Over gele mannekes en kerken met houdbaarheidsdatum.

De laatste rechte lijn.

Het laatste werkjaar voor de verkiezingen is ingegaan. Dan ben je natuurlijk benieuwd hoe onze gemeenteraadsleden er uitzien na een verdiende vakantie. Onze burgemeester ziet er goed uit, met een gezond kleurtje, en ik denk dat hij niet meer zo fanatiek op dieet is. Ook de andere leden zien er rustig en relaxed uit, het is nog maar opwarmen.

Stoeltjesdans.

Tamara en Timothy hebben van stoel gewisseld. Omdat Tamara uit N-VA is gestapt. Ze zetelt nu als onafhankelijke. Chris Gossey en Francis De Donder zijn haar daar in voorgegaan. We hebben nu al drie onafhankelijken in de gemeenteraad. Ik verwacht er nog. Als die drie samen nu een partij vormen, hebben we een onafhankelijke partij. Wat een contradictio in terminis zou zijn.

Voor de N-VA is het een afvallingskoers. Er blijft nu nog een duo. Zoals Laurel en Hardy. Maar misschien kent u meer toepasselijke duo’s.

De Kerk en de (subsidie)centen.

Het eerste punt dat besproken wordt is het Kerkenbeleidsplan. Tegen zijn gewoonte in had André geen vragen over de notulen van vorige vergadering. Die dateert al van voor de vakantie, en misschien reikt zijn memorie niet ver genoeg.

Dat Kerkenbeleidsplan is nodig om subsidies te krijgen voor de renovatie van de kerktoren. En die renovatie is noodzakelijk en dringend, want volgens verkenners die de toren beklommen is het houtwerk is meer dan rot. Indien Irma langs Zele zou passeren, staat de top van de kerktoren op de Wiek. Kwatongen beweren dat er een bordje is aangebracht waarop de slechtvalken wordt gevraagd niet te bruusk te landen. Omwille van de trillingen.

Kerken beperkt houdbaar.

Het bisdom wil het plan maar zien lopen tot 2022, dus vijf jaar. Tot dan zullen alle Zeelse kerken in dienst blijven. Er zijn immers nog altijd overal erediensten. Maar volgens de burgemeester alleen ’s morgens in de vroegte. Vandaar dat ge daar niet veel van ziet. Maar er zou nog redelijk wat volk zitten. Geen van de gemeenteraadsleden voelt zich geroepen zo vroeg op te staan om dat eens te gaan controleren. Ik begrijp dat, want vroeger was er een vroegmis op zondag voor de mensen die nog moesten gaan werken. De hogere klassen bezochten de Hoogmis om 10.00 uur. Op mijn parochie werd die nog gezongen. De vroegmis was in stilte en in het latijn. En voor wie echt niet uit zijn bed kon, was er nog een mis om 11.00 uur. Er waren in die tijd nog voldoende priesters en misdienaars…

Maar het bisdom kan zich maar voor 5 jaar engageren, omdat zij een tekort van bedienaars voorzien. Enkel de St. Ludgeruskerk krijgt de garantie dat ze voor de eredienst blijft dienen. Dat moet dus, anders geen subsidie. Voor wie tussen de lijnen kan lezen: over 5 jaar wordt dat de enige kerk in Zele.

André wil weten of er sprake is van verkoop van die kerkgebouwen. Want die kosten de gemeente toch veel geld.

Sacraal of geen toegang.

In zijn antwoord wijst de burgemeester er op dat in het akkoord rond het Kerkenbeleidsplan staat dat de kerken (en het bisdom) open staan voor organisatie van activiteiten. Ook van niet christelijke origine. Hij heeft dan niet met zoveel woorden gezegd, maar  Pitra Paksj zou kunnen. Dat is het Allerzielen van de Hindoes. Zolang het maar een sacraal karakter heeft staat er in de tekst.  Tradities die er nu al zijn, kunnen voortgaan. Davy Herrebaut moet zich geen zorgen maken over zijn kerstconcert. Maar nieuwe mogelijke organisatoren worden door bisdom, gemeente en kerkfabriek nauwkeurig gescreend op hun sacraal karakter. Volgens het woordenboek is sacraal “heilig”.

Spuitgasten.

De brandweer, daar leeft wat. Dat weten we.  Maar volgens Johan Antheunis leeft er ook ongenoegen. Over de nieuwe uniformen, over lange levertijden van materiaal, en over de middelen die beschikbaar zijn. Hij zou daar graag wat info over hebben.

De burgemeester stelt dat we bewust hebben gekozen voor een kleinere zone, en dat brengt voor- en nadelen. Maar hij zal experten van de brandweer uitnodigen op een commissievergadering om toelichting te geven.

Zorgparkeerstickers.

Het project dat werd ingediend door de CD&V rond parkeren voor zorgverstrekkers wordt goedgekeurd. Dat betekent dat je ervoor kan kiezen om iemand die jou komt verzorgen, toelating te geven om voor je garagepoort te parkeren. Daarvoor dien je een sticker aan te brengen. Die stickers worden alleen uitgereikt aan zorgverstrekkers die ze aan hun klanten bezorgen. Zoals het er nu voorstaat, kan je niet zelf zo’n sticker krijgen. Kathleen De Munck, die het project indiende, vraagt dat particulieren dat toch zouden kunnen. André vindt dat geen goed idee. Hij ziet al onverlaten stickers ophalen op het gemeentehuis, en die op de deur van hun buren plakken.

Supralokale sportinfrastructuur.

N-VA vraagt aan het bestuur gebruik te maken van een open subsidievraag om sportinfrastructuur te vernieuwen. Hij denkt daar bijvoorbeeld aan het soccerterrein. Dirk De Mey licht toe dat de gemeente deze subsidieronde reeds sedert mei van dit jaar opvolgt. Maar de officiële aanvraagdocumenten zijn pas 5 september toegekomen. En het dossier moet binnen zijn op 25 september. Gezien alle documenten die moeten aangeleverd worden, is dat onbegonnen werk. Deze beurt zal dus worden overgeslagen, maar er wordt gewerkt om alleszins in maart 2018 een sterk dossier voor te leggen. Volgens Johan Antheunis komt onze aanvraag voor deze ronde sowieso niet in aanmerking, omdat het hier niet gaat om een boven-lokaal gegeven.

Varia

Tijd voor de varia. Een hoop varia. Ze zullen gezien hebben dat er maar een korte agenda was, dat schept mogelijkheden.

Johan Antheunis bijt de kop af. Het is overigens opvallend hoe stil Hans is. Gaat Johan dit jaar het woord voeren? Of is het stilte voor de storm?

CD&V heeft gezien dat de subsidieregeling voor rioleringswerken is gewijzigd. Zijn er aanpassingen aan onze dossiers nodig? Nee, antwoordt de burgemeester. Er is navraag gedaan, en het dossier Bosstraat-Wezepoel valt onder het oud regime. Dat kan dus zoals gepland doorgaan.

Er zijn ook problemen met de wetgeving op overheidsopdrachten. Concreet mag de gemeente niet zomaar in zee gaan met de Post. De vereniging van gemeenten gaat echter een dossier voor groepsaankoop opstellen, en de gemeente zal hier instappen.

Julie Billiaert heeft maar half werk geleverd.

En het Kouterplein, ofte Julie Billiaertplein. Het plein is maar half herlegd, en de rest is erger dan tevoren, de parkeerplaatsen voor anders validen zijn onduidelijk, de aflijning van de parkeerplaatsen is geverfd, en niet met anderskleurige stenen aangeduid, en er is nog de vraag naar een tijdelijke commissie om de situatie aan de andere scholen op te lossen.

Het bestuur antwoordt dat er al maatregelen werden genomen. Sabine is foto’s gaan maken in de pletsende regen, en er staan inderdaad plassen. Er werd niet bij gezegd of ze  danste en zong als Gene Kelly maar er wordt met de aannemer onderhandeld om het euvel te verhelpen. De aflijning is nog niet volledig af omwille juist van de weersomstandigheden en hetzelfde geldt voor de parkeerplaatsen voor anders validen. Julie  Billiaert zal dus nog een efforke moeten doen. De dossiers van de andere scholen, onder andere Heikant, zijn momenteel in behandeling bij experten van de vereniging van gemeenten.

Camera’s.

En dan is het de beurt aan Francis. Die camera’s, hoe zit het daarmee? De vaste camera’s zullen rond maart-april functioneel zijn. Voor een mobiele camera is een subsidiedossier ingediend, maar niet weerhouden. De gemeente zal daar volgend jaar eigen middelen voor vrijmaken.

De wekelijkse markt.

Hij gaat verder met de reorganisatie van de markt. Schepen Raman deelt mee dat er op 26 september een vergadering is met de marktkramers. Johan Antheunis wil daar direct ook de bewoners van de markt bij betrokken zien. Frans D’Hollander wijst er op dat het allemaal niet zo eenvoudig is, gezien de contracten tussen gemeente en kramers, en suggereert een voorzichtige aanpak.

Persoonlijk denk ik dat ze moeten rekening houden met de toren. Stel dat die tijdens een marktdag valt, hebben alle marktkramers een leien dakje op hun kraam. Ge weet maar nooit.

Opcentiemen omlaag.

Francis heeft ook de financiën van de gemeente bestudeerd, en oordeelt dat er ruimte is voor een verlaging van de opcentiemen op onroerende goederen. De burgemeester bevestigt dat er ruimte is, maar wil de totaliteit beheren als een goede huisvader. Voor die opcentiemen worden nieuwe regels van kracht, en dat is inderdaad een gelegenheid om de zaak te bekijken. Hij denkt aan een afronding naar beneden, en zeker geen verhoging.

De onkruidsaga.

Nog altijd Francis heeft gezien dat Lebbeke heeft geïnvesteerd in rollend materieel in het kader van onkruidbestrijding. Hij vraagt of Zele dat ook niet kan. Dit wordt inderdaad overwogen, maar de burgemeester ziet eerder mogelijkheden in een groepsaankoop met IDM.

Maar wie onkruid zegt in Zele, opent de doos van Pandora. Johan Antheunis klaagt de verloedering van de parking op de Driesstraat aan, en vindt de sensibiliseringsacties van het bestuur flauwekul. Hij is zelf één keer gaan onkruid trekken met de gemeenteraadsleden, maar is gestopt na de reportage op TV-Oost hieromtrent.

Ook André heeft vragen rond de actie met de harkjes. En tijdens deze discussie dwaalden mijn gedachten onwillekeurig af naar de betreurde Henk Elsink met zijn legendarische “Harm met het harpje.” Harpje, harkje. Verstaat ge?

De burgemeester sluit de discussie af met de boodschap dat al deze initiatieven een signaalfunctie hebben. Dat we alleen een relatief onkruidvrije gemeente krijgen indien iedereen zijn steentje bijdraagt.

Zonevreemd bedrijf in Huivelde.

Dan is het de beurt aan Hans Knop. Zoals reeds gezegd, ongebruikelijk stil vanavond. Hij vraagt zich af hoe het zit met het zonevreemd bedrijf in Huivelde, en wanneer dat opgelost geraakt. Blijkbaar heeft de advocaat van de gemeente het bedrijf tot 15 augustus tijd gegeven om de site in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Het bedrijf heeft nog uitstel gevraagd, maar dat is door het schepencollege geweigerd. De procedure is nu gestart met dagvaarding en een vraag tot dwangsom per dag.

Fietsverlichting.

Op vraag van Herman antwoordt Dirk De Mey dat er nog steeds geen info is vanwege Eandis over de verlichting van de fietspaden rond de N47. Het college kan zelf niets doen, omdat het om een provinciale weg gaat, maar zal nog eens via brief aandringen.

Wezepoel.

Op zijn vraag of het nu echt noodzakelijk was toelating te geven voor de werken aan Wezepoel, terwijl er al zoveel werken gaande zijn, volgt als antwoord dat bij niet verlenen van deze vergunning de gemeente zou worden geconfronteerd met boetes.

Tuur en de kasseien.

En dan de vraag waar Tuur al heel de tijd mee rondloopt: in de Groenstraat werden kasseien uitgebroken. Wat is er met die kasseien gebeurd? Een rare vraag misschien, maar ge hebt soms een boswachter nodig die in een vorig leven stroper was. Of toch stropers en hun manieren kende. Sabine lijkt verbaasd over de vraag, en stelt dat die herbruikt werden op andere plaatsen of vermalen waar nodig. Maar welke kassei op welke plaats weet ze natuurlijk niet.

Weet Tuur meer? Is hier een kasseischandaal in de maak?  Ik ga alleszins alert zijn wanneer ik ergens kasseien zie leggen.

André heeft problemen met Chinezen.

André ziet gele mannekes op straat. Op sommige staat het opschrift “Traag” en op andere “Slow”. Dat kan natuurlijk niet. Dirk De Mey, die de gele mannekes uitdeelde, zegt dat de pakketten opschriften in verschillende talen bevatten, en dat blijkbaar sommige knutselaars zich vergist hebben. Voor een goed begrip: het gaat om gele poppetjes die aan de scholen worden gezet, en aanmanen om te vertragen. Maar André dreigt de mannekes te ontvoeren, omwille van de engelse opschriften, maar ook omdat ze op het openbaar domein staan zonder vergunning. Volgens hem mogen ze daar niet staan. Wie zijn gele mannekes dus mist, weet waar ze zijn. In André zijnen hof, tussen de tuinkabouters.

De sporthal.

En tot slot de sporthal. De Raad van State heeft de gemeente in het gelijk gesteld. Het wordt dus Juri die het gebouw gaat zetten. Alhoewel die firma nooit wordt genoemd. Er wordt schroomvallig over “de aannemer” gesproken. Curieus.

Momenteel zijn er nog onderhandelingen bezig, en volgende week wordt de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf samengeroepen voor de definitieve gunning. Daarna komt er een infovergadering. We zijn dus vertrokken…. Normaal gezien.


4 reacties op “Over gele mannekes en kerken met houdbaarheidsdatum.
 1. Connie l'hoëst schreef:

  Weer vlotte lectuur! Op welke manier kan een punt op de agenda gezet worden? En is dit mogelijk door een particulier? Bedankt alvast! Groetjes connie

 2. Van Swalm Claudine schreef:

  Ik ga niet reageren , want dan zou ik sommige mensen onder de grond doen kruipen of hetzei dat die géén schaamtegevoel hebben .

 3. admin schreef:

  Nee, enkel bestuur en fracties kunnen dat. Je kan wel een mandataris (of meerdere) contacteren en die overtuigen er een punt op te zetten.

 4. Connie l'hoëst schreef:

  Bedankt!

Abonneer je op Beethoven

Voer je e-mailadres in om een bericht te krijgen telkens er een nieuwe Beethoven tekst verschijnt. Je e-mailadres wordt enkel en alleen hiervoor gebruikt.

Top