Tzou er nog dat aan mankeren. En ik ben op een puinhoop begonnen.

De vergadering verliep terug digitaal. Voor een aantal raadsleden is dat een kwestie van gedurende 3 uur aandachtig in de camera te kijken. Neuspeuteren is dan genant, en als ge al eens in uw haar krabt denkt voorzitter Maria dat ge het woord vraagt. De ene kan niet stil zitten, bij de andere denkt ge dat ge naar een foto kijkt. Onze vriend Francis De Donder kan zo minutenlang een houding vasthouden, maar ik moet toegeven dat hij wanneer nodig zeer alert reageert.

COVID

Gewoontegetrouw geeft de burgemeester een overzicht van de COVID situatie. Zele zit ondertussen aan meer dan 4.000 geregistreerde besmettingen. Dat is veel. De trend van de cijfers zit wel al in de goede richting, maar de situatie blijft nog steeds zeer ernstig. Versoepelingen zijn nog niet voor morgen.

In de raad voor maatschappelijk welzijn kondigt Maria Verheirstraeten aan dat Lieve Van Cauteren ontslag heeft genomen uit het Bijzonder Comité met ingang van 1 januari 2022. Zij wordt vervangen door Ibrahim Yildiz. Maria dankt Lieve voor het goede werk dat zij leverde.

Berkenhof en Lindenhof

Herman Van Driessche wil weten hoe het nu staat met Berkenhof en Lindenhof. Johan Anthuenis antwoordt dat de verkoopsakte is verleden op 30 augustus. Maar dat kon Herman al in de verslagen lezen, voegt hij erbij. Het dossier van het Lindenhof komt in januari op de raad.

Armoede

Kim Van Cauteren vraagt naar de evolutie van armoede in Zele. Meer bepaald de impact die Corona en stijgende energieprijzen hebben. En wat is de impact van stijging van steunaanvragen op de gemeente?

Schepen Anthuenis ziet een toename van steunaanvragen, maar of dat een structureel probleem is weet hij niet. Hij ziet ook wel de indicator uithuiszettingen stijgen. Maar ligt in de lijn der verwachtingen omdat er door Corona tijdelijk een verbod was op uithuiszettingen. Dat verbod is afgelopen.
Het stijgend aantal steunaanvragen heeft een stijging van uitgaven door de gemeente als gevolg.

Personeelstekort in het OCMW

Geert Roosenboom komt terug op zijn vraag van vorige vergadering rond de personeelssituatie in het rusthuis. Hij heeft gehoord dat er overleg geweest is, maar dat daar geen communicatie over is gebeurd.

Johan Anthuenis stelt dat er op regelmatige basis teamoverleg is. Dat teamoverleg is het aangewezen platform om te communiceren. Volgens hem kan het niet dat de verantwoordelijke schepen rechtstreeks communiceert met het personeel. Dat zou de organisatie verstoren.

Dat gezegd zijnde, heeft hij een gesprek gehad met 4 personeelsleden, waarbij ook de directie aanwezig was. Het was een heel constructief en aangenaam gesprek. En als er nog personeelsleden hem contacteren voor een gesprek, zal hij die ook zien.

Vanessa Gelorini maakt zich zorgen om het feit dat er veel overuren moeten worden gepresteerd. Ze vreest dat daardoor nog meer mensen zullen uitvallen wegens oververmoeidheid en burn-out.

Schepen Anthuenis meldt dat de Probis barometer nu op – 0,5 Full Time staat. De maatregel om bedden leeg te laten staan heeft volgens hem een positief effect op het personeel. 

Geert D’Hooghe vindt dat er alleen een passief recruteringsbeleid wordt gehanteerd. Hij pleit voor het actief op zoek gaan naar nieuwe medewerkers. Hij daagt de schepen uit twee voorbeelden te geven van een actief zoeken.

Voilà

De schepen antwoordt eerder kortaf: de TV-Oost campagne van vorig jaar en een constante advertentie op onze sociale media. Ge hebt er twee gevraagd, hier hebt ge ze. Voilà.

Maria Verheirstraeten heeft ook wel in de gaten dat onze schepen het op de heupen krijgt. Ik denk dat ze daarom zegt dat alle volgende vragen achtereen moeten worden gesteld, en dat de schepen dan in één keer zal antwoorden. Kwestie van een afkoelingsperiode in te bouwen. Alleen deze keer niet voor Corona.

Dirk De Mey vraagt of er niet meer kan ingezet worden op het verkrijgen van stagiairs.

Vanessa Gelorini zegt dat men zou kunnen doelgericht mensen zoeken via de VDAB databank, en die persoonlijk contacteren. Zij herhaalt ook haar idee over IBO (Individuele beroepsopleiding op de werkvloer). Zij wil de contactgegevens van de verantwoordelijke graag aan de schepen geven.

Geert Roosenboom vraagt zich af of de leegstand van bedden geen invloed gaan hebben op de inkomsten van het rusthuis (en de financiële situatie in gevaar brengen). Hij vraagt of er een plan bestaat over hoeveel bedden men gaat laten leeg staan.

Barometer bepaalt beleid.

De schepen antwoordt laconiek: als de bedden leeg staan, hebben we inderdaad minder inkomsten. Over de vraag over de limiet van het aantal lege bedden stelt hij dat de Probis barometer daarin bepalend is.

De Probis barometer is een indicator van hoeveel personeel er te weinig of te veel is. Dus dat betekent dat hoe meer personeel ontslag neemt, hoe minder bedden er zullen bezet zijn. Samen met de eerdere maatregel om minder zorgbehoevende bewoners toe te laten (en dus minder Riziv inkomsten) wordt de rentabiliteit van het rusthuis steeds minder rooskleurig.

Wat de vraag van Dirk De Mey betreft, het is inderdaad de bedoeling om meer binding met stagiairs te krijgen, niet alleen de zevende jaars zoals nu, maar ook reeds de zesde jaars. Dit voor verzorgenden. Voor verpleegkundigen ligt de zaak nog moeilijker omdat daar nog meer concurrentie is van de ziekenhuizen die enorme budgetten spenderen rond aanwerving.

Geen vraag, geen antwoord.

Op de opmerkingen van Vanessa antwoordt hij niet. Maar Vanessa had ook niet echt een vraag gesteld, en zonder vraag antwoordt hij niet, dat weten we van vorige vergadering.

Gemeenteraad

In de gemeenteraad worden een aantal administratieve punten vlot afgehandeld, maar bij de aanpassing van het meerjarenplan zijn er toch een aantal vragen.

Leegstand woningen

Kim Van Cauteren wil weten hoe het staat met de inning van de belasting op leegstand.

Sociale dimensie van het beleid

Vanessa Gelorini vindt dat er weinig aandacht wordt besteed aan het zorgen voor de mensen, de sociale dimensie van het beleid. De rapportage zou ook gebaat zijn met moderne tools ipv van manuele arbeidsintensieve methodes.

Financieel

Marc Verberckmoes vindt dat het voortdurend geschuif met budgetten de geloofwaardigheid ondermijnt, en vrees dat we in de toekomst opgezadeld worden met torenhoge schulden.

Geert Roosenboom ziet aan een snel tempo nieuwe leningen verschijnen en ziet dat er veel geld wordt uitgegeven.

Dirk De Mey haalt een aantal quotes aan van de toenmalige oppositie, nu meerderheid, en stelt dat er ook nu te weinig info gegeven wordt aan de oppositie.

De burgemeester spreekt

Burgemeester Knop antwoordt dat de leegstandsinventaris tot hiertoe wegens tijdsgebrek niet is aangemaakt. Maar men is daar nu mee bezig en de belastingen zullen binnenkort geïnd worden nadat men ter plaatse de leegstaande panden is gaan controleren.

Dat er te  weinig sociale dimensie in het beleid zou zitten ontkent hij ten stelligste. Integendeel, de opstart van het kansenplatform is zonder voorgaande. Voor het eerste komt er coördinatie in de inspanningen van verschillende verenigingen in plaats van elk in het eigen hok.

In feite, zegt hij, ben ik op een puinhoop begonnen, en er is al een enorme vooruitgang geboekt. Kan het nog beter? Ja ongetwijfeld. Maar we zijn goed bezig. Het is in het veld dat je de vooruitgang ziet.

Geïrriteerde Thomas

Dan is het de beurt aan Thomas Bauwens. De anders zo beminnelijke man is duidelijk op zijn tenen getrapt. Ik heb mijn uitleg nu al twee keer gegeven. Ik ga voor de derde keer dezelfde uitleg geven. En als ge het volgend jaar weer vraagt, zal ik weer dezelfde uitleg geven.

Hij heeft duidelijk het gevoel dat ze hem niet willen begrijpen. Misschien moeten we een clipje maken van zijn uitleg. Het staat nu toch op band. En dan volgende keer gewoon afspelen. Of aan alle raadsleden als kerstcadeau bezorgen. Het leven van een schepen van financiën gaat niet over rozen.

Zijn beleid samengevat: hij wil geen geld op de rekening hebben staan, maar investeren. Hij wil gebouwen die niet meer nodig zijn verkopen, en werken met geleend geld aan zeer lage intresten om zoveel mogelijk te realiseren. Op het einde van de rit zal de schuld met 5,7 mio gestegen zijn, zegt hij, maar dat is aanvaardbaar als ge ziet welke projecten er zullen gerealiseerd zijn.

Hij eindigt met : Uwe kritiek slaat nergens op, al drie jaar op een rij. Alle lichten staan op groen.

Woord en wederwoord

Johan Anthuenis komt nog even tussen om te zeggen dat het Zeelse kansenplatform als voorbeeld werd gesteld in de regiovergadering, en dat het de eerste keer is dat iets uit Zele die eer tebeurtvalt.

Dirk De Mey wijst er op dat Hans Knop toch wel een aantal dingen miskent. Zowel Rotz als de brugfiguur werden onder de vorige legislatuur geïntroduceerd. Alleen werden ze toen niet zo mooi verpakt.

Dat klopt, zegt de burgemeester, het zou er nog aan mankeren dat ge helemaal niets hebt gedaan, maar het was allemaal niet gestructureerd en ad hoc volgens de bekomen subsidies. Nu organiseren wij een krachtenbundeling. Tineke Lootens voegt er nog aan toe dat het huidig beleid Rotz zowel in personeel als in werking heeft uitgebreid.

Onze burgemeester en het licht van de zon.

Voortgaand op zijn élan drukt hij zijn ontgoocheling uit over de houding van de oppositie. Die weigeren blijkbaar op de drive te erkennen waarmee hij en zijn ploeg werken. Dit is volgens hem hetzelfde als het licht van de zon te ontkennen.

Dat is toch wel een statement om te onthouden. Aan de andere kant, niemand zal het redenaars- en debattalent van onze burgervader ontkennen. De manier waarop hij de prestaties van zijn tegenstanders doodslaat met één zinnetje is bewonderenswaardig. Het zou er nog aan mankeren! Op slag zijn alle sterke punten van zijn opponent omgevormd tot het minimum minimorum.

Johan Anthuenis meldt nog dat Vanessa toch wel een paar dingen door mekaar haalt, en dat er wel degelijk tools aanwezig zijn voor rapportage. Waarom Vanessa antwoordt: Ik heb het niet over de CEVI module. Er zijn veel moderner tools beschikbaar, die ook in andere gemeenten worden gebruikt, en bovendien de werkdruk verlagen. Johan keek weg van de camera, maar ik weet niet of hij die nieuwe tools al aan het opzoeken was. Hij heeft er alleszins niet naar gevraagd.

Epiloog

Dit was alweer de laatste gemeenteraad van het jaar. We zijn ondertussen halverwege de legislatuur. 

Beethoven wenst jullie allen een prettig uiteinde!

We willen ook even meegeven dat de stukjes van Beethoven in de gemeenteraad ondertussen allemaal samen de kaap van 100.000 lezers hebben gerond. Het past hierbij de dames en heren politici te danken voor de onuitputtelijke inspiratie die zij leveren voor het schrijven van deze stukjes. Maar vooral ook mijn lezers (de laatste tijd zo’n 800 à 1.000 per artikel). Het is voor jullie informatie en vermaak dat deze stukjes verschijnen. Duizendmaal dank.


2 reacties op “Tzou er nog dat aan mankeren. En ik ben op een puinhoop begonnen.
 1. Bdb schreef:

  Jij ook bedankt en chapeau dat je telkens weer van deze keer op keer belachelijke vertoningen nog een verslag maakt.Het niveau van de debatten is beneden alle peil.De zinsconstructies waarin ze zichzelf “verfurtelen”,zoals ze dat in Zele zeggen, zijn hylarisch.De langdradigheid van de antwoorden ,gezout met zoveel mogelijk “intelectuele” woordjes,ronduit oervervelend.Waarover daar uren “gewichtig” gepalaberd wordt kan op een kwartier gezegd worden.Ik ben zo beschaamd dat ik vanaf nu enkel nog jouw verslag ga lezen.Doe zo voort en prettige feesten.

 2. Patrick en Brenda De Beule schreef:

  Dank u Dirk

  Blijf dit doen aub , je verslag is duizend maal beter
  dan de gemeenteraad zelf.
  Prettige feestdagen.

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top