Johan ziet het licht, en het is nog niet eens Pinksteren.

 

Coup de foudre, donderslag bij heldere hemel, mirakels bestaan echt. Onze eerste gedachten bij het lezen van het artikel in HLN, dat onze schepen, voorzitter Bouwmaatschappij en AGB de wereld instuurde.

Er zijn gevallen van sociale fraude vastgesteld na een onderzoek ingesteld op initiatief van de bouwmaatschappij over eigendommen in het buitenland gecumuleerd met huren van een sociale woning. Dientengevolge is er in 5 gevallen een opzeg van de huur aangezegd.

In het artikel was niet vermeld of de betrokkenen het ten onrechte verkregen sociaal voordeel zullen moeten terugbetalen. Er staat wel in dat er 8 gevallen uit de bus waren gekomen, maar niet wat daarmee gebeurt.

De foto bij het artikel toont een foto van onze schepen, maar we kunnen niet zeggen of ie nu glundert dan wel mysterieus kijkt. Dat weet ge bij hem nooit.

Een draai van 180 graden

Maar waarom komt dit nieuws nu als een donderslag bij heldere hemel?

We verwijzen even naar de gemeenteraad van april 2021. Geert Roosenboom (Open VLD) bracht het bestaan van sociale fraude in de sector van de sociale woningen te berde. Het antwoord van onze vriend Johan Anthuenis was eerder heftig: minister Diependaele kan beweren wat hij wil, zolang we geen zekerheid hebben op juridisch vlak, zullen we geen dergelijke onderzoeken opstarten. En hij voegde er snerend aan toe: “of wilt ge dat ik op achternaam ga selecteren wie wordt gecontroleerd?”. Het was duidelijk dat hij zich niet wou wagen aan acties die een racistisch reukje zouden kunnen hebben.

Nochtans lezen we nu dat hij toch vorig jaar een aantal onderzoeken (27) heeft opgestart. Hij heeft bij mijn weten niet de nood gevoeld om in de gemeenteraad van de ommekeer melding te maken. Sommige mensen vinden het moeilijk toe te geven dat de tegenstander toch wel een punt had.

Meer nog, tijdens de laatste gemeenteraad had Geert Roosenboom de euvele moed nog een terug te komen op deze problematiek. Hij vroeg of de fusie van de Zeelse bouwmaatschappij met die van Hamme invloed zou hebben op zijn beleid terzake. De Zonnige Woonst van Hamme doet wel dergelijke onderzoeken.

Anthuenis spreekt Orakels

Het antwoord van onze schepen was het Orakel van Delphi waardig: “ We zullen de beste methode volgen. “ Waarmee hij weer aan lastige Geert het genoegen ontzegde te horen dat er wel degelijk aan de suggestie van Geert gevolg was gegeven. Tis nie liegen, tis nie alles zeggen.

De oproep tot constructieve oppositie houdt blijkbaar niet in dat ge hen ook politieke succesjes gunt.

Los van het politieke gekwebbel en pluimenpikkerij, zijn wij tevreden dat er nu toch al 5 oneigenlijke gebruikers van sociale voordelen moeten verhuizen, en dat hun plaatsen kunnen worden ingenomen door Zelenaars die er echt aanspraak kunnen op maken.

En nu?

In de marge weten wij echter dat op actie steeds reactie volgt. In bepaalde niet nader genoemde contreien (Dag Albert), zijn de notarissen druk doende eigendomstitels van eigenaar te veranderen. Wie niet rap is, is gezien. Alhoewel het de vraag is of er nog een tweede ronde onderzoeken komt. De nieuw te vormen coalitie heeft daar strictu sensu geen zeggingschap in, de vraag is of er nog voldoende dossiers kunnen worden gevonden. Maar zoals Johan Anthuenis in april vorig jaar reeds zei: er komt geen kliklijn, maar ge moogt mij altijd bellen. Zeker nu hij het licht heeft gezien, en voordat de notarissen klaar zijn.


3 reacties op “Johan ziet het licht, en het is nog niet eens Pinksteren.
 1. A. De Beule schreef:

  Ik denk dat het te maken heeft met “voi de garage” van Francis DD door Cd&V.
  FDD heeft in het verleden dit heikel punt enkele keren te berde gebracht, maar kreeg geen “douze” point vd jury, maar ze stuurden hem met het spreekwoordelijke kluitje het riet in.
  Maar nu FDD in de oppositie zit lag hem niks meer in de weg om dit punt terug op te rakelen zonder de priemende ogen van “Big Brother” in zijn rug. En hiervan was het warm in de broek geworden bij sommigen.Elk voordeel heeft zijn nadeel hé Francis. Deze pluim mag je op je hoed steken.

 2. Dirk Maes schreef:

  Bedankt voor je leukgeschreven artikel.
  Doe zo verder 👍💪

 3. Johan Anthuenis schreef:

  Dat Van de Vyver tendentieus schrijft dat weten we. Dat hij enkele maanden terug is komen roepen na een gemeenteraad dat hij naar aanleiding van een eerdere reactie, nog meer tendentieus zou schrijven, ook dat was ons natuurlijk bekend. Ik stond er aan en bij toen onze would-be verslaggever zijn dreigement proclameerde.
  Je kon er donder op zeggen dat hij smalend zou reageren op het ogenblik dat de huisvestingsmaatschappij (GMVW) zou bekend maken dat het de opzeg betekent aan 5 zittende huurders wegens het bezit van een woning of bouwgrond in het buitenland. Bij herhaling had hij nochtans gesuggereerd dat de GMVW maar laat betijen en om politieke redenen geen actie ondernam. Wel het tegendeel is waar. Nu dit effectief gebeurt noemt hij dit een donderslag bij heldere hemel. En dat ik 180° zou gedraaid zijn qua aanpak. En hij gooit mij alweer voor de voeten dat ik tijdens de gemeenteraad nooit open heb gecommuniceerd omtrent de aanpak binnen de GMVW. Eén van de redenen waarom ik dit nooit heb gedaan schrijft hij nochtans zelf… natuurlijk wilden wij beletten dat eigendommen nog zouden worden vervreemd in de aanloop naar de resultaten van de onderzoeken die werden gevoerd.
  Bij de tendentieuze prietpraat van Van de Vyver wil ik gerust een en ander verduidelijken.
  Er is reeds langer een vermoeden dat sommige genieters van uitkeringen of sociale voordelen dit combineren met onroerend bezit dat niet werd aangegeven. Nederlandse overheidsinstanties (bijv. in het kader van de WAO) schakelen reeds langer onderzoekbureaus in om het vermogen in het buitenland te controleren. Als het regent in Nederland dan druppelt het in Antwerpen. Hierdoor geïnspireerd is men binnen de Antwerpse sociale diensten en huisvestingsmaatschappij Woonhaven ook gaan overwegen om dergelijke onderzoeksbureaus in te schakelen. Na Woonhaven is veel dichter bij ons De Zonnige Woonst in Hamme in 2019 op een gelijkaardige wijze succesvol aan de slag gegaan.
  Tot zolang Roosenboom schepen is en de meerderheid waarvan hij deel uitmaakt de Zeelse bestuurders levert in de GMVW, wordt er met geen woord gerept over deze problematiek. Pas van op de oppositiebanken begint hij zich te roeren. Wie heeft er plots het licht gezien? Van de Vyver begint in het kielzog van Roosenboom te fulmineren op de GMVW en heeft blijkbaar een nieuw thema gevonden om deze bestuursmeerderheid te bestoken. Met de nieuwe bestuurders aan boord lijkt het ineens kommer en kwel in de GMVW, aldus echo VdV. De toewijzingen van kandidaat-huurders zou niet correct gebeuren en aan fraude wordt niets gedaan. Aldus Roosenboom en semiwetenschappelijk volgt goeroe Van de Vyver in zijn slipstream.
  Aan de toewijzingen (van nieuwe huurders) – wat ene burgerkrant vals en totaal onjuist ook mag beweren – is niets gewijzigd en dit verloopt even objectief als vroeger. Het softwarepakket Sociopack, één van de standaarden binnen de sector, spuwt per toe te wijzen woning een extract van de wachtlijst. Het informaticaprogramma houdt rekening met Vlaamse voorrangsregels en met het gemeentelijke toewijzingsreglement gestemd door de gemeenteraad. De volgorde op de lijst wordt rigoureus gerespecteerd binnen het regelgevend kader, iets waarop de Vlaamse inspectiediensten nauwgezet toezien.
  In juni 2019 werd ik voorzitter van de GMVW, de periode dat een uitspraak van de vrederechter over een dossier van Hamme de pers haalt. Al snel ontving ik sollicitaties om samen met mij voor de pers op de foto te gaan staan met de boodschap dat we dit in Zele ook zouden aanpakken. Aankondigingspolitiek tracht ik echter niet te doen. De foto leek belangrijker dan de daadwerkelijke aanpak.
  In september 2019 organiseerde de Vereniging van Vlaamse Huisvestingmaatschappijen (VVH), zowat de spreekbuis van de sociale huisvestingssector, een studiedag in Antwerpen inzake onderzoeken in het buitenland. Woonhaven en De Zonnige Woonst deelden hun ervaringen. Als nieuweling binnen het halfrond ontwaarde ik heel veel terughoudendheid in de sector. Ondanks positieve rechtspraak was de Vlaamse regelgeving immers nog altijd niet sluitend. In het Vlaamse Regeerakkoord van eind september ’19 werd onder 2.2.6. een verbetering van dit kader afgesproken. Eerder had de raad van bestuur van de GMVW beslist van een schrijven te richten aan de vorige minister van wonen, mevrouw Homans, om aan te dringen op een heldere regelgeving. De afspraak in Antwerpen was in ieder geval dat Woonhaven een prijsvraag zou organiseren om onderzoeken te doen in zoveel mogelijk landen. De leden van de VVH zouden kunnen intekenen op deze raamovereenkomst.
  Inzake de vermogenstoets in het buitenland kondigt minister Diependaele op 10 december 2019 op Radio 1 aan: “We willen een juridisch kader scheppen waarvan de sociale huisvestingsmaatschappijen gebruik kunnen maken.” Je kan het perscommuniqué nog nalezen op zijn website. De minister beseft heel goed dat er lacunes zijn in de regelgeving.
  Bijna exact een jaar later op 11 december 2020 doet de minister opnieuw een aankondiging. Hij zal 5 miljoen euro vrijmaken voor vermogensonderzoek in het buitenland. Sinds de aankondiging een jaar voordien was er niets gebeurd. Inzake het juridisch kader neemt de minister gas terug. Het klinkt dan dat de rechtspraak met betrekking tot de dossiers van Woonhaven en De Zonnige Woonst een voldoende kader bieden. Ook dat communiqué kan je nog nalezen. Eerder het jaar had de GMVW de raamovereenkomst van Woonhaven onderschreven en een onderzoek ingesteld naar een vermeend flagrant geval van eigendomsbezit in het buitenland. Het resultaat was negatief.
  Op 21 maart 2021 komt alles in een stroomversnelling. De Lierse sociale huisvesting haalt de Vlaamse TV-journaals en de krantenkoppen: het zegt 25 huurders op. Plots wordt de sector bestookt vanuit Brussel met aankondigingen over webinars (30/3, 22 en 29/07/21) met de minister en de betrokken administratie en het agentschap, over een Vlaamse raamovereenkomst inzake vermogensonderzoek, over een draaiboek, nieuwsflashes,… Als een wieltjeszuiger volgt Roosenboom in de gemeenteraad van 25 maart 2022 en aansluitend zijn toeverlaat Van de Vyver. De vraag was voorspelbaar. Net zoals de hele sector was het afwachten naar de concrete elementen in de aangekondigde infomomenten. Op 21 mei 2021 is er het besluit inzake de terugbetaling van vermogensonderzoeken dat in werking treedt op 24 juni 2021. In de Vlaamse Codex Wonen 2021 wordt een nieuw artikel 6.3/2 ingeschreven waardoor er een rechtsgrond is voor vermogensonderzoek door een beroep te doen op private of publieke partners.
  Op 18 september 2021 heeft de raad van bestuur van de GMVW op basis van het draaiboek van de VMSW en de info die de maanden voordien is ontvangen, een procedure “controle eigendomsvoorwaarde” goedgekeurd. Deze vindt niet zijn basis in racisme of uiterlijke tekenen van welvaart (daarvan ontving ik in 2021 zelfs een lijstje van een raadslid?!). Alsof we de huurders van een hele straat zouden onderzoeken enkel omdat er ook Mercedessen en BMW’s in een straat geparkeerd staan. Op basis van de procedure en een lijst met ernstige vermoedens is het directiecomité dan aan de slag gegaan en er werd beslist tot 27 vooronderzoeken. Op basis van de hits werd in 8 dossiers een onderzoek ten gronde uitgevoerd. Verschillende Zeelse advocaten staan de GMVW juridisch bij. Vijf huurders ontvingen hun opzeg en de genoten sociale korting wordt teruggevorderd.
  De bestuursorganen van de GMVW kiezen in deze voortdurend voor respect voor de privacy van de huurders, voor kordate aanpak van fraude, voor objectiviteit in de procedures en voor rechtszekerheid. Zo ook bij antwoorden tijdens de openbare zitting van de gemeenteraad.
  De insinuaties, de leugens soms en de terugkerende ongefundeerde beweringen van de tendentieuze Van de Vyver als slippendrager van de oppositie zullen we allicht moeten blijven tolereren. De hoop op constructieve kritiek heb ik al lang opgeborgen.

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top