is ook niet meer van de jongste.

Odilon liet zich nog een keer overhalen om de doortocht van Roparun op te luisteren, maar dat was het laatste. Of nee, vandaag gaat hij volgens Tom Schiettecat nog iets voor een eerste keer doen: de gemeenteraad voor geopend verklaren. Nee, zegt Odilon, 20 jaar geleden heb ik dat bij mijn eerste aantreden ook al eens gedaan.

Onze belleman en -vrouw krijgen daarop een staande ovatie en de gepaste cadeautjes.

Aandacht aandacht de gemeenteraad is geopend.

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Er is deze keer zelfs geen raad voor maatschappelijk welzijn. Niets te bespreken. Ik blijf het raar vinden dat in een gemeente met zoveel (kans)armoede het OCMW ingedommeld lijkt.

Bij de notulen laat schepen Bauwens weten dat in het windmolendossier sedert de laatste gemeenteraad het college zijn negatief advies heeft bevestigd.

Bij de behandeling van punt 2 merkt Francis De Donder op dat er sprake is van een verkoopbelofte die nog de algemeen directeur vermeldt die reeds meer dan 3 jaar afwezig is. Is die dan nog rechtsgeldig vraagt hij zich af.

De voorzitter had dergelijke vraag blijkbaar niet van Francis verwacht en geeft gauw het woord aan Stefan Bogaerts, de vervangend algemeen directeur. Deze stelt dat er niet direct een juridisch probleem is, maar dankt Francis voor zijn opmerking, en zal dit corrigeren.

De gemeenteraad moet dan advies geven over de jaarrekening BBC 2023 van het AGB.

Sportkampen: probleem maar geen probleem

Kim Van Cauteren heeft in het dossier de opmerking gezien dat er rond de sportkampen een probleem is, omdat er moet uitgeweken worden naar de Klodde, en daar geen refter is. Het probleem wordt aangekaart, maar er wordt geen conclusie aan verbonden.

Schepen Anthuenis antwoordt dat dit een loutere melding is vanuit de administratie over de “challenges” waarvoor zij staan, maar dat is niet de eerste keer, en zij zullen daar wel een mouw aan passen.

Kim wil een wat concreter antwoord. De schepen is niet precies op de hoogte van de détails, maar er zijn aparte circuits voor dingen als drank, en in plaats van naar een refter zullen ze wel in een gang plaatsnemen of de multifunctionele zaal gebruiken. Ook schepen Bauwens haast zich zijn collega bij te treden. Hij kent ook de détails niet, maar is er gerust in dat alles in orde komt.

De Wiek: De foyer wordt Kultuurbrasserie

Dan is het de beurt aan Marc Verberckmoes. Hij heeft verschillende vragen. Vooreerst over de verhoging van de prijssubsidiefactor. Dat is een factor die de geldelijke input van de gemeente aan het AGB bepaalt. Hij vraagt zich af of de dalende ticketverkoop daarin speelt en wat de vooruitzichten daarover zijn.

Zijn tweede vraag gaat over de infrastructuurwerken.  Er wordt een investering van 300.000 euro gedaan voor de installatie van een nieuwe keuken en aanpassing van de toog. Hij ziet een evolutie van foyer naar restaurant en stelt zich vragen wat er gaat gebeuren wanneer de toeschouwers (bij volle zaal 440 personen) tijdens de pauze of achteraf terecht moeten in een restaurant dat reeds bezet is door tafelende gasten.

En tot slot heeft hij bedenkingen bij het feit dat er alleen electronisch kan betaald worden, en geen cash geld wordt aanvaard.

Schepen Anthuenis antwoordt op de hem eigen enigszins verveelde manier dat Marc maar al te goed weet waarom die prijssubsidiefactor wordt aangepast. Dat is blijkbaar een kunstgreep om de input van de gemeente af te stemmen op de prognoses van inkomen en uitgaven. Maar op de eigenlijke vraag over de invloed van de dalende ticketverkoop antwoordt hij niet.

Wat betreft de evolutie van foyer naar restaurant haalt hij een artikel uit de Standaard aan uit 2023 waaruit blijkt dat cafés die enkel drank en geen eten aanbieden niet meer leefbaar zijn. Hij stelt daarom dat de investering in een keuken noodzakelijk is, anders vindt hij geen kandidaat concessiehouders. De mix tussen evenementbezoekers en restaurantbezoekers is inderdaad een uitdaging zegt hij, maar blijkbaar heeft hij er vertrouwen in dat de uitbater daar een mouw zal aan passen.

En wat het cash betalen betreft, hij is op de hoogte en zal dit nog eens bespreken met de uitbater. Hij haalt ook aan dat de uitbater al eens bestolen is en daarom geen cash meer wil.

Geert Roosenboom stelt dat de uitbater de wet moet naleven. De grote pancartes waarop staat dat er enkel elektronisch kan worden betaald zijn onwettelijk en hij vraagt de schepen er op toe te zien dat de wet wordt nageleefd.

Geert D’Hooghe stelt dat deze investering wordt gedaan met belastinggeld, en vraagt zich af of er bij het begin van de procedure al sprake was van deze investering. Dat zou namelijk invloed kunnen hebben op het aantal gegadigden. Daarnaast stelt hij zich vragen bij de huurprijs, meer bepaald of deze investering is meegenomen in de huurprijs, en of deze marktconform is.

Schepen Anthuenis antwoordt dat er van in het begin is gesteld “dat de gemeente bereid was investeringen te doen”, en alle kandidaten konden de vraag stellen. Bovendien gaat het hier om een concessie en geen huur. Aanpassing van de prijs zou pas problemen geven.

De duivel en het wijwatervat

Het is duidelijk dat de schepen zich weert als een duivel in een wijwatervat om die concessie er door te krijgen, en daarvoor bereid is risico’s te nemen bij de functionaliteit en diep in de gemeentebuidel te tasten.

Overigens voorzitter Schiettecat spreekt liever niet over een restaurant maar over een cultuurbrasserie. Ik hoop dat dat geen subtiele verwijzing is naar “verbrassen”.

We zijn dan al aan de varia. Ik bespaar u de opsomming van de verschillende algemene vergaderingen waarvoor een agenda en delegatie moet worden goedgekeurd. Mij viel alleen op dat Joanna Huylebroeck als enige niet gemeenteraadslid op het lijstje staat. Of dat verder iets te betekenen heeft weet ik niet.

Varia

Timothy Debeir heeft de aankondigingen van Park Feesters bekeken, en vindt het raar de “Vlaanderen Feest” niet wordt vernoemd, terwijl daar toch subsidies van komen. Is dat losgekoppeld? vraagt hij.

Schepen Withofs is verwonderd. Nee dat is niet losgekoppeld, dat logo zou er moeten opstaan. De enige wijziging is dat het bedrijf dat de zangstonde organiseert is vervangen wegens te veel eisen en duurder. Er is een ander bedrijf aangesteld. We zullen zelfs vergast worden op een nieuw lied: het nationaal vlaams volkslied. Tenzij het om een verspreking van onze schepen gaat.

Vervolgens vraagt Timothy waarom Kouterkermis niet in de Zele Zomert programmatie staat. Opnieuw weet de schepen daar geen antwoord op. Er is nochtans prima samenwerking met Kouterkermis zegt hij. Je kan soms zo erg klungelen dat het uiteindelijk sympathiek wordt.

Steeds minder handel in de handelskern

Francis De Donder doet een opsomming van handelszaken die verdwijnen. Hij bespreekt ook de voetpadwerken op de Kouter. Een goede zaak vindt hij, ere wie ere toekomt. Maar hij stelt zich vragen bij een boom midden voor een etalage en een groenzone aan een café wat terras onmogelijk maakt. Hij heeft weet van nog twee zaken die in de Kouterzone binnen de 8 weken verdwijnen. En hij sluit zijn betoog met de vraag aan de burgemeester “Collega Hans, slaapt u nog goed?”

Schepen Pieter Herwege dankt de collega voor de “ere wie ere toekomt” en zal de boodschap aan het team overbrengen. De groenzone aan het café wijt hij aan het feit dat het geen café was toen de plannen werden opgemaakt. Over de boom voor de etalage wil hij graag in gesprek gaan. Hij zal bekijken welke aanpassingen er eventueel nog kunnen gebeuren.

De oorzaken van de sluitingen 

Schepen Withofs wil de oorzaak van de sluiting van handelszaken niet in openbare zitting bespreken. En hij is het beu dat die sluitingen steeds worden geconnecteerd met het circulatieplan. En ik citeer hem nu letterlijk: “Dat heeft daar lang niet altijd mee te maken.” Wie deze zinsnede taalkundig ontleedt komt tot verrassende vaststellingen. Maar die oefening laat ik aan de lezer over. De schepen dringt er op aan de zeelse handel niet steeds maar slecht af te schilderen. “We schieten daarmee in onze eigen voet”. En hij vervolgt met de aankondiging van een “charme offensief” waaraan 57 handelaars deelnemen en volgende zaterdag start. En hij is bereid in geheime zitting een aantal boekjes open te doen.

Vervolgens wendt de voorzitter zich tot de burgemeester voor een antwoord op de vraag naar diens nachtrust: de burgemeester slikt even een slok water door en zegt: “Daar is het goed mee gesteld, dank u wel”. Daar zijn we dan ook weer gerust in.

BOA (Buitenschoolse opvang)

Geert Roosenboom heeft in de krant gelezen dat de gemeente zich voorbereidt op de uitvoering van het decreet BOA. En dat daar een uitgebreid analyserapport over bestaat. Hij heeft reeds de vraag gesteld als gemeenteraadslid een copie te krijgen van dat rapport, maar ontving nog niets. Hij vindt dit niet kunnen, en vraagt met aandrang dit rapport te verkrijgen.

Schepen Tineke Lootens antwoordt dat dit rapport inderdaad bestaat, maar zij heeft geen weet van de vraag dit over te maken. Er werd op aanraden van de administratie beslist dit nog niet in een commissie te bespreken, maar anderzijds wil men de bevolking op de hoogte stellen dat men daar mee bezig is. Temeer daar er nog een andere enquête geweest die naar haar zeggen niets met BOA te maken heeft. Het was dus zaak verwarring te vermijden.

Geert Roosenboom antwoordt dat het niet correct is dingen in de krant te publiceren waar de gemeenteraadsleden geen weet van hebben, en herhaalt zijn vraag dit rapport ten spoedigste te ontvangen.

Kunst met de grote K, het privilege van de experts.

Marc Verberckmoes gaat in op de geplande wedstrijd voor een kunstwerk waarvoor de gemeente een budget van 25.000 euro uittrekt. Goed initiatief vindt hij, maar hij vraagt aandacht voor de Zeelse verankering. Hij weet dat op basis van een dergelijk initiatief in Dendermonde er een palmboom is neergezet. Misschien echt wel kunst, maar toch een beetje omgevingsvreemd.

Hij heeft ook vergeefs gezocht naar de samenstelling van de jury, maar daar niets over gevonden. Los van het feit dat hij vindt dat de Zeelse bevolking daar een zeg moet kunnen in hebben.

Schepen Bauwens antwoordt dat de samenstelling van de jury geheim wordt gehouden om beïnvloeding te vermijden. Het idee om de Zeelse bevolking te betrekken in de selectie van de winnaar vindt hij niet goed. Hij wil garanties inbouwen op “echte” kunst. Het vergt een stuk expertise om bepaalde zaken te kunnen appreciëren. En dat kan de brede bevolking volgens hem niet.

Een nogal neerbuigende houding naar de bevolking, een elitaire kijk op het klootjesvolk. Geert D’Hooghe stelt dan ook voor dat de jury van schepen Bauwens een voorselectie doet, en dat er dan een brede raadpleging van de bevolking volgt.

Maar ook dat voorstel vindt geen genade in de ogen van de schepen. “Dat gaan wij niet doen.” Thomas heeft geleerd van zijn burgemeester.

Fiscale attesten fout

Dan nog een waarschuwing voor mensen die een fiscaal attest van de gemeenteschool hebben ontvangen. Gelieve te wachten met het indienen van uw belastingsaangifte, want er zitten fouten in. Men is nu nog aan het bekijken hoe dit moet worden opgelost. Het probleem is aan het licht gekomen via een alerte ouder en vindt zijn oorsprong in de overschakeling naar een nieuw softwarepakket. Dus even wachten indien u in dit geval bent.

Stop de negatieve vibe

Als afsluiter nog de oproep van onze burgemeester om te stoppen met de negatieve vibe die de laatste maanden heerst en de gemeente en de handelskern in een negatief daglicht stelt.

Waarop Geert D’Hooghe dan weer stelt dat dit bestuur een aantal maatregelen heeft genomen waartegen de oppositie heeft gewaarschuwd over de negatieve weerslag. Nu stellen dat alle problemen komen door de negativiteit van de oppositie vind hij niet kunnen. De oppositie heeft haar bezorgdheid geuit. Het bestuur zegt al jaren voor een levendige handelskern te zijn, maar de feiten laten een ander verhaal zien.

Het bestuur heeft keuzes gemaakt, en is dan ook verantwoordelijk voor de gevolgen ervan. De schuld van de recente evolutie moet zeker niet in de schoenen van de oppositie geschoven worden, en zeker niet in die van de Zeelse handelaars.

Geheime zitting

Er volgde nog een geheime zitting, waarop wij uiteraard niet aanwezig waren. Maar wie Linda De Win gewijs aan de uitgang stond om eventuele reacties op te vangen zag druppelsgewijs raadsleden de zaal verlaten. Met donderwolken op hun gezicht.

Ik denk dat de geheime zitting interessanter was dan de openbare.


Een reactie op “Gelukkig slaapt onze burgemeester nog prima.
  1. Okoth schreef:

    Maatschappelijke welzijn zou prioriteit moeten zijn denk ik.. de enkel manier om de leeflooners in kaart te brengen en de nodig ondersteuning bieden om hen op de werkvloer te krijgen.. een win win voor de sociale welvaart..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top