Personeelsproblemen in het rusthuis

Covid dramatisch

De vergadering begon met weinig volk in de zaal. Marc Verberckmoes zat er als enig oppositielid. Om tien na acht besloot Maria Verheirstraeten toch te starten. Zoals nu al een tijdje gebruikelijk mag de burgemeester de Covid situatie toelichten. Die is niet goed, alle evenementen van de gemeente zijn al tot 28 januari afgelast, en andere organisatoren worden gecontacteerd om hun activiteiten te bespreken. Gelukkig tonen die voldoende verantwoordelijkheidsgevoel.

De situatie qua besmettingen is ook in Zele dramatisch, en het overlegcomité van vrijdagmorgen wordt afgewacht voor nieuwe maatregelen.

Ondertussen is de oppositie binnengedruppeld. Blijkbaar hadden ze nog een last minute bespreking.

Indexatie voor rusthusbewoners

De OCMW raad begint met de indexatie van de tarieven in de instellingen van de gemeente. Kim Vercauteren stelt dat het niet kan dat de bewoners van het Lindenhof ook een indexatie krijgen. De meerderheid heeft daar geen oren naar, en de indexatie wordt meerderheid tegen minderheid goedgekeurd.

Personeelstekort

Geert Roosenboom komt terug op het personeelstekort in het Woon- en zorgcentrum. Hij vertolkt het ongenoegen van het personeel. Twee jaar geleden reeds heeft een afvaardiging van het personeel aan de voorzitter van het OCMW hun bezorgdheid geuit over het personeelsgebrek, en oplossingen gesuggereerd. Dat ging dan over inzetten van interims, een wijziging van het ploegenstelsel, instappen in het project 600 (bijscholing van verzorgenden naar verplegenden).

Hun teleurstelling is groot, gezien met hun suggesties in twee jaar niets is gebeurd. Temeer daar er nog personeelsleden zinnens zijn hun ontslag aan te bieden.

Geert wil weten hoeveel personeel er nu te kort is. Hij weet wel dat er een input is van Indisch personeel, maar door de taalbarrière brengt dat weinig zoden aan de dijk.

Hij vreest ook dat het bestuur op deze manier een goedkope reorganisatie wil realiseren onder het mom van sluiting van een dienst omwille van personeelsgebrek.

En tenslotte wil hij weten of er nog maatregelen overwogen worden om het werken in het woon- zorgcentrum aantrekkelijker te maken en of de invoering van de nieuwe loonschalen (IFIC) met terugwerkende kracht zal zijn.

Heeft er iemand iets gevraagd?

Voorzitter Maria geeft het woord aan Johan Anthuenis, maar die zegt flegmatiek “Is er een vraag gesteld?”. Geert Roosenboom trapt niet in de provocatie, maar herhaalt rustig zijn betoog met nadruk op de vraagtekens. Het geeft Johan ook wat tijd om zijn antwoord voor te bereiden. Sluwe vos.

Uiteindelijk antwoordt onze schepen dat het personeelstekort op dit moment 4 bedraagt. Maar dat wordt aangevuld met een resem coronagerelateerde afwezigheden. Volgens hem hebben de gesprekken van 2 jaar geleden niks te maken met de huidige problemen. Er zijn toen een aantal knelpunten opgelijst. Maar door de fusie van gemeente en OCMW is men de rechtspositie nog aan het op punt stellen, waardoor het niet zo eenvoudig is. Er is wel al een kilometervergoeding toegezegd aan het personeel dat aan huis gaat, en er is een nota in bespreking.

Het systeem 600 heeft volgens hem het nadeel dat eens een verzorgende als verplegende is afgestudeerd, ze snel gaan lopen. Dus dat brengt weinig op.

Wie kent structurele maatregelen?

Hij wordt een beetje kwaad wanneer hij Geert Roosenboom uitdaagt om een structurele oplossing te vinden voor 12 mensen die ziek uitvallen. Terwijl dat natuurlijk zijn job is, niet die van Geert. Hij vervolgt dat er geen reorganisatie op til is, en dat hij bedden leeg laat staan om de kwaliteit te waarborgen.

Wat de IFIC loonschalen betreft, die worden ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 juli 2021. En hij voegt er aan toe dat de indexering van de tarieven juist bedoeld is om de meerkost (6%) van deze loonschalen op te vangen.

Kassa kassa

Raar. Bij mijn weten wordt de meerkost van de IFIC schalen door de overheid gecompenseerd. Dat is alleszins zo in de private sector. Als dat ook zo is in de OCMW instellingen, zou dat betekenen dat ons OCMW voor die meerkost twee keer de kassa passeert, één keer bij de bewoners, en één keer bij de overheid.

Hans Knop springt zijn schepen bij met de melding dat de problematiek zich overal voordoet. Bovendien spelt hij Geert Roosenboom de les: als er mensen bij hem komen is het zijn plicht die mensen een goede uitleg te geven, en te zorgen dat ze begrip hebben voor de situatie in plaats van daarover in de gemeenteraad te praten. Dat is wel een grondige hertekening van de rol van een raadslid in de oppositie. Waarvan akte.

Geert antwoordt nog dat de situatie niet overal ze erg is.

Toch suggesties van 2 jaar geleden?

Ondertussen wil Johan Anthuenis toch nog iets toevoegen. Hij is bezig met een regeling om het ploegensysteem af te zwakken. De basis van de idee is vrijwillig in te voeren rond weekendwerk. Dat ligt op tafel, en daarmee wil hij het verschil maken. Cadeaucheques of andere geldelijke voordelen wil hij niet overwegen, omdat het woonzorgcentrum is ingebed in de grotere gemeentelijke organisatie, en dan zou alle gemeentepersoneel die moeten krijgen.

Vanessa Gelorini wijst Johan nog op het systeem IBO bij de VDAB. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. De schepen antwoordt dat er nu al duaal leren is ingevoerd, en dat men meer wil inzetten op stagiairs, en die reeds tijdens de stage een aanbod doen. Want nu vist hij telkens achter het net omdat anderen dat rapper doen. IBO moet hij nog bekijken. Hoewel dat systeem al minstens 10 jaar bestaat.

Daarmee hebben we een raad voor maatschappelijk welzijn achter de rug die langer duurt dan de gebruikelijke 2 minuten.

Wat zitten wij hier nog te doen????

Maria Verheirstraeten wil dan starten met de gemeenteraad, maar Geert D’Hooghe vraagt vooraf het woord. Wat zitten wij hier feitelijk nog te doen? Er wordt ons telkenmale voorgehouden dat er nog niets is beslist. En dan lezen we in de krant artikels dat de kogel door de kerk is in een interview met de burgemeester. Terwijl het dossier volgens ons nog niet eens in het schepencollege is geweest.

De burgemeester had het bewuste artikel nog niet gelezen, maar stelt dat de journalist fout zit, dat hij dat zo niet gezegd heeft. En hij houdt zijn pen niet vast hé. Maar hij zal de betrokkene contacteren en terechtwijzen.

Kim krijgt weinig hoop 

Kim Vercauteren gaat hierop door met de vraag of er na de wijkraden nog een commissie komt om de opmerkingen te overlopen.

Hans Knop antwoordt dat alle verslagen van de wijkraden online zullen worden gezet, en de opmerkingen worden meegenomen in de voorbereiding van de proefopstelling. Hij stelt dat er nog wel in de commissie en op de gemeenteraad zal gepraat worden over de dingen die de moeite waard zijn. Maar pas nadat de ploeg die de proefopstelling voorbereidt, alles heeft geëvalueerd. Tenslotte, vervolgt hij, we kunnen niet blijven discussiëren.

Er komt een monitoringcomité dat nog moet worden samengesteld dat de opvolging zal doen.

Geluidsinstallatie

Over de agenda van de gemeenteraad zelf valt weinig te zeggen. Thomas Bauwens geeft een heldere uiteenzetting over de aankoop van een degelijke geluidsinstallatie voor de raadzaal. Hoog tijd, want de akoustiek is daar beneden alle peil. Het zal ook mogelijk zijn om de gemeenteraad deftig te streamen. Vanessa vindt de aankoopprijs nogal hoog (125.000 euro), en zal alternatieven doorsturen. Maar misschien zit het raamcontract van Brugge daar voor iets tussen (de aankoop gebeurt via dat raamcontract om de procedure eenvoudiger en sneller te maken).

Hopelijk zullen de geachte raadsleden mekaar beter verstaan.

Kantine Klodde

Michel Meessen herhaalt de vraag om de kantine van de Klodde om de veertien dagen op zondagvoormiddag tussen 10.00 en 12.00 uur open te houden. Dan is er baskettrainen voor kinderen, en de begeleiders (ouders, grootouders) in de gang moeten wachten. Dat gaat om ongeveer 80 mensen, en dat moet toch rendabel zijn voor de uitbaters.

Johan Anthuenis heeft hier al over gesproken met de concessionarissen, maar die staan afwijzend. Hij zal echter nog eens proberen.

Oppositie in de kou

En tenslotte: Herman Van Driessche vindt het niet kunnen dat omwille van de verluchting de ramen open staan. Het is koud in de zaal, en verschillende raadsleden zitten ingeduffend aan tafel. Volgens Herman kunnen we dan beter op het Fonteinhof vergaderen.

Hans Knop geeft toe dat het eigenlijk een vergissing is, en hij ziet zelf dat enkel de ramen aan de kant van de oppositie openstaan. Zo zet de meerderheid de oppositie in de kou. Maar de CO2 meters hebben geen alarm geslagen.


6 reacties op “Personeelsproblemen in het rusthuis
 1. Pat schreef:

  Ik vind het heel erg dat het personeelstekort in het rusthuis zo geminimaliseerd word er zijn geen vier maar vijf voltijd equivalenten tekort en er zijn nog twee voltijdse die hun ontslag gegeven hebben. En dan spreek ik nog niet van de mensen die afwezig zijn door ziekte, onze stagiairs (7de jaars )werken gewoon mee op dienst en worden geteld als volwaardig personeelslid ik denk niet dat dit de bedoeling kan zijn, tenslotte zijn ze daar om te leren. Er zijn in sommige ploegen zelfs geen verpleegkundigen meer op dienst gewoon omdat er zoveel tekorten zijn en vallen de taken gewoon terug op de zorgkundigen. Wat als er iets mis gaat wie zal dan de schuld krijgen denkt je ? Niet het verantwoordelijke gemeenteraadslid nee het personeel dat verzuipt in het werk. Stop met jullie weg te steken achter de rechtspositie regeling dit is een probleem dat al lang bestaat maar steeds weggelachen wordt. Misschien wordt het eens tijd om de juiste prioriteiten te stellen ipv te palaveren over veel te dure geluidsinstallaties en onwezenlijke circulatieplannen.

 2. Caroline schreef:

  Jadadde, zou dit wel s willen volgen, mogen burgers hierbij aanwezig zijn?

 3. admin schreef:

  Ja hoor, de zittingen van de gemeenteraad zijn publiek toegankelijk. Je mag wel alleen kijken en luisteren.

 4. Caroline schreef:

  En wanneer en waar gaan deze door? En moet je op voorhand inschrijven of zo?

 5. admin schreef:

  Hey Caroline,
  de gemeenteraden gaan door in de raadzaal van het gemeentehuis op de eerste verdieping.
  je hoeft niet in te schrijven, en je vindt de datum op de website van zele: https://www.zele.be/vergaderdatagemeenteraad
  de volgende is op donderdag 16 december

  Mvg
  Dirk

 6. Peter schreef:

  Tekort aan verpleeg- en zorgkundigen. Dat klopt al jaren. Jaren geleden vertrokken er naar het ocmw Berlare omdat men daar beter omsprong met hun personeel. En in een ander medium lees je dan dat er zijn die naar Nederlands gaan werken omdat daar de werkomstandigheden en – voorwaarden gunstiger zouden zijn.

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top