We hebben de touwtjes in handen zegt Hans Knop

Digitaal of fysiek vergaderen?

De gemeenteraad ging weer fysiek door, in de raadzaal. Alleen stond er op de website van onze geliefde gemeente: “De gemeenteraad gaat digitaal door”. Dat is dan een foutje van de administratie antwoorden Maria en Hans desgevraagd. Vanaf nu kan iedereen dus weer als vanouds postvatten in het gemeentehuis. Al dient de vraag gesteld of het de moeite loont. Partij Vooruit stuurt al een tijdje haar spreekwoordelijke kat.

De gemeenteraad verwatert meer en meer tot een verplicht nummertje. Een echt debat hebben we al lang niet meer gehoord. Blijkbaar worden die in de commissies gevoerd, en dat moet volstaan.

Terwijl ondergetekende de refreshknop van de gemeentelijke facebookpagina vruchteloos bleef indrukken om de stream van de gemeenteraad te vinden, was Knop al de coronasituatie uit de doeken aan het doen. Dat deel van de vergadering moeten we u onthouden wegens niet gehoord.

Dan maar even ter plaatse gaan, en ja hoor, het licht in de raadzaal brandde. Hopelijk ook verlichte geesten.

Schuldbemiddeling

Het punt in behandeling is de basisregistratie schuldbemiddeling. Geert Roosenboom merkt op dat volgens zijn informatie er een tiental aanvragen op de wachtlijst staan. Hij wil graag weten of er een prognose is over hoe lang die mensen moeten wachten.

Schepen Anthuenis bevestigt de wachtlijst. Nochtans is het team op volle sterkte aan de slag. Hij wenst nogmaals te benadrukken dat de dossiers in volgorde van ernst van de problematiek worden behandeld. Bovendien is het ene dossier ingewikkelder dan het andere. Een timing vooropstellen is dus moeilijk.

Geert Roosenboom vraagt of een uitbreiding van het team rond schuldbemiddeling geen oplossing kan bieden. Dat zou kunnen, zegt Anthuenis, maar we hebben al boven de norm gestaan.

Het is duidelijk dat onze schepen geen inschatting kan of wil geven hoelang de mensen op de wachtlijst moeten wachten op hulp. Ze worden wel in volgorde van ernst geholpen. Maar wanneer blijft een vraagteken.

Nieuwe assistentiewoningen

Een volgende punt is de nieuwbouw van 35 assistentiewoningen (zeg maar service-flats) op de Koevliet site. Het deel van het aanbestedingsdossier voor het gebouw zelf is klaar en ligt ter goedkeuring voor.

Kim Vercauteren komt nog eens terug op haar vraag om 2 liften te voorzien in plaats van de huidige ene en enige lift. Het budgettaire argument om geen tweede lift te voorzien is volgens haar onvoldoende als men dit ziet tegenover het totale budget.

Schepen Anthuenis herhaalt zijn argumenten om geen tweede lift te voorzien: de brandweer heeft geen bezwaar tegen het dossier, het dossier staat op zichzelf en mag niet worden vergeleken met andere dossiers, en tenslotte zou die tweede lift gevolgen hebben voor de dagprijs die toekomstige bewoners moeten betalen (iets van een halve euro per dag).

Het zij zo. Eén lift. En misschien wat face-liften….

Gezien de per definitie mindere mobiliteit van die toekomstige bewoners is het te hopen dat de lift niet te veel defect is of een onderhoudsbeurt krijgt. In je kot blijven omwille van corona, tot daar aan toe. Maar voor een kapotte lift…

Hoge energiefacturen

Dirk De Mey maakt zich zorgen over de enorme kostenstijging voor energie. Hij heeft een voorstel ingediend om een noodfonds in het leven te roepen waarop elke Zelenaar zou kunnen beroep doen om bijvoorbeeld via renteloze lening een moeilijke situatie te overbruggen.

Schepen Anthuenis is blijkbaar geen voorstander van dergelijk fonds. Hij vindt het nogal gemakkelijk zoiets voor te stellen. Hij stelt dat de problematiek in het algemeen toeneemt. Het bedrag aan steun steeg van 1,45 mio in 2020 naar 1,67 mio in 2021.

Er dient voorrang te worden gegeven aan de grootste noodwendigheden.

Hij relativeert de problematiek rond de energiefacturen wel. Volgens hem kloppen de voorschotfacturen vaak niet met de meterstanden. Hij wil dan ook enkel werken op basis van afrekeningen en niet van voorschotfacturen. En hij wil ook eerst controleren of het sociaal tarief wel werd toegepast voor de rechthebbenden. En vooral, hij wil de consumenten leiden naar de leveranciers om daar betalingsplannen af te spreken. Mij geeft hij de indruk dat het probleem overroepen is.

Hij is er ook geen voorstander van om budgetten toe te wijzen aan specifieke problematieken. Hij wil de vrijheid behouden om vrij te bepalen waarvoor budgetten worden gebruikt.

Hij kondigt ook aan dat er in een speciale editie van de Zelenaar zal worden gesteld dat elke Zelenaar naar het OCMW kan komen ter ondersteuning.

Maria Verheirstraeten vraagt aan Dirk De Mey of hij zich hierin kan vinden. Die antwoordt dat het voor hem belangrijk is dat elke Zelenaar, ook de niet steuntrekkende beroep kan doen op het OCMW. En dat is dus blijkbaar zo.

Schepen Anthuenis merkt nog op dat hij en Dirk De Mey toch niet op dezelfde golflengte zitten wat de definitie van hulp betreft. Voor onze schepen is verwijzen ook helpen.

Er volgt nog een schuchtere poging van Geert Roosenboom om een stemming rond het voorstel te vragen. Waarop Maria aan Dirk vraagt of hij een stemming wil. Die antwoordt dat hij wil dat elke Zelenaar kan geholpen worden, maar wil niet per sé een stemming.

Kluitje in het riet

Zo’n stemming draait overigens uit op een meerderheid – minderheid, en hij beseft al dat hij hier toch met een kluitje in het spreekwoordelijke riet wordt gestuurd. Elke Zelenaar kan dan wel aankloppen bij het OCMW, maar gezien de dossiers in volgorde van ernst worden behandeld, en de relativering van de problematiek door de voorzitter van dat OCMW…

De feestzones van Jos

In de gemeenteraad vraagt Herman Van Driessche in welke richting de Ronde Van Vlaanderen over de Kouter en Cesar Meeusstraat rijdt. De voorzitter vraagt schepen Jos te antwoorden, maar die valt uit de lucht. Zijn parate kennis beperkt zich tot het feit dat er twee feestzones zijn. Herman verduidelijkt dat er rekening moet gehouden worden met een gevaarlijk punt indien ze richting Markt komende van de Gentse Steenweg rijden.

Gelukkig weet Dirk De Mey dat de Ronde altijd in de richting van de Gentse Steenweg rijdt, en dat er blijkbaar verwarring is omdat er onlangs een kermiskoers plaatsvond die in de andere richting reed.

Zonder vuilbakken geen vuil

Kim Vercauteren heeft vastgesteld dat de vuilbakken aan het station zijn verdwenen, met de nodige gevolgen.

Maria geeft het woord aan schepen Francis De Donder. Die bevestigt het verdwijnen. Ze zijn weggenomen na zijn contactname met Infrabel over de slordige toestand daar. Hij heeft ook alleen maar kunnen constateren dat ze als reactie zijn weggenomen. Hij zal Infrabel daarover terug aanspreken.

Maar Hans Knop vult aan: Ik was toevallig bij Infrabel voor iets anders toen dat dossier daar werd besproken. Ze willen experimenteren zonder vuilbakken. Hij had Francis daar nog niet kunnen over inlichten. Hij voegt er aan toe dat het vuil dat daar wordt gedeponeerd hoofdzakelijk afkomstig is van de klanten van de nabije nachtwinkel die hun aankopen daar ter plaatse consumeren.

Als ik het goed begrijp hoopt Infrabel dat het ontbreken van vuilbakken die consumenten er zal toe aanzetten hun afval mee te nemen.

Hemelwater en subsidies

Kim vraagt zich af of de gemeente heeft ingetekend op een subsidie rond het hergebruik van regenwater. Dat kan nog tot 7 maart.

Schepen Thomas antwoordt dat dat niet het geval is. De gemeente werkt wel aan het hergebruik van regenwater bij nieuwbouw en verbouwingen. Maar er wordt altijd gekeken naar de werklast om een subsidie aan te vragen, en het bedrag van de subsidie.

Er is overigens een inventaris aan de gang van welke subsidies er kunnen worden aangevraagd en wat de werklast is die daar tegenover staat. Een afweging van wat kost het en wat kunnen we binnenrijven?

Thomas is en blijft een econonoom.

De touwtjes in handen

Tot slot is er nog de vraag van Geert Roosenboom. Die heeft opgemerkt dat er de laatste tijd veel vacatures verschijnen voor personeel op het gemeentehuis. Tegelijk ziet hij mensen met veel ervaring verdwijnen. Daarom heeft hij cijfers opgevraagd over personeel en personeelsverloop. Maar hij heeft die nog niet gekregen. En is zijn vraag niet met cijfers onderbouwd. Maar hij stelt zich vragen.

Hans Knop vraagt aan de algemeen directeur de cijfers aan Geert te bezorgen, en stelt voor dit als punt op een volgende vergadering te agenderen.

Maar hij verzekert Geert nu al dat zijn ploeg de touwtjes stevig in handen heeft, en dat het gemeentepersoneel enthousiast meewerkt. Is de druk hoog? Ja. Is de druk te hoog? Soms.

Hij blijkt zich zeker geen zorgen te maken, maar zal er dieper op ingaan als de cijfers beschikbaar zijn.

Een plek van troost

Schepen Anthuenis kondigt nog aan dat er op 11 maart een Troostplek komt in het kader van corona, inclusief een knipoog naar het zorgpersoneel. Er zal ook een onuitgegeven gedicht van Stijn De Paepe in verwerkt zijn.


2 reacties op “We hebben de touwtjes in handen zegt Hans Knop
  1. Chris Verleys schreef:

    Eerste paragraaf: “…start zijn kat” moet ” stuurt zijn kat” zijn imo.

  2. admin schreef:

    thnx

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top