Houdt boetekeizer Knop de Zeelse financiën recht?

Hoewel iedereen behalve schepen Anthuenis stipt om 20.00 uur treuzelde de voorzitter nog even om de vergadering te openen. Dat hoefde eigenlijk niet, want iedereen weet ondertussen dat onze geliefde schepen altijd even te laat binnenkomt. Dan hoeft hij geen rondje te maken om iedereen de hand te schudden. Ik denk niet dat hij smetvrees heeft, want bij mijn weten schrikt hij er niet voor terug om zijn handjes vuil te maken. Ondertussen is de schepen de zaal binnengekomen, mappen onder de arm geklemd en kunnen we starten met de raad voor maatschappelijk welzijn.

Akkoord om niet akkoord te gaan

Enkel bij het punt rechtspositie vraagt voorzitter Tom aan schepen Johan enige toelichting te geven. Blijkbaar is er bij de opzegregeling geen akkoord gevonden. Omwille van dezelfde strijdpunten die onlangs alle sluizen plat legden. Daarom zijn er nu twee protocollen: ééntje met wijzigingen waarover een akkoord is, en ééntje met wijzigingen waarover geen akkoord is. Met andere woorden: we komen overeen dat we niet overeenkomen. Wat dat in praktijk betekent zult ge aan schepen Johan moeten vragen. Hij heeft veel woorden gesproken, maar ik weet niet wat hij heeft gezegd. Maar dat ligt uiteraard volledig aan mijzelf.

Verkoop Lindenhof

Bij de bespreking van de aanpassing van het meerjarenplan stelt Kim Van Cauteren vast dat de verkoop van het Lindenhof in 2023 staat geprogrammeerd. Dat is kort dag. Schepen Anthuenis antwoordt dat het februari 2024 zal worden.

Kim wil ook weten hoe het staat met de inventarisatie van de staat van de voetpaden, waarvoor vrijwilligers van het OCMW zouden worden ingeschakeld. Daarop antwoordt schepen Pieter Herwege dat die inventarisatie is gebeurd, inclusief de scoring, en dat op dit moment het rapport wordt opgemaakt. Op vraag van Dirk De Mey bevestigt hij dat de raadsleden dit rapport zullen krijgen.

Via stemming wordt het punt goedgekeurd meerderheid tegen minderheid met één onthouding.

In de varia vraagt Geert Roosenboom een onderzoek naar gelijke verloning voor gelijk werk. Aangezien het hier om een specifiek persoon gaat, wordt dit punt verwezen naar de geheime zitting.

Nominatieve subsidies part 4

In de gemeenteraad zijn we snel bij de vierde lijst van nominatieve subsidies. Schepen Tineke Lootens geeft toelichting bij de éénmalige subsidie voor de groepsopvanginitiatieven in Zele. Groepsopvang is volgens haar de opvang van de toekomst voor baby’s en peuters. Het gemeentebestuur vindt deze opvang zeer belangrijk en wil daarom een steentje bijdragen in de vorm van een subsidie van 2.000 euro. Naast de verschillende initiatieven die er reeds zijn genomen.

Timo Debeir stelt zich vragen bij subsidies voor instellingen waar hij niet de band met Zele ziet, noch een actualiteitsaspect. Zoals H. Hart Deinze en MFC Gregorius. Tineke verduidelijkt dat dit instellingen zijn waar Zeelse kinderen verblijven.

Brandweer: investeringen uitgesteld

Kim Van Cauteren stelt vast dat er voor de brandweer geen investeringen zijn voorzien. Hans Knop antwoordt dat de brandweer volledig operationeel is, maar dat er inderdaad investeringen zijn uitgesteld. Zoals veel andere gemeenten investeert Zele momenteel vooral in nieuwbouw. Hij stelt ook dat Zele slechts 11% uitmaakt van de zone Oost, en dus niet alleen beslist. Maar geeft ook toe dat er in volgende legislatuur wel meer middelen zullen nodig zijn.

Er staat vervolgens een heel stuk over de financiering van de kerken op het programma. Maar aangezien de meeste aanpassingen geen invloed hebben op de gemeentelijke toelage, gaat het voornamelijk over kennisnames.

Het meerjarenplan en de centen

En dan komt de hoofdmoot: de aanpassing van het meerjarenplan. Schepen Thomas Bauwens mag toelichten. Hij houdt zijn tussenkomst beperkt: we hebben een moeilijke periode meegemaakt en we hebben keuzes moeten maken om een positief resultaat te behouden.

Gemeentelijke melkveehouderij

Geert Roosenboom merkt op dat er een nieuwe structurele ontvangstenpost is toegevoegd: de inkomsten uit de knipboetes. Die maken van de Zelenaar en de bezoekers van Zele een echte melkkoe.

Voorzitter Tom heeft een strategie om telkens te vragen of er nog iemand iets over hetzelfde punt wil toevoegen. Kwestie van het overzichtelijk te houden. Maar Marc Verberckmoes heeft dat ondertussen door en steekt zijn hand op. Om te beginnen aan een betoog over de totaliteit. Ge moogt Marc niet onderschatten.

Marc en de centen

Marc begint met de vaststelling dat de spaarpot uit het verleden is verdampt. Dat de rijkswachtparking is gerealiseerd maar in de volgende legislatuur moet worden betaald. Dat de knipboetes geen resultaat opleveren behalve het spijzen van de gemeentekas. Dat het prestigeproject op de markt voorrang krijgt op alles, zodat andere meer noodzakelijke dingen nog lang zullen moeten wachten.

Bij de analyse van de cijfers merkt hij op dat er nog zeer veel budget wordt uitgetrokken voor de beveiliging van de schoolomgevingen. Welke maatregelen moeten we daar nog verwachten? Hetzelfde voor de verbetering van de voetpaden. Is dit ook in de buitenwijken? Rond milieu staat er een post van 120.000 euro “immateriële vaste activa”. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? En tenslotte merkt hij een stijging van de schuldgraad op met 40%. De meerderheid stelt die te zullen afbetalen, maar hij hoopt dat het geen gewoonte zal worden om beroep te doen op de snoepwinkel van DDS zoals bij de rijkswachtkazerneparking.

Kim heeft bedenkingen

Kim Van Cauteren ziet budgetten voor de begraafplaatsen. Wat zit daar in en is er ook gedacht aan een stukje voor het funerair erfgoed? Zijn er ook plannen in het milieupakket voor bijkomende zonnepanelen? Er wordt geopteerd voor een raamcontract voor uitbesteding van het ruimen van rioolkolken in plaats van vernieuwing eigen machine. Is dat echt goedkoper? En hoe zit het met het mobipunt aan het station?

Timo wil licht op straat

Timo Debeir informeert naar het doven van de straatverlichting.

Een hele rij vragen na elkaar en het moet gezegd dat voorzitter Tom ze netjes bijhoudt. Hoewel ze niet allemaal zullen worden beantwoord hij doet dat goed. Het is eerst aan schepen Thomas om zijn deel te beantwoorden.

Boze Thomas

Thomas begint met het uiten van zijn verontwaardiging over hoe die vragen hier allemaal worden gesteld. Daarbij viseert hij duidelijk Marc Verberckmoes. Dat is natuurlijk een truuk die hij heeft geleerd van zijn grote leider. Begin met een verwijt aan de vraagsteller, laat uitschijnen dat die er niets van kent, dat ge compassie hebt met zoveel onbegrip. En antwoordt dan in het vage. Zo ontsnapt ge aan concrete vragen.

De gemeente is geen spaarbank begint hij (Marc werkt in een spaarbank). Wij geven uit wat er binnenkomt. We schatten onze inkomsten lager in en onze uitgaven hoger. En we hebben de belastingen niet verhoogd. Echte antwoorden komen er echter niet. En Thomas wordt hoe langer hoe roder. Een rijpe tomaat verbleekt erbij. Er moet toch nog iets niet volledig in orde zijn. Misschien een geval van ronddepotitis.

Pieter is duidelijker

Dan is Pieter Herwege duidelijker in zijn repliek. Er wordt een kleinere machine aangekocht om kolken te reinigen. Die zal in noodgevallen worden gebruikt. En uitbesteding is zeker veel goedkoper dan de aankoop van een volwaardige machine. Wat betreft voetpaden zijn er voor volgend jaar nog verschillende werken gepland op basis van de prioriteitenlijst, ook in de buitenwijken. En wat de straatverlichting betreft is er een wijziging van dovingsuur van 11.00 naar 12.00 uur. De verledding werd versneld, en waar er ledverlichting is wordt nu met dimming in plaats van doving gewerkt.

Hans Knop en flipflop

En dan krijgt de irritatie de overhand bij Hans Knop. Hij is niet gediend met de houding van OpenVLD rond de knipboetes. Dat is vorige maand al besproken zegt hij. Het is geen structurele inkomstenbron, en was niet voorspelbaar. Wij handhaven gewoon het verkeersreglement. De FLIPFLOP politiek van Open VLD moet nu maar eens ophouden. Collega Verberckmoes en collega Roosenboom, ge moet daar mee stoppen.

Als Hans Knop iemand aanspreekt met collega betekent dat niet veel goeds. Het debat wordt dan ook snel feller. Dirk De Mey neemt het op zijn krachten dat Thomas Bauwens verklaart dat zij een puinhoop hebben geërfd, en staaft dat met een aantal realisaties. Geert Roosenboom reageert op het feit dat er weer wordt aangehaald dat de vorige legislatuur de belastingen heeft verhoogd met een sneer dat het huidige bestuur ze niet heeft verlaagd (en dus profiteert van de hogere inkomsten).

Geert D’Hooghe blijft bij de stelling dat zonder de knipboetes er geen financieel evenwicht is, waarop Thomas Bauwens dan weer reageert dat hij uitgeeft wat er binnenkomt en zo het financieel evenwicht bewaart.

Marc Verberckmoes betreurt dat hij enkele vragen heeft gesteld en geen antwoorden krijgt, alleen verwijten en verdachtmakingen.

Hans Knop verdedigt het bestuur met de bewering dat deze legislatuur al meer heeft verwezenlijkt dan de vorige drie legislaturen samen. Maar het blijft bij een bewering.

Nieuwe boetes via bouwovertredingen

In het nogal warrige debat (als we het geen scheldkanonnade mogen noemen) had Hans Knop eerder Geert Roosenboom gevraagd of hij wel weet waarover hij spreekt in verband met de hoger verwachte inkomsten via DDS. Volgens hem gaat het om de belastingen op leegstand waar nu eindelijk werk van wordt gemaakt. Niet over ruimtelijke ordening.

Nochtans weet Geert Roosenboom via de administratie dat er opmetingen zijn gedaan na de werken op Wezepoel en dat DDS daar een aantal bouwovertredingen heeft vastgesteld en die op basis van ruimtelijke ordening heeft beboet. En dat op basis daarvan hogere inkomsten worden vooropgesteld. Hij stelt vast dat dit bestuur niet alleen de fiets koning heeft gemaakt, maar ook Hans Knop de boetekeizer.

Dikke bullshit

Johan Anthuenis voelt zich geroepen zijn chef te hulp te komen met “allemaal flauwekul, dikke bullshit”. Ons beleid wordt niet afgestemd op boetes. Niet het gewone discours van onze aimabele schepen. Dit zoudt ge eerder verwachten van de herrezen Jean-Luc Dehaene.

Schepen Thomas krijgt nog de gelegenheid even tussen te komen, maar het voorstel wordt meerderheid tegen minderheid toch goedgekeurd.

Kerkenbeleid

Het kerkenbeleidsplan voor de volgende vijf jaar komt op tafel. Het is geen document van de gemeente, maar van de kerkelijke instanties. Uiteindelijk zullen er maar twee kerken in Zele open blijven. St. Ludgerus en de Kouterkerk. De rest wordt uitgefaseerd en uiteindelijk ontwijd. Daarover moet nu worden overlegd.

Pluimpikkerij

En tot slot nog iets folkloristisch. Leefbaarder Zele voegde een punt aan de agenda toe. Zij stellen voor om een stukje van de Drieputtenstraat van 25 meter tweerichting te maken zodat er geen toer moet worden gereden wanneer men de parking verlaat en richting markt wil.

Burgemeester Knop antwoordt dat dat punt reeds op de technische verkeerscommissie is besproken en dat er een oplossing is overeengekomen. Niet wat Leefbaarder Zele voorstelt, maar het omdraaien van in- en uitrit. De uitvoering hiervan zal echter nog even duren.

Francis De Donder is verwonderd, omdat volgens hem de burgemeester eerder aan vraagstellers had gezegd dat dit niet ging gebeuren.

Waarop Hans Knop antwoordt dat hij dat nooit gezegd heeft. Hij zegt altijd dat hij het zal overwegen, maar nooit over een beslissing communiceert zonder dat de beslissing officieel is genomen.

Waarop Geert D’Hooghe dan weer fijntjes opmerkt dat beslissingen al meermaals in de pers verschenen vooraleer ze effectief in de gemeenteraad werden genomen.

Bottom line: Francis en Leefbaarder Zele dienen nu eens een positief punt in, en zien Hans Knop met de pluimen gaan lopen. Het leven van een politieker kan hard zijn.


6 reacties op “Houdt boetekeizer Knop de Zeelse financiën recht?
 1. Christiaens schreef:

  In een kindertuin gaat het er precies nog iets beter a toe. Wat n klucht toch. Ego’s tot en met. Misschien eens n briefje ad muur hangen bij het binnenkomen : ‘opgelet! Op deze drempel laten we onze ego’s vallen’ pfff. We weten dus weer evenveel als hiervoor. Merci vr de update

 2. Frans Van Der Strieckt schreef:

  Wat een hoop kleine,kleine kinderen zitten daar samen.Betalen wij hiervoor?In plaats van alle leden samen te spannen om een goeie gemeente te krijgen ,is het gewoon een hobby om alles wederkerig af te breken

 3. Dirk Maes schreef:

  Bedankt voor het mooie verslag 👍

 4. Rita De Beule schreef:

  Bedankt Dirk, voor het verslag.

 5. Luc schreef:

  Duidelijk te merken langs welke kant jij staat. Is dit dan wel representatief?

 6. admin schreef:

  Iedereen in Zele weet aan welke kant ik sta. Je bedoelt waarschijnlijk is dit dan wel objectief? Het is niet de bedoeling notulen te schrijven. Ik schrijf hoe de dingen er uitzien door mijn bril. Dat is een mix van satire en humor, maar hoe langer hoe meer ook ergernis over wat er in Zele gebeurt. Mijn belangrijkste doel is interesse op te wekken bij de burger in wat er allemaal gebeurt op het gemeentehuis. Gezien mijn lezersaantallen denk ik daar redelijk goed in te slagen.

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top