Nu ook een ondergrondse parking onder de Markt?

Zoals gebruikelijk geeft burgemeester Hans Knop bij het begin van de vergadering een stand van zaken over Corona. Opmerkelijk is dat Zele nu een besmettingscijfer van 3.332 heeft, daar waar de alarmdrempel 20 is. En dat de cafés tot 24 uur open mogen blijven. Voor de rest wordt een overzicht gegeven van de nieuwe barometer, maar die is ons ondertussen bekend.

Hoogspanning in de gemeenteschool

Er wordt een nieuwe hoogspanningscabine gepland aan de gemeenteschool. Die is al lang nodig, maar met de bouw van de nieuwe kleuterschool biedt zich een goede gelegenheid aan voor de realisatie.

Herman Van Driessche merkt op dat rond de bouwplannen van de kleuterschool toch wel wat weerstand is in de buurt omwille van inkijk in de hovingen, en het verdwijnen van 10 parkeerplaatsen. Er zouden wel leibomen komen, maar eer die het zicht afschermen duurt het wel een paar jaar.

Schepen Johan Anthuenis reageert wat gepikeerd. Dit agendapunt gaat over de hoogspanningscabine en niet over de omgevingsvergunning van de school. Dat dossier komt in maart op de gemeenteraad. En die klacht over de parkeerplaatsen komt van één persoon en is in functie van de veiligheid.

En Herman krijgt van voorzitter Maria Verheirstraeten een opmerking dat hij enkel mag opmerkingen geven over het agendapunt. Andere zaken horen in de varia. Herman toch…

GRIS

Het Gris (Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking) heeft ook niet veel kunnen doen door Corona. Daarom stelt het bestuur voor dezelfde toelage te voorzien als voor 2019, zoals ondertussen gebruikelijk.

Herman Van Driessche wil weten of die raad nog wel actief is. Hij meent te weten dat ondertussen het Rode Kruis en De Vierde Wereld hebben afgehaakt.

Schepen Tineke Lootens legt uit dat actief zijn in Gris wordt afgemeten aan het reglement dat zij zelf opstelden, en dat dat vooral gaat over deelname aan de activiteiten. Ze weet dat Gris momenteel hard aan het brainstormen is over nieuwe initiatieven.

Herman wil dan ook weten of de samenwerking zustergemeente Chaam ook op die agenda staat. Dat levert hem weer een opmerking op. Cham hoort niet onder Gris. Als hij daarover iets wil weten moet hij dat in de varia vragen. Herman toch…

Lokaal Armoede Actieplan

In het kader van het Lokaal Armoede Actieplan werd de eerste pijler reeds ingevuld (steun aan armoedeverenigingen). De tweede pijler is nu aan de beurt: steun aan kwetsbare leerlingen. Dat gaat over een bedrag van 15.000 euro subsidiëring door de hogere overheid. Een bevraging bij de scholen leverde zeer diverse antwoorden op, zodat er geen gezamenlijk project mogelijk bleek. Gezien er 10 scholen zijn in Zele werd daarom voorgesteld elk van de scholen een bedrag van 1.500 euro toe te kennen mits het indienen van een eigen projectdossier.

Er dienden maar 7 scholen een project in, ondanks het feit dat slechts een eenvoudig dossier werd gevraagd, en er hulp bij het opstellen werd aangeboden. Daarom stelt het bestuur voor het bedrag te verdelen over de scholen die een dossier indienden.

In dat verband wil onverbeterlijke Herman weten of er aandacht kan worden geschonken aan de brooddozen die momenteel prominent aanwezig zijn in de media. Herman toch….. Dat moet in de varia. Maria Verheirstraeten heeft al een lijstje varia van Herman opgeschreven.

Prikballon

Kim Vercauteren heeft een punt toegevoegd aan de agenda rond vaccinaties. Zij heeft gehoord dat door al het fake news over coronavaccins er ouders ook vraagtekens zetten bij de basisvaccinaties (mazelen, polio..). Zijn er inderdaad kinderen die geen basisvaccinatie krijgen? En hoe zit het met de vaccinaties tegen covid in de Prikballon (vaccinatiecentrum voor kinderen)?

Hans Knop antwoordt dat navraag bij Kind en Gezin leert dat er tot hiertoe geen impact te zien is op de basisvaccinaties. Het is misschien nog vroeg voor conclusies, maar voorlopig is er alleszins geen probleem. Wat de vaccinaties van kinderen in de Prikballon betreft, we liggen iets voor op de omgeving. Er zijn al ongeveer 4.500 prikken gezet.

Dan zijn we al aan de varia. Tijd voor Herman.

Cham

Op de vraag rond Cham antwoordt Pieter op zijn  gekende omstandige manier dat de viering van 10 jaar niet is doorgegaan door corona, maar dat er aan plannen wordt gewerkt om in het Hemelvaartweekend van 26 tot 29 mei een bezoek te brengen aan onze zustergemeente. Dat bezoek zou openstaan voor alle Zelenaars. Vervoer per bus betaald door de gemeente, eten, drinken en overnachting ten laste van uzelf.

Op de vraag rond brooddozen antwoordt Tineke Lootens dat er momenteel vanuit de scholen geen concrete vragen zijn daarrond. Er zijn wel scholen die met steun van vrijgevige sponsors in specifieke gevallen iets doen. En er is volgende week een webinar over een project in Gent, waaraan de gemeente zal deelnemen. Zij wijst er wel op dat armoede een complex probleem is en niet alleen gaat over voeding, maar vooral over isolatie en gebrek aan kansen. En wat voeding specifiek betreft eerder over gezonde voeding. Bovendien is het niet zomaar een kwestie van een degelijk gevulde brooddoos te verstrekken. Zomaar ingrijpen kan bij ouders gevoelig liggen.

Zij vermeldt wel dat de voorzitter van het Kansenplatform een vraag heeft uitgestuurd naar de partners of dit eventueel bespreekbaar kan worden gemaakt binnen het Kansenplatform.

In feite komt haar betoog er op neer dat armoede niet zomaar kan worden aangepakt met one shot acties, en dat het probleem veel complexer is.  Ik denk dat ze daar gelijk in heeft.

Geen commissievergaderingen over sport

De volgende vraag van Herman naar aanleiding van de subsidiëring van instellingen door de gemeente is waarom er zo een groot verschil is tussen het aantal commissiesamenkomsten over cultuur en die over sport. Heeft de schepen van sport dan geen punten te bespreken?

Francis De Donder antwoordt dat hij geen voorstander is van vergaderen om te vergaderen. Hij wil blijkbaar niet veel woorden vuilmaken aan de insinuatie van Herman.

Mobiliteitsplan

Dan komen we aan het hoofdstuk Mobiliteitsplan. Het bestuur heeft het niet op de agenda gezet, maar wie denkt dat we er aan ontkomen vergist zich deerlijk.

Michel Meesen steekt van wal: we zijn allemaal uitgenodigd voor een politieke klankbordgroep mobiliteit. Hoewel hij een open geest houdt, en zal deelnemen, stelt hij zich toch de vraag of die groep er echt zal toe doen.

Hans Knop antwoordt dat het een oprechte uitnodiging is om een unicum in de Zeelse geschiedenis te realiseren: een partij-overstijgend project rond mobiliteit. De eerste drie vergaderingen vinden plaats voor de testfase. Dat is om te bepalen welke punten extra moeten worden opgevolgd tijdens die testen. Het echte werk volgt tijdens de testen.

Geert D’Hooghe is nog niet overtuigd: zijn fractie zal deelnemen, maar slechts nadat in de pers de doelstelling van die klankbordgroep anders werd voorgesteld dan in de uitnodiging. In de uitnodiging  was er enkel sprake van “signaleren aan de monitoringgroep”, maar in een persartikel werd daar dan toch “evaluatie” aan toegevoegd.

Hans Knop is not amused door de denigrerende toon van Geert. En hij vreest al een beetje voor de open ingesteldheid. Hij verdedigt het feit dat het bestuur keuzes heeft gemaakt als basis voor het voorliggende plan.

Hans Knop lanceert ondergrondse onder de Markt. Of niet?

En in al zijn vuur heeft hij het ineens over een ondergrondse parking op de Markt. Geen kat die reageert. Dus ik vraag mij af of ik verkeerd heb gehoord. Terugspoelen… Nee, hij zegt dat inderdaad.

Gaat het hier nu om een verspreking of heeft hij echt nog verrassingen in zijn mouw? Of luisteren al die raadsleden niet naar wat hun leider zegt? We hebben er het raden naar.

Een kilometertje meer of minder

Dirk De Mey, zelf kinesist, heeft cijfers over kilometers die kinesisten meer zullen moeten afleggen omwille van de nieuwe mobiliteitsregeling. Dat gaat om 100.000 km per jaar “rond de kerktoren”. Hij weet ook dat het cijfer voor de verpleegkundigen op 150.000 km ligt. En dan zijn er nog huisartsen, poetshulpen enz. Dat is volgens hem een ernstige belasting bijvoorbeeld wat fijn stof betreft. Hij vraagt zich af of hierrond nulmetingen zullen gebeuren.

Hans Knop stelt dat het de bedoeling is ze op de fiets te krijgen. Het doel blijft het aantal auto’s in de kern te verminderen. Metingen ziet hij praktisch niet haalbaar, en hij stelt dat men niet naar deelaspecten mag kijken maar alle elementen met elkaar moet verrekenen.

Uw laatste verplaatsing met de bakfiets

Ik stel mij al voor dat begrafenisondernemers met de bakfiets bij de kerk aanrijden. Dat mag geen probleem zijn, want ze komen tegenwoordig niet meer met de kist maar met de urne naar de kerk. Zo’n stoet met één bakfiets met die typische lantaarns van een corbillard, vergezeld van een viertal man op een zwarte fiets in pitteleir en hoge hoed. Zo’n beetje de sfeer van de foto bij dit artikel.

Help, mijn buurman is een drugsdealer

En dan komt Geert Roosenboom met een omfloerst probleem: hij is aangesproken door mensen die in een sociale woning wonen, zoals ook hun buur. Die buur zorgt voor veel overlast, omdat hij van uit dat huis drugs dealt, met alle bijkomende hinder van dien. Aangiftes bij de politie helpen niet, en ook de burgemeester en de voorzitter van de huisvestingsmaatschappij brengen geen aarde aan de dijk. Kan er dan niets gedaan worden? Of laat men dit gewoon betijen.

Hans Knop is verbolgen dat er wordt gesuggereerd dat hij niets doet tegen drugs. Telkens er een melding komt, geeft hij die door aan de politie. En dat hij de mensen met een kluitje in het riet stuurt raakt volgens hem kant noch wal.

Johan Anthuenis, als voorzitter van de huisvestingsmaatschappij weet, op basis van de weinige info die Geert in openbare zitting mag geven, wel over welk dossier dit gaat. Hij zegt zelfs het dossier goed te kennen, en al hulp heeft aangeboden om naar de vrederechter te stappen. Maar zegt hij: als huisvestingsmaatschappij zijn wij geen rechter. Ook wanneer Geert vraagt of er niet een clausule in de huurcontracten kan worden gezet, antwoordt hij dat de maatschappij niet zomaar contracten gebruikt, maar degenen die in heel Vlaanderen worden gebruikt.

Meer in détail gaan op dit dossier mag niet in openbare zitting, dus wordt besloten een geheime zitting te voorzien na de gemeenteraad.

Niet kunnen of niet willen?

Blijkbaar is het onderwerp drugs en overlast een hete patat. Het is wel raar dat een man met zoveel dossierkennis blijkbaar niet op de hoogte is van artikel 18 van de huurcontracten voor sociale woningen. Daarin staat duidelijk dat overlast voor de geburen aanleiding is voor het opzeggen van het contract. Zo een opzegging is natuurlijk niet gemakkelijk. Maar persoonlijk vind ik dat niet optreden tegen dergelijke personen die een sociale woning bezet houden, terwijl andere godvrezende burgers op een ellenlange wachtlijst staan getuigt van laksheid. Net zoals in het dossier van de personen die in het buitenland eigendommen hebben.

Rioolregister

En als uitsmijter: Kim Vercauteren heeft vernomen dat de rioolinventaris nog niet is opgeladen. De Watergroep moet dat doen, maar als die niet wordt ingevuld, riskeert Zele niet meer in aanmerking te komen voor subsidies voor rioolwerken.

Schepen Pieter hoort het donderen bij heldere hemel, maar zal onmiddellijk navraag doen.


9 reacties op “Nu ook een ondergrondse parking onder de Markt?
 1. Jan Rupus schreef:

  Beste Beethoven,
  Ik wil je toch even wijzen op de wat ongelukkige vergelijking van de corona cijfers. De 3332 waarover de burgemeester spreekt gaat over het aantal besmettingen per 100000 inwoners gedurende de laatste 7 dagen. De alarm drempel van 20 is per dag. Voor Zele zou dit betekenen dat er per dag 3332/7 = 476 per dag per 100000. In Zele zelf zijn geen 100000 inwoners, maar ongeveer 21000. Een eenvoudige regel van 3 brengt ons op 476*21000/100000 = 99.5 . Nog steeds geen goed cijfer maar veel minder dramatisch dan de vergelijking tussen 3332 en 20.

 2. admin schreef:

  Beste Jan, je hebt gelijk. Dank om daarop te wijzen. Mvg Dirk

 3. Peter De Langhe schreef:

  – wat is er nu aan van de parking ? Is er enige duidelijkheid ?
  – als een kinesist 150.000 km moet rijden per jaar dan zal hij niet veel kunnen werken. Bijkomend kan er in 2 richtingen gereden worden wat minder km zou betekenen. Misschien kan een goede fiets ook iets bijdragen aan het fijn stof. ( het zal uitzonderlijk zijn dat een kinesist zijn arsenaal meebrengt op huisbezoek )
  – hopelijk zal het drugsprobleem eindelijk eens deftig aangepakt worden

 4. admin schreef:

  Hallo Peter, het gaat over alle (ong 50) Zeelse kinesisten samen. Mvg Dirk

 5. JR schreef:

  Toch kan lijkt 150000 km zelfs voor 50 kinesisten. Omgerekend en aan een gemiddelde snelheid van 30km/u, zou dit willen zeggen dat iedere kinesist 100u in de auto zou zitten. Dit is ook in de veronderstelling dat iedere kinesist iedere dag ook patienten aan huis bezoekt, wat niet zo is. Dus er is wellicht weer wat overdreven in de stelling van de oppositie. Met wat zoeken naar de beste weg, niet noodzakelijk de kortste, kan het soms sneller gaan.

 6. Sam S schreef:

  @JR

  100u in de auto, op een jaar tijd, dat is 16 minuten per dag. Is helemaal niet zo gek hoor. Als je enkel weekdagen rekent kom je op 23 minuten. Da’s letterlijk naar je praktijk rijden, één klant bezoeken en van je praktijk weer naar huis…

 7. JR schreef:

  23 minuten per dag is inderdaad niet veel. Door het nieuwe mobiliteitsplan zullen er enkele minuten bijkomen of afgaan, we weten het niet. Dus geen ramp. Ik wou enkel wijzen op de overdreven aandacht die politieke partijen hieraan bestededen. 5 minuten meer of minder is niks als daardoor ons centrum leefbaarder wordt. Maar enkel de tijd kan dat uitwijzen.

 8. Sam S schreef:

  @JR

  Het gaat hier wel om 16 à 23 minuten PER DAG extra ten opzichte van nu. Als zelfstandige kan je elke minuut echt wel gebruiken, geloof me.

  Ik vind het zelf bovendien geen “overdreven aandacht van de politieke partijen”. Het is een drastische verandering en ik vraag me af of het écht beter zal zijn. Ik ben opgegroeid en nog steeds wonende in de kern van ons centrum. ’t is hier echt niet onleefbaar hoor.

  Als ik bovendien Hans zijn cijfers mag geloven, concludeer ik dat we spreken over 500 ton extra CO2 die de lucht zal worden ingespuugd door al het omrijden. Tot zover het milieubewuste… Maar ’t klopt wel wat Hans zegt: in ’t centrum zelf zal het inderdaad minder zijn. Het verplaatst en vermeerderd zich gewoon naar buiten de kern 😉

 9. r schreef:

  Blijkbaar moet het eerst echt volledig verkeerd gaan alvorens ‘meneer de voorzitter’ iets wil doen aan de persoon die voor de overlast zorgt mbt drugs ed. Waarom zulke mensen het hand boven het hoofd houden, ze kiezen er toch zelf voor om drugs te nemen? Denk niet dat er iemand naast hun staat met een wapen die zegt: jij MOET dat nemen.

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top