Hoe is dat nu in godsnaam mogelijk???????

Het (onverstaanbaar) voorleesmoment

André Van Driessche heeft vandaag geen vragen bij de notulen. Ha nee, hij heeft een hele resem vragen gesteld, en die staan als laatste punt geagendeerd. Dan zal ik maar eens onverstaanbaar zijn, dacht de burgemeester. En hij las het voorstel van het eerste punt voor. Ambtelijke stadhuistaal, en zo rap… Gelukkig had iedereen de papieren versie voor zich liggen.  Ze moesten dus alleen wachten tot ze de laatste zin hoorden. Of tot de burgemeester zweeg…

Shame and scandal…

Schande!!! riep Hans Knop. Niet over de voorleesprestatie van de burgemeester, maar over de inhoud van het voorstel. Schande!! Hier worden de grote bazen bediend, en al het overige personeel blijft in de onzekerheid.

Het gaat over de “inkanteling” (zeg maar fusie) tussen gemeente en OCMW. Het bestuur heeft aan de gemeentesecretaris en de OCMW secretaris gevraagd een taakverdeling af te spreken. Die zijn daarin geslaagd, en worden nu gevraagd zich officieel kandidaat te stellen voor de nieuwe functie. De secretarissen verdwijnen, en maken vanaf 2019 plaats voor een algemeen directeur.

CD&V heeft een alternatief voorstel. Omdat het bestuur zo lang heeft getreuzeld is er geen draagvlak gecreëerd. Zij willen een gemengde werkgroep opstarten. Die moet een functieomschrijving opstellen, en dan moeten de kandidaten via assessment (zeg maar een testprocedure) bewijzen dat zij geschikt zijn. Volgens Hans Knop zal de integratie sowieso een moeilijk en langdurig proces zijn, gezien de totaal andere cultuur van beide instellingen.

Aliens in de gemeenteraad!

Gij komt van een andere planeet antwoordt de burgemeester. Wij passen gewoon het decreet toe, dat overigens mede door de CD&V werd uitgevaardigd. Volgens de geest van het decreet moet getracht worden met de zittende functionarissen tot een overeenkomst te komen. Dat is onze eerste stap. Het personeel is niet in onzekerheid. Zij zijn ingelicht dat er een bottom-up proces in gang wordt gezet, waarbij hun inspraak is gegarandeerd. En vergeet niet, de financiële bonussen die mogelijk werden gemaakt door het decreet, worden in Zele niet toegepast.

En hij voegt er nog aan toe dat Hans Knop beter zou moeten weten, want door zijn functie in het Vlaams parlement is hij perfect op de hoogte van de bedoeling van het decreet.

Herman Van Driessche stelt dat zijn fractie zich zal onthouden. Het decreet zit volgens hem goed in elkaar, en personeelsaangelegenheden zijn de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Schepen De Roover voegt er nog aan toe dat er in de nieuwe legislatuur een afsprakennota over de werking moet worden opgesteld, en dat deze cruciaal is.

Volgens Johan Anthuenis is de dubbelloopregeling bedoeld voor de inwerking van een nieuwe medewerker, niet voor zittende functionarissen. Hij ziet in het voorstel weggegooid geld.

Hans Knop stelt voor de zoveelste keer vast dat het bestuur de uitgestoken hand niet aanneemt. Hij vindt dat zijn fractie altijd constructief is geweest.

De burgemeester stelt dat Zele doet wat vele gemeenten doen, in de geest van het decreet en vindt dat de ingeslagen weg de goede is.

Het voorstel wordt met 14 tegen 8 stemmen goedgekeurd. N-VA en Francis De Donder onthouden zich.

De discussie over de financieel directeur is veel korter. Daar is wel nog geen overeenkomst tussen betrokkenen, maar ook daar worden de zittende functionarissen gevraagd zich officieel kandidaat te stellen. En de stemming is identiek.

Onkruid vegen

Vorige vergadering werd gevraagd een vergelijking te maken tussen aankoop van een veegmachine en het uitbesteden van de veegwerken. Over één ding is iedereen akkoord: er moet in de “onkruidmaanden” geveegd worden in Zele.

Er is een commissievergadering geweest over deze materie. Johan Anthuenis heeft de cijfers nog eens bekeken, en trekt deze in vraag. Daar waar het bestuur voorstelt een machine aan te kopen op basis van de analyse, stelt hij dat dit document snel in mekaar is gebokst en staat vol fouten.

Schepen Roosenboom stelt dat het bestuur ingegaan is op de vraag om dit dossier op een commissievergadering te brengen. Volgens hem heeft de gemeenteambtenaar voldoende ervaring om een degelijk document af te leveren. En hij heeft alle vertrouwen in de ambtenaren. Volgens hem mag ook het voordeel van flexibiliteit niet worden onderschat.

Johan Anthuenis gooit het dan op de electorale toer, en stelt dat de bestuurspartijen gerust de oplossing van het veegprobleem op hun verkiezingspamfletten mogen zetten, maar vraagt toch verder onderzoek. Als ge het spel op de wagen wilt…

De aankoop wordt via stemming goedgekeurd.

Voor mij een tripel

En dan de vragen van Vlaams Beleid. Niks nieuw onder de zon, want het is de derde keer dat dezelfde vragen op de vergadering komen. Eerst werden ze niet volgens de regels aangemeld, maar toch behandeld. De tweede keer werden ze reglementair ingediend, maar heeft André de antwoorden niet verstaan. Dus derde keer goede keer. Ik denk dat André graag een tripel drinkt.

En terwijl schepen De Mey met engelengeduld de antwoorden herhaalt (waar niemand meer naar luistert want ondertussen gekend) gaat schepen Roosenboom rond met chocolaatjes. Overigens, het waren vragen over de sporthal.

Maar André heeft ook vragen over verkeerssituaties. Volgens mij heeft hij zich de laatste tijd vermomd als CD&V’er, en is die mannen gevolgd op hun toer rond Zele.  Een aantal van de zaken die worden opgenoemd zijn ondertussen verholpen, en de andere zullen we bekijken zegt schepen De Mey. En ge moet niet wachten tot de gemeenteraad om zulke zaken te melden André. Ge moogt rechtstreeks naar de verkeersdienst gaan. Daar zitten vriendelijke mensen en die zullen u helpen.

Trouwstoeten

In de varia vraagt Francis De Donder of er al nieuws is rond zijn vraag over discriminatie bij het uitschrijven van verkeersboetes. De burgemeester antwoordt dat de zaak bekeken is. Eigenlijk gaat het hier vooral over de politiek tegenover trouwstoeten. De prioriteit bij de politie ligt bij veiligheid en vlotheid van het verkeer. De politieagenten hebben instructies gekregen om ook te verbaliseren indien er bij die trouwstoeten overtredingen worden begaan.

Maar sinds enkele maanden moeten trouwers bij de aangifte van hun trouw ook een formulier invullen dat naar de politie gaat, en wordt de aanstaande trouwers op de regels gewezen. Maar de politie weet dus wanneer er trouwstoeten kunnen voorkomen, en zorgt voor toezicht. Behalve wanneer de trouw in een andere gemeente wordt aangegeven, en de familie een bruid in Zele komt ophalen. Dan kunnen ze te laat komen. Wat die keer het geval was, en ze laat op de plaats toekwamen.

Scheve palen

Johan Anthuenis vraagt naar de herstelling van verlichtingspalen en herinnert aan zijn vraag om het beheer van de verlichting volledig over te dragen aan Eandis. Schepen Hoogewijs antwoordt dat er bij Eandis geklaagd werd over de traagheid van herstellingen. Maar Eandis legt het probleem bij vertraging in de aanlevering van materialen. Het overdragen van het beheer naar Eandis zou daaraan niets veranderen. Volgens de burgemeester ook niet aan scheve palen. Maar dat is een ander verhaal.

Hoe is dat nu in godsnaam mogelijk???

Als toeschouwer in de gemeenteraad heb je geregeld dat gevoel. Maar je mag niets zeggen. Of je vliegt buiten. Vroeger moest er zelfs een politieagent aanwezig zijn. Om de orde te bewaren. Die komt nog wel naar elke vergadering, maar is op pensioen en blijkbaar niet vervangen. Het is ook nog niet nodig gebleken.

Maar goed, “hoe is dat in godsnaam mogelijk?”. En dan bekruipt je de verleiding om je verkiesbaar te stellen. Ik denk dat ik de stap ga zetten. Ik wil mij verkiesbaar stellen. Dan zou het echt “Beethoven in de gemeenteraad” zijn.

Gedurende één legislatuur mijn ervaring op vlak van sociale zaken en ouderenzorg aanwenden om een bijdrage te leveren aan de Zeelse samenleving.

Ik zal kiezen voor een bestaande partij. Want de versnippering is al groot genoeg zonder dat ik zelf een partij opricht. En aansluiten bij een kleine partij is ook al uitgesloten. We hebben nood aan een bestuur met zo weinig mogelijk partijen. Om een daadkrachtig bestuur te krijgen.

Over die keuze moet ik nog even goed nadenken. Maar de wil om mij verkiesbaar te stellen is er. Ik hou u op de hoogte….


2 reacties op “Hoe is dat nu in godsnaam mogelijk???????
 1. Dré schreef:

  u verkiesbaar stellen?
  Zou je niet eerst eens deftig gaan werken zoals de normale man en vrouw?
  Leven op de kosten van…

 2. admin schreef:

  Beste,
  Ik heb tot mijn 65ste onafgebroken gewerkt. Ben nu op pensioen.
  Met vriendelijke groeten

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top